23 Ιουλίου 2024

Επιταχύνεται η εξέταση εκκρεμών πολεοδομικών υποθέσεων.

Την άμεση εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων των πολιτών προωθεί το ΥΠΕΝ με νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με σχετική τροπολογία διευκολύνεται πλέον η συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν διαπιστώσει οι συντονιστές των αποκεντρωμένων διοικήσεων και που οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων των πολιτών.

Ειδικότερα, δίνεται πλέον η δυνατότητα να υποδεικνύεται απευθείας από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ένας δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με τον αναπληρωτή του για κάθε ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί δικηγόρος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της πρόσκλησης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τον οικείο δικηγορικό σύλλογο για την απευθείας υπόδειξη δικηγόρου, τότε το ανωτέρω όργανο συγκροτείται νομίμως, χωρίς τη συμμετοχή αυτού.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να συγκροτούνται λιγότερα των δύο ή και κανένα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. σε περιφερειακές ενότητες νησιωτικών περιοχών λόγω αδυναμίας συγκρότησης τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα συγκροτούνται Συμβούλια με αρμοδιότητα σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες. Για τις ίδιες περιοχές παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής με αρμοδιότητα σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες.

Για τη συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α), σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται αρχιτέκτονας – μηχανικός στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), δύναται να οριστεί υπάλληλος δήμου της οικείας περιφερειακής ενότητας ή άλλου φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχει ειδικότητα αρχιτέκτονα.

Σημειώνεται τέλος, ότι η εν λόγω τροπολογία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

https://www.in.gr/2020/03/04/economy/oikonomikes-eidiseis/epitaxynetai-eksetasi-ekkremon-poleodomikon-ypotheseon/

Επισκέψεις: 50

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει