14 Ιουλίου 2024

Μισθώσεις ακινήτων από το Κτηματολόγιο για στέγαση των γραφείων του.

Ο Φορέας Ελληνικό Κτηµατολόγιο υπεύθυνος για την σύνταξη τήρηση ενηµέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου προκηρύσσει διαγωνισµό για την µίσθωση δώδεκα (12) ακινήτων για τη στέγαση αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα και ειδικότερα των Κτηµατολογικών Γραφείων ∆υτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδας και των Υποκαταστηµάτων Βέροιας, Καρδίτσας, Πολυγύρου, Πρέβεζας, `Λευκάδας, Περιστερίου, Κορίνθου, Χαλκίδας και Νέας Ιωνίας.

Ο Φορέας Ελληνικό Κτηµατολόγιο (Ν. 4512/2018) προκειµένου να στεγάσει τις ως άνω υπηρεσίες του, ενδιαφέρεται για τη µίσθωση ακινήτου στις πόλεις: Βέροια, Καρδίτσα, Πολύγυρο, Κοζάνη, Πρέβεζα, Λευκάδα, ∆ήµος Περιστερίου Αττικής, Κόρινθος, Κοµοτηνή, Χαλκίδα, Λαµία και ∆ήµος Νέας Ιωνίας Αττικής τα οποία πρέπει να πληρούν τα εξής:

  • Να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες και να καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη.
  • Οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες, τα ακίνητα των οποίων δεν πληρούν απόλυτα τις λειτουργικές απαιτήσεις, µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνυποβάλλοντας µε την προσφορά τους στοιχεία των επεµβάσεων στις οποίες προτίθενται να προβούν ώστε το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο.
  • Τα ακίνητα θα παραδοθούν έτοιµα για χρήση, µε ευθύνη και δαπάνες του εκµισθωτή, στον Φορέα το αργότερο εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της κάθε σύµβασης.

Η επιλογή του εκµισθωτή θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία µεταξύ όσων υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/∆ΝΕΠ/34123/2123 «Έγκριση Κανονισµού για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (ΦΕΚ 2480β΄/27.6.2018),και τα αναφερόµενα στο τεύχος διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν το τεύχος διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr. Η υποβολή των προσφορών γίνεται σε σφραγισµένο φάκελο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη µέχρι 06/05/2020 και ώρα 13:00 αποκλειστικά και µόνο στα γραφεία του Ελληνικού Κτηµατολογίου (Λ. Μεσογείων 288 Χολαργός , ΤΚ 15562, Αθήνα Χολαργός, Τηλ: 210-6505707 Fax: 210-6537723 Υπηρεσία Πρωτοκόλλου).

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Επισκέψεις: 182

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει