14 Ιουνίου 2024

Έρχονται 14 αλλαγές στα Επαγγελματικά Ταμεία.

Νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της δεύτερης κοινοτικής οδηγίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή, ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. Την πρωτοβουλία αυτή είχε ο ίδιος εξαγγείλει τον περασμένο μήνα, στο πρώτο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), 14 οι παρεμβάσεις του σχετικού νομοσχεδίου :

1. Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου το οποίο τυγχάνει εφαρμογής στα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (σ.σ. επαγγελματικά ταμεία) των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί στην ημεδαπή ή σε κράτος –μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΠΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Υποχρεούνται τα επαγγελματικά, να περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές που συνδέονται με συνταξιοδοτικές παροχές και στις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές.

3. Προβλέπεται νομικός διαχωρισμός μεταξύ χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων και επαγγελματικών ταμείων, καθώς και η υποχρέωση έγκρισης και καταχώρησης αυτών στο μητρώο που τηρείται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4.   Καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας και το σύνολο των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των επαγγελματικών ταμείων.

5. Θεσπίζονται νέοι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά, πλήρως ή εν μέρει συνταξιοδοτικού δικαιώματος που διαχειρίζεται ένα επαγγελματικό ταμείο σε άλλο επαγγελματικό ταμείο, το οποίο καθίσταται εφεξής αρμόδιο για όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το μεταφερθέν συνταξιοδοτικό καθεστώς ή μέρος αυτού.

6. Τίθενται οι κανόνες σχετικά με τη χρηματοοικονομική φερεγγυότητα των επαγγελματικών ταμείων, καθώς και οι κατηγορίες και τα όρια των επενδύσεων των επαγγελματικών ταμείων, με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων.

7. Προσδιορίζονται οι γενικές αρχές των κανόνων επενδύσεων των επαγγελματικών ταμείων, σύμφωνα με τον κανόνα της ‘’συνετής διαχείρισης’’.

8. Υποχρεούνται τα επαγγελματικά ταμεία να διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.

9. Ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί το προσωπικό διοίκησης των επαγγελματικών ταμείων κατά την άσκηση των καθηκόντων του καθώς και η εφαρμοζόμενη πολιτική αποδοχών του.

10. Προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων των επαγγελματικών ταμείων, καθώς και η υποχρέωση διορισμού θεματοφύλακα, για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων.

11. Περιγράφονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν, μέσω της Δήλωσης Συνταξιοδοτικών Παροχών, τα επαγγελματικά ταμεία, στα μέλη, στα υποψήφια μέλη και στους δικαιούχους, σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Προβλέπεται επίσης η παροχή επιπρόσθετων κατά περίπτωση πληροφοριών προς τους παραπάνω παραλήπτες κατά την προσυνταξιοδοτική φάση, τη φάση της πληρωμής αλλά και κατόπιν αιτήσεως από αυτούς.

12. Θεσπίζονται ρυθμίσεις σχετικά με την προληπτική εποπτεία που ασκούν οι Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές με σκοπό (α) την προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων και (β) τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας των επαγγελματικών ταμείων.

13. Ρυθμίζονται θέματα επαγγελματικού απορρήτου, το οποίο δεσμεύει το σύνολο των προσώπων που εμπλέκονται στο εποπτικό έργο των επαγγελματικών ταμείων καθώς και θέματα χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών από την οικεία Αρμόδια Αρχή.

14. Ορίζεται ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα επαγγελματικά ταμεία γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Του Δ. Κατσαγάνη https://www.capital.gr/oikonomia/3436113/erxontai-14-allages-sta-epaggelmatika-tameia

Επισκέψεις: 41

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει