14 Ιουλίου 2024

Αυθαίρετα: Το κλιμακωτό χρονοδιάγραμμα για τους ν.4014/11 & ν.4178/13 στη νέα τροπολογία.

Στην τροπολογία για τα αυθαίρετα που κατέθεσε νωρίτερα το ΥΠΕΝ στο Σχέδιο Νόμου «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ», έχουν συμπεριληφθεί και διατάξεις που αφορούν στις προθεσμίες για τη λήξη της διαδικασίας τακτοποίησης με βάση τους ν.4014/2011 και ν.4178/2013, όπου και γίνεται σαφές πως στις περιπτώσεις των ανωτέρω νόμων και για τακτοποιήσεις που ολοκληρώνονται μετά την 30η Ιουνίου 2020 είναι απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας της υπαγόμενης ιδιοκτησίας.

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 των προτεινόμενων διατάξεων αναφέρονται τα εξής:

9. Η παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου (Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων) που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος (Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση), η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2025 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 2 έως και 4 του άρθρου 9 του ν.4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28 Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1η Ιουλίου 2020 και μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου 2025 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περ. β’ έως στ’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος νόμου αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής

Στη συνέχεια και με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 των προτεινόμενων διατάξεων καθορίζονται κλιμακωτές χρονικά προθεσμίες για τους ν.4178/2013 και ν.4014/2011 ως εξής:

«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν.4178/2013, οι οποίες δε μεταφέρονται στον ν.4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν.4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν.4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:

  1. 08.05.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν.4014/2011 στον ν.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013
  2. 08.08.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν.4014/2011 στον ν.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2014 έως 31.12.2014
  3. 08.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν.4014/2011 στον ν.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2015 έως 31.12.2015
  4. 08.02.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν.4014/2011 στον ν.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2016 έως 31.12.2016
  5. 08.05.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν.4014/2011 στον ν.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2017 έως 31.12.2017

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν.4178/2013 μετά τις 30 Ιουνίου 2020.

Τα αποτελέσματα των υπαγωγών που ολοκληρώνονται μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 62 του ν.4495/2017 επέρχονται όταν καταχωρηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο που προβλέπεται στην απόφαση αυτή.»

Δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας εδώ.

Επισκέψεις: 40

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει