28 Μαΐου 2024

Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Δωδώνης.

Ο Δήμος Δωδώνης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων, διαφορών ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο email: atheodoris@1322.syzefxis.gov.gr, ή με fax στο 26543060120, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων ΤΚ 45500. (τηλ. επικοινωνίας 26543 60125), έως και 22-04-2020.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισκέψεις: 82

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει