23 Ιουλίου 2024

ΑΣΕΠ: Ηλεκτρονικά έως 13 Απριλίου οι ενστάσεις για τις προκηρύξεις 1Ε/2019 και 2Ε/2019.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30.3.2020 νεώτερης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30.3.2020), για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και σε συνέχεια των από 24-3-2020 σχετικών Δελτίων Τύπου του ΑΣΕΠ, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

– Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων των προκηρύξεων 1Ε/2019 (κωδικός θέσης 10002) και 2Ε/2019 (κωδικοί θέσεων 10002 και 10004) θα υποβληθούν αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr

Η προθεσμία υποβολής αυτών ορίζεται από 3 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, έως και την πάροδο της 13ης Απριλίου 2020, ημέρας Δευτέρας.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘επί της ουσίας’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης. Ενστάσεις που τυχόν ήδη έχουν υποβληθεί, θα ληφθούν υπόψη.

-Η Υπηρεσία μας θα δέχεται ερωτήματα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου d.prosl.17@asep.gr και στo τηλέφωνο 2131319100.

Επισκέψεις: 449

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει