21 Ιουνίου 2024

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για θέσεις στελεχών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με την αριθμ. 93/4/06.02.2020 απόφασή του, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων α) Αναπληρωτή Γενικού
Διευθυντή Έργων, β) Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Κτηματολογίου και γ) Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με κωδικό Α 2020, κατόπιν δημοσίευσης
πρόσκλησης.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών του Φορέα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 10. του ν. 4512/2018 και εξειδικεύονται κατωτέρω ως εξής:
α) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων έχει αρμοδιότητα τη διοίκηση και τον συντονισμό κυρίως των
έργων κτηματογράφησης για το σύνολο της έκτασης της χώρας, των υποστηρικτικών έργων της κτηματογράφησης, τη διαχείριση των δασικών χαρτών, της χαρτογράφησης και των γεωχωρικών πληροφοριών, καθώς και
κάθε έργου του Φορέα, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4512/17.01.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηματολογίου είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και τον συντονισμό της
λειτουργίας του Κτηματολογίου, καθώς και του έργου σταδιακής συγχώνευσης των καταργούμενων υποθηκοφυλακείων και διαμόρφωσης της δομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του ν. 4512/17.01.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και τον
συντονισμό των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά ορίζονται
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4512/17.01.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΦΕΚ

Επισκέψεις: 401

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει