14 Απριλίου 2024

Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία των ελεγκτών δόμησης και των αρμοδίων υπηρεσιών από το ΤΕΕ Κέρκυρας.

Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ, ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, με το παρόν ενημερωτικό έγγραφο, παρέχει διευκρινήσεις επί των διαδικασιών που αφορούν στον έλεγχο των κατασκευών από τους Ελεγκτές Δόμησης και επίσης ενημερώνει για τις αρμόδιες Υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των ελέγχων. Καταρχάς, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής εργασιών οικοδομικού έργου είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται μετά την Τ1 Μαρτίου 2012, με οικοδομική άδεια ύ άδεια δόμησης και η διαδικασία είναι η εξής:
Ο γενικός επιβλέπων του έργου, υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων e – Άδειες και Ελεγκτών Δόμησης, το οποίο στη συνέχεια προωθείται αυτόματα στην Υπηρεσία Δόμησης. Η Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον εγκρίνει το αίτημα, το διαβιβάζει στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ), το οποίο αφού το αποδεχτεί, ενεργοποιείται η διαδικασία κλήρωσης των Ελεγκτών Δόμησης. Ο Ελεγκτής Δόμησης ενημερώνεται με αυτοματοποιημένο email και από ηλεκτρονικές εφαρμογές, για την επιλογή του μέσω κλήρωσης και έχει την προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών να αποδεχτεί ή να απορρίψει τον έλεγχο.
Βάσει των παραπάνω, επισημαίνεται ότι, αρμόδια Υπηρεσία για την κλήρωση και τον ορισμό του Ελεγκτή Δόμησης είναι το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΓΙΕΝ, το οποίο διαχωρίζεται γεωγραφικά ανάλογα με τον τόπο εκτέλεσης του έργου, στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ) Βορείου Ελλάδας και το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ) Νοτίου Ελλάδας, όπου ανήκει η περιοχή της Κέρκυρας.
Επίσης, περιπτώσεις καθυστερήσεων των ελέγχων με υπαιτιότητα του Ελεγκτή Δόμησης ή του γενικού επιβλέποντος του έργου μηχανικού, εξετάζονται αποκλειστικά από το αντίστοιχο ΤΕΔΚ.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων υποστήριξης των Μηχανικών, δημιούργησε το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής, έγκρισης και επιλογής ελεγκτή δόμησης και διαχείρισης πορισμάτων ελέγχου και είναι υπεύθυνο και αρμόδιο μόνο για την ορθή του λειτουργία.
Τέλος, όσον αφορά στην αποζημίωση των Ελεγκτών Δόμησης, αυτή καθορίζεται ανά έλεγχο και ανά κατηγορία βάσει της υπ’ αρ. 299/16.01.2014 απόφασης (ΦΕΚ 57 ΒVI6.01.2014). Το ύψος των αποζημιώσεων περιλαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης, εκτός από τις περιπτώσεις ελέγχου σε νησιά όπου στο ποσό της αποζημίωσης προστίθενται τα έξοδα μετακίνησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου καθώς και διανυκτέρευσης, όταν αυτή απαιτείται και αιτιολογείται επαρκώς.

Επισκέψεις: 265

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει