23 Ιουλίου 2024

Στη Διαύγεια η υπουργική απόφαση για την υποβολή των εντύπων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, με την οποία τροποποιείται η αριθ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και καθορίζονται αναλυτικά τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν οι εργοδότες.

Μεταξύ άλλων, στην υπουργική απόφαση, ορίζονται τα εξής:

Πρόβλεψη εντύπου για την υποβολή της άδειας ειδικού σκοπού

α) Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσους εργαζόμενους έκαναν χρήση της άδειας της παρ. 3α του άρ. 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55). Η γνωστοποίηση αυτή και για όσο χρόνο παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου αυτού, βάσει της αρ. πρωτ. 14556/448/7.4.2020 ΚΥΑ (Β’ 1208/7-4-2020), όπως ισχύει, γίνεται, μέσω του δημιουργούμενου με την παρούσα προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” “Έντυπο 11.1 Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης ‘Αδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής ‘Αδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020)”, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού”.

β) Ειδικά, για τον Μάρτιο 2020, η γνωστοποίηση στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας, γίνεται με το ανωτέρω απολογιστικό έντυπο, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου 2020.

Επίσης, οι εργοδότες που, έως τις 10/4/2020, με δυνατότητα παράτασης, (σε περίπτωση παράτασης των έκτακτων και προσωρινών μέτρων, βάσει της αρ. πρωτ. 14556/448/7-4-2020 ΚΥΑ Β’ 1208/7-4-2020, όπως ισχύει), καθορίσουν, με απόφασή τους ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, υποχρεούνται να υποβάλουν, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, το “Έντυπο 4.1 Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας-Έντυπο Ειδικού σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.20)” στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Παράλληλα, επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Α.2. της αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄ 1078/28-3-2020) και για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο:

α) με περίοδο αναφοράς το μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ΄ ελάχιστο δύο εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα και

β) ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι, για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης, ένεκα συνταξιοδότησης.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας, να το δηλώσουν στο “Έντυπο 4.3: Πίνακας προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης, τρόπος οργάνωσης της εργασίας-Έντυπο ειδικού σκοπού άρθρου 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης”, στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

Επισκέψεις: 146

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει