30 Μαΐου 2024

ΕΦΚΑ: Ενημέρωση για μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώθηκε ότι: Με την υπ. αριθμ. αρ. πρωτ: 74095/Σ.20097/14.04.2020 – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ( Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e- ΕΦΚΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες και παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό 25% των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυταπασχολούμενους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 18 της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 75Α/30-3-2020) και την υπ. αριθμ. πρωτ: Δ.15/Δ/οικ. 13994/339/3.4.2020 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στο πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης εμπίπτουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων, που έχουν ενταχθεί στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία, ή καταβάλλουν μειωμένες εισφορές λόγω μητρότητας (άρ.141 Ν.3655/2008). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις παρέχεται στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής τους.

Το δικαίωμα καταβολής των μειωμένων κατά 25% εισφορών παρέχεται κατά περίπτωση ως εξής:

– Εισφορά του μηνός Φεβρουαρίου 2020 : Εφόσον έχει καταβληθεί έως την 10.04.2020, ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής και έχει εξοφληθεί η εισφορά του μηνός Ιανουαρίου, έως την ίδια ημερομηνία (λόγω ειδικής Διατραπεζικής Αργίας την 10.04.2020 και 13.04.2020 οι πληρωμές θα εισέλθουν την 14.04.2020 και θα είναι εμπρόθεσμες) .

– Εισφορά μηνός Μαρτίου 2020: Εφόσον καταβληθεί έως 30.04.2020, ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής και έως την ίδια ημερομηνία, καταβληθούν, κατά περίπτωση:

Α. η εισφορά Ιανουαρίου 2020, στις περιπτώσεις που η ασκούμενη δραστηριότητα, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανήκει στις πληττόμενες (αρ. Γενικού Εγγράφου 68384/Σ.18354/01.04.2020 Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών)

Β. οι εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, εφόσον η δραστηριότητα δεν ανήκει στις πληττόμενες. Με την ως άνω σχετική Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν, τη διαδικασία, το πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις ένταξης, τις εξαιρέσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Στην ρύθμιση περί μειωμένης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 δεν εντάσσονται ασφαλισμένοι, που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις περί προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση και όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις περί προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (άρθρο 18 ν.4387/2016 όπως ισχύει).

Επισκέψεις: 179

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει