24 Ιουνίου 2024

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Ληξουρίου.


Ο Δήμος Ληξουρίου ανακοινώνει τη πρόσληψη δέκα(10) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων(4) µηνών για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 06-04-2020 έως και την 10-04-2020.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση και να την υποβάλλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο Γραφείο προσωπικού του ∆ήµου Ληξουρίου, (οδός Παπά Χαρ.Γραικούση- Α΄όροφος), κατόπιν τηλεφωνικής επικοι νωνίας και συνεννόησης µε την υπηρεσία γι α αποφυγή συνωστισµού και από τις ώρες 10:00-11:00π.µ. και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2671360960 & 2671360962.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισκέψεις: 173

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει