22 Μαΐου 2024

Προσλήψεις καθαριστών και τραπεζοκόμων στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.

 Ξεκινά από σήμερα29-4-2020 και για 10 εργάσιμες ημέρες (έως και 8-5-2020), ξεκινάει η υποβολή των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε νέο διαγωνισμό, μέσω ΑΣΕΠ, για συμβάσεις καθαριστών/τριων  και τραπεζοκόμων στο ΓΝ Κέρκυρας.

Πρόκειται για 41 θέσεις εργασίας καθαριστών/τριών και 3 θέσεις τραπεζοκόμων  στο Νοσοκομείο, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@gnkerkyras.gr και κατ΄εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Σε περίπτωση στην οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος/α δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία, εφόσον είναι προσληπτέος/α θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα  μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω covid-19.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 26613 60453-454). 

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο prosl.enstasi@asep.gr κατά την περίοδο υποβολής των ενστάσεων της εν λόγω προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο του Γ.Ν. Κέρκυρας ( www. gnkerkyras. gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Προσωπικό  Διοικητικό 2020,

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Επισκέψεις: 1212

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει