20 Ιουνίου 2024

Νέο ΦΕΚ: Παρατείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή των 70 νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Υποδομών και αφορά στην τροποποίηση της απόφασης με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες».

Σύμφωνα με την αρχική απόφαση, οι νέες τεχνικές προδιαγραφές θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή στα μέσα του Μαρτίου 2020. Με την τροποποίηση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η έναρξη ισχύος της απόφασης μετατίθεται στην 01/09/2020.

Υπενθυμίζουμε πως οι εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με τις ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ: 2542/Β΄/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ: 2828/Β΄/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β΄/14-11-2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) υπουργικές αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή εφαρμογής λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης/επικαιροποίησής τους

Οι δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ.

Δείτε παρακάτω τις εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:

 1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
  Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος
 2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00
  Συντήρηση σκυροδέματος
 3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00
  Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
 4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
 5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00
  Ικριώματα
 6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00
  Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
 7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00
  Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
 8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00
  Μεταβατικά επιχώματα
 9. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00
  Τοίχοι από οπτόπλινθους
 10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01
  Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών οπλισμένου σκυροδέματος
 11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01
  Θερμομονώσεις δωμάτων
 12. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02
  Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
 13. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03
  Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών
 14. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04
  Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα – ETICS
 15. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00
  Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
 16. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00
  Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων
 17. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00
  Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου
 18. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00
  Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά
 19. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02
  Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες
 20. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00
  Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων
 21. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-03-00
  Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων
 22. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00
  Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας
 23. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00
  Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας
 24. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00
  Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων
 25. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01
  Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών από σκυρόδεμα
 26. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00
  Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα
 27. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00
  Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών
 28. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00
  Ηχοπετάσματα οδών
 29. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00
  Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων
 30. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00
  Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά
 31. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00
  Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
 32. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04
  Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
 33. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01
  Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος
 34. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00
  Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)
 35. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00
  Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης
 36. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00
  Υποδομή οδοφωτισμού
 37. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00
  Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
 38. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02
  Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
 39. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00
  Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (“Serasanetti”)
 40. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00
  Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
 41. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00
  Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων
 42. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00
  Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσύνθετα φύλλα
 43. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02
  Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες
 44. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03
  Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
 45. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04
  Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)
 46. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02
  Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC
 47. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02
  Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές
 48. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06
  Αντιπληγματικές βαλβίδες
 49. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07
  Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας
 50. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10
  Αρδευτικοί κρουνο
 51. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03
  Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
 52. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04
  Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
 53. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05
  Βαθμίδες Φρεατίων
 54. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00
  Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
 55. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01
  Καθιστικά υπαίθριων χώρων
 56. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02
  Δοχεία υποδοχής απορριμμάτων εξωτερικών δημοσίων χώρων
 57. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03
  Εξοπλισμός παιδικής χαράς
 58. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01
  Κλάδεμα δένδρων
 59. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02
  Κλάδεμα θάμνων
 60. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00
  Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)
 61. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01
  Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα
 62. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00
  Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες
 63. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00
  Γεωυφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων
 64. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00
  Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ
 65. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00
  Τσιμεντενέσεις σηράγγων
 66. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01
  Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από αμμοχάλικα
 67. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02
  Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών
 68. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03
  Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά 
 69. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01
  Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων
 70. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00
  Εφαρμογή ενεμάτων σε υφιστάμενες τοιχοποιίες

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με την τροποποίηση της απόφασης από εδώ.

https://www.b2green.gr/el/post/79429/neo-fek-parateinetai-i-ypochreotiki-efarmogi-ton-70-neon-ellinikon-technikon-prodiagrafon

Επισκέψεις: 130

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει