14 Ιουλίου 2024

e-ΕΦΚΑ : Διευκρινίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης μισθωτών.

Το υπουργείο Εργασίας παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης των μισθωτών, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το βασικό πλαίσιο ως προς το καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών δεν μεταβάλλεται και, συνεπώς, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ εξακολουθούν να καταβάλουν για την κύρια σύνταξη εισφορά, ύψους 20% (6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη).

Εισφορές μισθωτού

Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι) και διατηρουμένου σε ισχύ του τεκμηρίου υπέρ της μισθωτής εργασίας του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951, καταβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ στις εξής περιπτώσεις ασφαλισμένων:

– Μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με εξαίρεση όσους καταβάλλουν εισφορές, βάσει κυμαινόμενων αποδοχών ή ειδικών κανονισμών.

– Μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ-Τομέας Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (πρώην ΤΑΝΠΥ).

– Μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ).

– Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ (Τομέας Ασφάλισης Νομικών).

– Μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, καθώς και μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, μέχρι 31/12/2016, υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

– Μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

– Πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου ή διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

– Πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου σε ΑΕ ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή.

– Οι διαχειριστές των εταιρειών όλων των νομικών μορφών, με εξαίρεση τους διαχειριστές των ΙΚΕ, οι οποίοι εξακολουθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι το καθεστώς ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις μετακλητών υπαλλήλων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ρυθμίζεται ειδικώς με τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4387/2016, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 23 του ν. 4670/2020.

Ασφάλιση μελών διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμων Εταιρειών και αγροτικών συνεταιρισμών

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης στις περιπτώσεις των μελών διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμων Εταιρειών και αγροτικών συνεταιρισμών.

Συγκεκριμένα, ορίζεται πλέον ρητά ότι, εφόσον το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς που καταβλήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, θεωρούνται ως συμπληρωμένες από τον ασφαλισμένο 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Σε περίπτωση που το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς υπολείπεται του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, ο χρόνος ασφάλισης κατά μήνα προκύπτει από το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς διά του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25.

Καταβολή μειωμένης εισφοράς

Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών προβλέπεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Μείωση της εργοδοτικής εισφοράς κατά 6,66 ποσοστιαίες μονάδες για όσους εργοδότες απασχολούν μισθωτούς, ηλικίας έως 25 ετών.

β) Μείωση κατά 50% της εισφοράς ασφαλισμένου για τις μητέρες που αποκτούν παιδί για ένα έτος, μετά τον τοκετό.

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικής εισφοράς

Οι ασφαλιστικές εισφορές για την κύρια σύνταξη εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Για τα πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου ή διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.

Για τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου σε ΑΕ ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της κατ’ αποκοπή αμοιβής.

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά ορίζεται, μηνιαίως, στο ποσό των 6.500 ευρώ και αποσυνδέεται πλέον από το βασικό μισθό μισθωτού. Ως εκ τούτου, θα παραμένει σταθερό, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης ή μείωσης του βασικού μισθού των εργαζομένων.

Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από 1/1/2023 έως 31/12/2024, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και, σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ανωτέρω δείκτη, δεν γίνεται αναπροσαρμογή. Από 1/1/2025 και εφεξής, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το δείκτη μεταβολής μισθών και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Επισκέψεις: 382

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει