13 Απριλίου 2024

Με τροπολογία του ΥΠΕΝ, στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ (πιθανότατα…) «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» δίνεται η πολυαναμενόμενη παράταση στις δηλώσεις αυθαιρέτων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020, όπως έχει ήδη γράψει το economix.

Θυμίζουμε ότι την παράταση προανήγγειλε με συνένετυξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα (κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο…) ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, ενώ παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης προθεσμίας του νόμου για τις δηλώσεις αυθαιρέτων παρήλθε από 1ης Ιουλίου, το αρμόδιο Υπουργείο δεν είχε εκδώσει καν σχετική ανακοίνωση.

Τόσο η επιλογή του τρόπου ανακοίνωσης όσο κυρίως το μικρό διάστημα της παράτασης (που περιλαμβάνει και τον Αύγουστο – όπου δεν λειτουργούν όχι μόνο οι επιχειρήσεις αλλά ούτε καν οι πολεοδομίες…) άρα πρακτικά από την ψήφισή του νόμου για μια περίοδο λιγότερη από 1,5 μήνα, έχει ξεσηκώσει μεγάλο κύμα δυσαρέσκειας από τους μηχανικούς που υποβάλλουν τις δηλώσεις. και αυτό γιατί θεωρούν ότι δεν προλαβαίνουν να διεκπεραιώσουν τον όγκο των δηλώσεων που υπάρχει, ειδικά από τη στιγμή που χάθηκαν ήδη σχεδόν 3 μήνες με τα έκτακτα μέτρα λειτουργίας των υπηρεσιών λόγω κορωνοϊού (οι υπηρεσίες δόμησης δεν δέχονταν μηχανικούς παρά μόνο με ραντέβου, τα οποία και σήμερα προγραμματίζονται από 15 ως 30 ημέρες αργότερα). Το κόστος της διαμαρτυρίας των μηχανικών χρεώνεται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ που δείχνει πλήρως ξεκομμένη από την πραγματικότητα, το τί δηλαδή συμβαίνει πρακτικά, στα θέματα για τα οποία νομοθετεί.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, «με την προτεινόμενη διάταξη του πρώτου άρθρου της τροπολογίας παρατείνεται η προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών για χρονικό διάστημα τριών μηνών, λόγω πανδημίας. Σε σχέση με τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 η νέα ημερομηνία είναι η τελική προθεσμία για υπαγωγή, ενώ στα αυθαίρετα των λοιπών κατηγοριών είναι η τελική προθεσμία για υπαγωγή χωρίς προσαυξημένο πρόστιμο. Αντίστοιχα, μετατίθενται οι προθεσμίες και οι ημερομηνίες αναφοράς για την καταβολή αυξημένων προστίμων στις λοιπές κατηγορίες αυθαιρέτων.»

Η τροπολογία του ΥΠΕΝ που κατατίθεται στη Βουλή, αν εν υπάρξει λεκτική ή νομοτεχνική αλλαγή της τελευταίας στιγμής (αν δεν μπει στο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ θα μπει στο αντίστοιχο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης…), έχει ως εξής:

Άρθρο …

Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28 Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ έως στ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος νόμου αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»

  1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,

δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,

ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,

στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.»

Επισκέψεις: 160

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει