14 Ιουνίου 2024

Προκήρυξη διαγωνισμού μέσω ΕΣΠΑ για το e-Δικαιοσύνη.

Σε έναν διαγωνισμός- μαμούθ για την πλήρη “ηλεκτρονικοποίηση” της Δικαιοσύνης, προχωρεί η κυβέρνηση, κάνοντας το δεύτερο και πιο αποφασιστικό βήμα για την διασύνδεση όλων των Ποινικών και Πολιτικών (αστικών) Δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκήρυξε διαγωνισμό προϋπολογισμού 19.418.923,02 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.

Ηδη το σύστημα, η πρώτη φάση του, έχει λειτουργήσει στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου – 41 συνολικά δικαστικά καταστήματα.

Η Φάση Β’ θα καλύψει το σύνολο όλων των βαθμίδων της πολιτικής και ποινικής διαδικασίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών όλης της χώρας συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (321 Δικαστικοί φορείς), καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης ήτοι:

· Λοιπές Υπηρεσίες (Σύνολο:133):

· Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος (2 γραφεία: Αθήνα & Θεσσαλονίκη)

· Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς (2 γραφεία: Αθήνα & Θεσσαλονίκη)

· Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (1 γραφείο: Αθήνα)

· Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης

· Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων (ΥΕΑ): 63

· Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αγωγής (ΥΕΚΑ): 63

Το κείμενο της προκήρυξης αναφέρει:

“Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης προκηρύσσει:

1. Ηλεκτρονικό Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σε ευρώ, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση”, Υποέργο 1 της πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση”, με αριθμό διακήρυξης 92/15-4-2020.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εξασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής απονομής Δικαιοσύνης, ο σχεδιασμός και η προώθηση πολιτικών που σκοπούν στην καθιέρωση της αρχής της διαφάνειας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3. Αντικείμενο της σύμβασης της οποίας η φύση ανήκει στον τομέα των υπηρεσιών (εφεξής καλούμενο συνοπτικά “ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση”) αφορά στην η εξάπλωση στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥΠΠ) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης” (“ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄ Φάση”). Το έργο “ΟΣΔΔΥ-ΠΠ” Α’ Φάση (έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση και το οποίο μεταφέρθηκε στο ΕΠ ΜΔΤ ΕΣΠΑ 2014-2020), εξυπηρετεί σήμερα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου – 41 συνολικά δικαστικά καταστήματα.

Την παρούσα χρονική στιγμή το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ λειτουργεί παραγωγικά και στους 41 φορείς ως το μόνο πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί επιχειρησιακά δικαστικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.

Η Φάση Β’ θα καλύψει το σύνολο όλων των βαθμίδων της πολιτικής και ποινικής διαδικασίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών όλης της χώρας συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (321 Δικαστικοί φορείς), καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης ήτοι:

· Λοιπές Υπηρεσίες (Σύνολο: 133):

· Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος (2 γραφεία: Αθήνα & Θεσσαλονίκη)

· Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς (2 γραφεία: Αθήνα & Θεσσαλονίκη)

· Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (1 γραφείο: Αθήνα)

· Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης

· Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων (ΥΕΑ): 63

· Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αγωγής (ΥΕΚΑ): 63

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων αναδόχων διευκρινίζεται ότι οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων (ΥΕΑ) και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αγωγής (ΥΕΚΑ) ως επί το πλείστον στεγάζονται στις έδρες των Πρωτοδικείων της χώρας.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

· Η εξάπλωση της ηλεκτρονικοποίησης της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας ανάλογα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στα δικαστικά και εισαγγελικά καταστήματα όλης της χώρας, του Άρειου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου μέσω ενιαίου κεντρικού συστήματος, για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων όλων των βαθμίδων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που εμπλέκονται στη ροή κάθε δικαστικής υπόθεσης (ποινικής και πολιτικής) και στις υπηρεσίες του δικαστικού συστήματος προς τους πολίτες.

· Η βελτιστοποίηση/ επέκταση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων εφαρμογών και διαλειτουργικοτήτων.

· H διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των φορέων της Δικαιοσύνης με σκοπό την υποστήριξη ροών εργασίας όλων των βαθμίδων της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας των δικαστικών και εισαγγελικών καταστημάτων της αυτής Εφετειακής Περιφέρειας με τις λοιπές Εφετειακές Περιφέρειες, με την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τον Άρειο Πάγο.

· Η διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

· Η παροχή των απαραίτητων υποδομών, κεντρικών και περιφερειακών.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει:

· Μελέτη Εφαρμογής / Εξάπλωσης Συστήματος / Βελτιστοποίησης/ Επέκτασης λειτουργιών Συστήματος

· Υπηρεσίες Υλοποίησης, Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού, Τοπική Δικτύωση, Παραμετροποίηση, Ανάπτυξη / Προσαρμογή Εφαρμογών, Βελτιστοποίηση/ Επέκταση λειτουργιών Συστήματος, Μετάπτωση Δεδομένων ΑΔΑ: ΩΚΨΖΩ-Υ0Β 20PROC006586750 2020-04-16

· Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών, Εκπαίδευση Κεντρικών Διαχειριστών, Εκπαίδευση Τοπικών Διαχειριστών, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Εκπαίδευση χρηστών ΠΣ

· Λοιπές Υπηρεσίες, Δοκιμαστική λειτουργία, Παραγωγική λειτουργία, Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κατά την Δοκιμαστική και Παραγωγική Λειτουργία, Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου, Υπηρεσίες Διαχείρισης της Αλλαγής

· Εγγύηση (δωρεάν συντήρηση για 2 έτη)

· Προμήθεια περιφερειακού Εξοπλισμού, Σταθμοί Εργασίας, Εκτυπωτές Laser A4, Εκτυπωτές Laser A3, Δίκτυο, Σαρωτές

· Προμήθεια κεντρικού Εξοπλισμού, Επέκταση Κεντρικού Εξοπλισμού πρωτεύοντος Κέντρου, Επέκταση Κεντρικού Εξοπλισμού Εφεδρικού Κέντρου

· Συστημικό – Έτοιμο Λογισμικό, Βάση Δεδομένων, Λογισμικό web – application server, Virtualization s/w, Άδειες για την επέκταση του DRS, Λειτουργικά Συστήματα Εξυπηρετητών”.

Πηγή: capital.gr του Παναγιώτη Στάθη

Επισκέψεις: 126

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει