14 Ιουνίου 2024

Προσλήψεις ΔΕ σε hot spot -Διαδικασία & προσόντα.

Στην πρόσληψη 150 συμβασιούχων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικών καθηκόντων, «για την παροχή βοηθητικών εργασιών επί του πεδίου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Προσωρινών Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και ευάλωτων ομάδων», προχωράει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε σε  ΦΕΚ  ,οι προσλήψεις που θα έχουν ως βασικό κριτήριο την εντοπιότητα θα γίνουν:

-Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Λέσβου.

-Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Κω.

-Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Λέρου.

-Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Σάμου.

-Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Χίου.

-Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας.

-Στη Δομή «ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ», στο στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

-Στη Δομή «ΣΙΝΤΙΚΗΣ», στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ» του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,

β) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

γ) να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

δ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και

ε) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Τα κύρια κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους είναι τα εξής:

– Το κριτήριο της εντοπιότητας, ως πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο.

– Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών τους, ως αμέσως επόμενο βαθμολογούμενο κριτήριο.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν το κριτήριο της εντοπιότητας κατατάσσονται με βάση τον βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν το κριτήριο της εντοπιότητας, τότε εξετάζονται οι υποψηφιότητες και κατατάσσονται οι υποψήφιοι, με βάση τον βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Σκοπός

  1. Καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου

προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) μηνών,

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για την κάλυ-

ψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης

και Ασύλου και ειδικότερα των Κέντρων Υποδοχής και

Ταυτοποίησης και Προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αι-

τούντων Άσυλο και ευάλωτων ομάδων της Υπηρεσίας

Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας

Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανά-

στευσης και Ασύλου, ως εξής:

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-

ρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων

ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Λέσβου.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-

ρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων

ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Κω.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-

ρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων

ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Λέρου.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-

ρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων

ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Σάμου.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-

ρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων

ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Χίου.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου

Δήμου Ορεστιάδας.

Στη Δομή «ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ», στο στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙ-

ΝΗ» του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Στη Δομή «ΣΙΝΤΙΚΗΣ», στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ» του Δήμου

Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 2

Αριθμός Προσωπικού

Το σύνολο του προς πρόσληψη προσωπικού ανέρχε-

ται στα εκατόν πενήντα (150) άτομα Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Γενικών καθηκόντων, για την παροχή βο-

ηθητικών εργασιών επί του πεδίου των Κέντρων Υπο-

δοχής και Ταυτοποίησης και των Προσωρινών Δομών

Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και ευάλωτων ομάδων του

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η κατανομή

του προσωπικού στις Οργανικές Μονάδες, όπως αυτές

περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας θα εξειδικευ-

θεί με την έκδοση της προκήρυξης.

Άρθρο 3

Διαδικασία Πρόσληψης

  1. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από δημό-

σια πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και

Ασύλου, στην οποία θα καθορίζονται ο αριθμός προ-

σωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα,

τυπικά και ουσιαστικά, η αντίστοιχη οργανική μονάδα

τοποθέτησης τους, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής, η

προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και

ο τρόπος υποβολής τους.

  1. Η προκήρυξη αναρτάται στους χώρους ανακοινώ-

σεων των καταστημάτων της ΥΠ.Υ.Τ., όπου θα προσλη-

φθεί το προσωπικό ΙΔΟΧ, και στην ιστοσελίδα της οικείας

υπηρεσίας, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του «Διαύγεια»

και της «Ανοικτής Διακυβέρνησης/OpenGov», με μέρι-

μνα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης της απόφασης.

  1. Η σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης των

υποψηφίων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή,

η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Με-

τανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από: α) τον

Γενικό Γραμματέα Υποδοχής αιτούντων Άσυλο με τον

αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Μετα-

νάστευσης και Ασύλου, β) τον Διοικητή της Υπηρεσίας

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με τον αναπληρωτή αυτού,

ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και

Ασύλου και γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητι-

κής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρε-

σίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Με-

τανάστευσης και Ασύλου με τον αναπληρωτή του, που

ορίζεται από τον Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Χρέη Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει

ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και,

όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμ-

ματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Υπηρεσίας

Υποδοχής και Ταυτοποίησης με βαθμό Α’ ή Β’, ο οποίος

ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την ίδια απόφαση.

  1. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην

ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

και της ΥΠ.Υ.Τ., με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής. Έν-

σταση κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης ασκείται

μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προ-

θεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της

ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετα-

νάστευσης και Ασύλου. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την

ανωτέρω Επιτροπή. Ο οριστικός πίνακας προσληπτέων

και απορριπτέων καταρτίζεται και αναρτάται με μέριμνα

της Επιτροπής, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετα-

νάστευσης και Ασύλου και την ΥΠ.Υ.Τ. Η κατάταξη των

υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για

την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

πραγματοποιείται ως εξής: προηγούνται στην κατάταξη οι

υποψήφιοι που διαθέτουν τα βασικά κριτήρια, όπως αυτά

ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Η κατάταξη μετα-

ξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται

κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία

που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια

κατάταξης. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη

συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισ-

σότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο

και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότε-

ρες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν

εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υπο-

ψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Άρθρο 4

Αναγκαία Κριτήρια

  1. Για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής οι υπο-

ψήφιοι σε κάθε περίπτωση πρέπει πληρούν τις κάτωθι

προϋποθέσεις:

α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και οι άνδρες

υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους

υποχρεώσεις, β) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούρ-

γημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογρα-

φία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτρο-

πή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, γ) να μην είναι υπό-

δικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βού-

λευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμε-

νης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

δ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά

τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση

αυτή και ε) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

  1. Τα κύρια κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την

επιλογή τους είναι τα εξής:

– Το κριτήριο της εντοπιότητας, ως πρώτο βαθμολο-

γούμενο κριτήριο.

– Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών τους, ως αμέ-

σως επόμενο βαθμολογούμενο κριτήριο.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν το κριτήριο της εντοπι-

ότητας κατατάσσονται με βάση τον βαθμό του βασικού

τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι

υποψήφιοι που διαθέτουν το κριτήριο της εντοπιότητας,

τότε εξετάζονται οι υποψηφιότητες και κατατάσσονται

οι υποψήφιοι, με βάση τον βαθμό του βασικού τίτλου

σπουδών τους.

  1. Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη των «Απαιτούμενων

Προσόντων» οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαι-

τούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα εξειδικευθούν με

την προκήρυξη.

https://www.aftodioikisi.gr/proslipseis/proslipseis-de-se-hot-spot-diadikasia-amp-prosonta-fek/

Επισκέψεις: 1366

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει