30 Μαΐου 2024

ΥΠΕΝ: Ανάθεση μελέτης για το κόστος ενέργειας ως το 2050 και την ανακαίνιση των κτηρίων.

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ υπέγραψε την απόφαση για την ανάθεση έργου με τίτλο «Μελέτη
α) Εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το 2050 και
β) μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050».

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ανάθεση, κατόπιν διαπραγματεύσεων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 119, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016), παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση «Μελέτης
α) Εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το 2050 και
β) μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050»
και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, στην εταιρεία με την επωνυμία Ε3 ΜODΕLLING AE.

Μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα υπογραφεί σχετική σύμβαση έργου η χρονική διάρκεια της οποίας θα είναι δύο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Βάσει του Κανονισμού Διακυβέρνησης 2018/1099, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Η χώρα μας υπέβαλε και δημοσίευσε το τελικό ενοποιημένο ΕΣΕΚ στο ΦΕΚ Β’ 4893/31.12.2019.

Σύμφωνα με το μέρος 2 του Παραρτήματος Ι του εν λόγω Κανονισμού, προβλέπεται η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεικτών εξέλιξης τιμών ενέργειας.

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. β.3), 15 και 53 (παρ.1.α) του ανωτέρω Κανονισμού, προβλέπεται η θέσπιση μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης κάθε κράτους μέλους υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του τελικού ενοποιημένου ΕΣΕΚ.

Λαμβάνοντας υπ όψιν την έως σήμερα εμπειρία και επειδή διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος της εκ των προτέρων συνεκτίμησης:

1. του κόστους τιμών κατά τον σχεδιασμό των βέλτιστων μέτρων πολιτικής για την για την αξιολόγηση της ικανότητας επίτευξης των στόχων που έχουν δηλωθεί στο ΕΣΕΚ, και

2. της οικονομικής αποδοτικότητας των μέτρων πολιτικής για την αξιολόγηση της ικανότητας επίτευξης των στόχων που έχουν δηλωθεί στο ΕΣΕΚ,

στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος καλείται να εκπονήσει:

α) μελέτη για την εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση, με την οποία προσδοκάται να εντοπιστούν:

  1. Οι κυρίαρχες παράμετροι διαμόρφωσης του κόστους ενέργειας ανά κατηγορία καταναλωτών, καθώς και οι προοπτικές όσο και οι δυνατότητες αναδιάρθρωσής τους.
  2. Η πορεία εξέλιξης των τελικών τιμών ενεργειακών προϊόντων ανά κατηγορία καταναλωτών
  3. Οι τομείς παρέμβασης στο πλαίσιο μέτρων πολιτικής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας για την οικονομία.

β) μελέτη για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Με τη μελέτη προσδοκάται να εντοπιστούν:

  1. χάρτης πορείας με μέτρα και μετρήσιμους εθνικούς δείκτες προόδου, ενόψει του μακροπρόθεσμου στόχου του 2050 για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην Ένωση κατά 80-95 % σε σχέση με το 1990, και
  2. ενδεικτικά ορόσημα για το 2030, το 2040 και το 2050.
  3. http://Πηγή: energyin.gr

Επισκέψεις: 82

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει