26 Μαΐου 2024

Νέα δράση του ΕΣΠΑ για την επιδότηση τόκων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα, είναι σε εξέλιξη, μέχρι 30/6 το πρόγραμμα «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού».

H συγκεκριμένη ενίσχυση των επιχειρήσεων, ενημερώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αφορά στην επιδότηση των τόκων για παλαιότερα επιχειρηματικά δάνεια – συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών και αλληλόχρεων – για περίοδο 3 μηνών προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ρευστότητά τους.

Το πρόγραμμα είναι επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα δεν επιστρέφονται. Επίσης, για όσους υποβάλλουν αίτηση και υπαχθούν, υπάρχει το ενδεχόμενο – σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – οι 3 μήνες να παραταθούν για ακόμα 2, οπότε τελικά να καλυφθούν τόκοι 5 μηνών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν, τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση, ανεξαρτήτως της συμμετοχής του στα έσοδα και του χαρακτηρισμού του ως κύριου ή όχι.

Να απασχολούν την 31/12/2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19/03/2020. Η επιβεβαίωση θα γίνει με έλεγχο του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση τις δύο αυτές ημέρες από το σύστημα Εργάνη.

Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί, και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν (στο σύνολό τους ή εν μέρει) χορηγηθεί, πριν από την 01/04/2020.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19» από 15/4/2020 έως 30/6/2020 (ώρα 17:00).

Η διαδικασία της υποβολής της αίτησης είναι απλή με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου και την επισύναψη προτύπων υπεύθυνων δηλώσεων, οι οποίες βρίσκονται, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τυποποιημένες και διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση και με τις οποίες δηλώνεται μεταξύ άλλων ότι:

  • Δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς πτωχευτικής διαδικασίας στις 31/12/2019, ούτε πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της σε πτωχευτική διαδικασία στις 31/12/2019, μετά από αίτημα των πιστωτών της.
  • Δεν έχει λάβει μέχρι 31/12/2019 κεφάλαια για ενίσχυση αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που αποπλήρωσαν το κεφάλαιο ενίσχυσης.

Τονίζεται ότι δεν θα απαιτηθούν κατά την υποβολή και την αξιολόγηση άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιχορήγηση δεν συνυπολογίζει και δεν συνυπολογίζεται σε άλλες ενισχύσεις που είχε λάβει παλαιότερα η επιχείρηση, ενώ μπορεί να δοθεί και για δάνεια που υποστηρίζουν επένδυση Αναπτυξιακού νόμου, υπό προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις παραμένουν δανειακά ενήμερες, εντός τραπεζικού συστήματος και μπορούν να κάνουν χρήση των λοιπών διαθέσιμων εργαλείων που έχει ήδη ενεργοποιήσει ή προτίθεται να ενεργοποιήσει το υπουργείο Ανάπτυξης για την στήριξη της οικονομίας.

Επισκέψεις: 176

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει