14 Απριλίου 2024

Σε ΦΕΚ η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων.

Απόφαση για προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11 έως και 27 Απριλίου 2020., προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία.
Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β’ αρ. 1302|2020.
* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24404 (1)Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-σης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθη-κοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείωνΡόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γρα-φείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και τωνκτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημά-των του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στοσύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστη-μα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνο-ϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 τουν. 4682/2020 (Α’ 76).2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»(Α’ 168).5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-ας» (Α’ 148).6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-τερικών» (Α’ 180).7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών καιΥφυπουργών» (Α’ 121).8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 678/9.4.2020 έγγραφο του Έμμι-σθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών απευθυνόμενο στοΥπουργείο Δικαιοσύνης.9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 203/9.4.2020 έγγραφο της ΈνωσηςΆμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδας απευθυνόμενο στοΥπουργείο Δικαιοσύνης.10. Την από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊούCOVID-19.11. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 24077/9.4.2020 βεβαίωση τηςΔιεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία ηέκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνησε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο1. Την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίαςτων έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώςκαι των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου,των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης,καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκα-ταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στοσύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημό-σιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έωςκαι 27.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας ΔημόσιαςΥγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ως ακολούθως:α) Απαγορεύονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώςκαι ο έλεγχος των αρχείων,β) αναστέλλεται κάθε προθεσμία σχετική με τη μετα-γραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ήτη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και η παραγρα-φή κάθε συναφούς αξιώσεως.2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:α) οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυ-λακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου,των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης,καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καιβ) η λειτουργία των ενεχυροφυλακείων σύμφωνα μετο ν. 2844/2000 (Α’ 220) για μία (1) εργάσιμη ημέρα τηνεβδομάδα κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σύμ-φωνα με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρ-μόδιου Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,που τοιχοκολλάται στην είσοδο της Υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει.
Άρθρο Δεύτερο Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου,Κω-Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξειςτων άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομο-θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισκέψεις: 94

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει