20 Ιουνίου 2024

Προσλήψεις 4 συντηρητών στην ΕΦΑ Ιωαννίνων.

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου “Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources” με το ακρωνύμιο “MileSTONES II” για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες – και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του έργου – με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισκέψεις: 323

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει