14 Ιουνίου 2024

Σιδηροδρομικά έργα 381 Εκατ. δημοπρατεί εντός τετραμήνου της Εργοσέ.

Νέα σιδηροδρομικά έργα, των οποίων ο αρχικός προϋπολογι- σμός τοποθετείται σε 381 εκατ. ευρώ, προγραμματίζει να δημοπρατήσει μέσα στους προσεχείς μήνες η ΕΡΓΟΣΕ, η θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΟΣΕ, που καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομίας την επόμενη ημέρα μετά τη θέση υπό έλεγχο της πανδημικής κρίσης γράφει ο Δημήτρης Δελεβέγκος στην «Καθημερινή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, με χρονικό ορίζοντα τους επόμενους τέσσερις μήνες, η εταιρεία πρόκειται να προχωρήσει στη δημοσίευση σειράς μειοδοτικών διαγωνισμών, συνολικού προϋπολογισμού 154 εκατ. ευρώ.

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελεί το Κατευθυντήριο Όργανο του έργου και αποτελείται από τους εξής: α) Τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκο Σταθόπουλο, ως Συντονιστή. β) Την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, κα Νίκη Δανδόλου, ως μέλος. γ) Εκπρόσωπο της αρμόδιας μονάδας για την Ελλάδα Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) ως μέλος.

Η Συντονιστική Επιτροπή παρέχει στρατηγική εποπτεία και καθοδήγηση, συντονίζει την έγκαιρη εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης από την Κοινή Ομάδα Εργασίας και εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για όλα τα θέματα που αφορούν στο Σχέδιο Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης θα έχει τρεις άξονες:

• 1ος Άξονας: εισήγηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τον προγραμματισμό των επενδύσεων, τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις, τους μηχανισμούς ωρίμανσης και υλοποίησης σιδηροδρομικών έργων με κατανομή σε χρηματοδοτικά εργαλεία / πηγές, χρονοδιάγραμμα, αξιολόγηση / διαχείριση κινδύνων για το διάστημα 2020-2030. o Με διάκριση στο διάστημα 2020-2023 που θα τροφοδοτήσει την αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, με εισήγηση προς τον Υπουργό υποδομών και μεταφορών. o Αντίστοιχα για το διάστημα 2021-2030 που αφορά στην νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ και CEF) που ουσιαστικά θα αποτελέσει και τη βάση για την επικείμενη αναθεώρηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

• 2ος Άξονας: τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προσαρμογή στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής των σιδηροδρόμων, με έμφαση στην ολοκλήρωση των συστημάτων και γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και της βιωσιμότητας των μεταφορών με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και σε καινοτόμες επενδύσεις και περιβαλλοντικά συμβατές δράσεις.

• 3ος Άξονας: τον οργανωτικό μετασχηματισμό ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ ώστε να δημιουργηθούν ικανές προϋποθέσεις για αναπτυξιακό σχεδιασμό, ορθολογικό προγραμματισμό και αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση σιδηροδρομικών έργων και υποδομών με γνώμονα τη μείωση γραφειοκρατικών και χρονοβόρων ενδομιλικών διαδικασιών, τον εντοπισμό και αντιμετώπιση επικαλύψεων στην άσκηση αρμοδιοτήτων, την εισαγωγή νέων πρακτικών και κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας και διαδικασιών για τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης σιδηροδρομικού έργου.

Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα ενημερώνεται από τον υπεύθυνο της Κοινής Ομάδας Εργασίας για την πρόοδο του έργου. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να καλούνται τα μέλη της Ομάδας Εργασίας όταν απαιτείται.

Η Κοινή Ομάδα Εργασίας αναλαμβάνει να παρουσιάσει σχέδιο δράσης σε τρία στάδια. Μέχρι το τέλος Μαΐου 2020, στόχο αποτελεί η διαμόρφωση της λίστας (pipeline) έργων που θα υλοποιηθούν στο διάστημα 2020 – 2023 και 2021-2030, «με αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα τους και σχέδιο διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν στο στάδιο της υλοποίησης».

Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2021, θα καταρτιστεί το σχέδιο του νέου μηχανισμού παραγωγής έργων (οργανωτικός μετασχηματισμός ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ), που θα περιλαμβάνει και σχέδιο μετάβασης σε αυτόν, «με γνώμονα την αποτελεσματική υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων και τη βέλτιστη αξιοποίηση της διατιθέμενης ενωσιακής στήριξης».

Το σχέδιο του μετασχηματισμού ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, «με τη σύνταξη του συνόλου κανονιστικών και λοιπών κειμένων που απαιτούνται για την εφαρμογή των επιδιωκόμενων αλλαγών».

Στην Κοινή Ομάδα Εργασίας, μετέχουν οι κάτωθι:

1) Ελένη Ζαχαράκη, Σύμβουλος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως Υπεύθυνη της Κοινής Ομάδας Εργασίας, με αναπληρωτή την Ξένη Γεωργοπούλου, Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η Υπεύθυνη της Κοινής Ομάδας Εργασίας έχει την ευθύνη του προγραμματισμού των εργασιών της Ομάδας Εργασίας, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

2) Ξένη Γεωργοπούλου, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

3) Ιωάννης Κέντζης, Εμπειρογνώμονας σε θέματα σιδηροδρομικής υποδομής και λειτουργίας, ως μέλος

4) Στέλεχος της αρμόδιας μονάδας για την Ελλάδα από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO), ως μέλος

5) Εκπρόσωπο της Τεχνικής Βοήθειας JASPERS, ως μέλος

6) Πόλυ Παπαβασιλείου, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) ως μέλος

7) Τον Νικόλαο Λυμούρη, Διδάκτορα Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, Επιστημονικό Συνεργάτη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

8) Δημήτρης Μαρίτσας, Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως μέλος

9) Αγγελική Δημητρακοπούλου, Σύμβουλος του Υφυπουργού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

10) Αγγελική Καραστέργιου, Σύμβουλος του Υφυπουργού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

11) Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 ως μέλος

12) Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ ΑΕ ως μέλος

13) Βαγγέλης Χριστογιάννης, Διευθυντής Συντήρησης Γραμμής ΟΣΕ, ως μέλος

14) Πολυχρόνης Ακριτίδης, Προέδρος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε , ως μέλος

15) Χρήστος Βίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ ως μέλος

1 6) Χαριτίνη Δέδε, Δικηγόρος, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, ως μέλος

1 7) Φώτης Λιακέας, Διοικητικός Υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Επισκέψεις: 548

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει