20 Ιουνίου 2024

ΠΙΝ: Οικονομική ενίσχυση στους παράκτιους αλιείς λόγω της πανδημίας.

Äýï áðü ôá áëéåõôéêÜ óêÜöç óôïí Èåñìáéêü, êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ êáèáñéóìïý ôïõ âõèïý ôïõ Èåñìáéêïý ðïõ ïñãÜíùóå ç Íïìáñ÷ßá Èåóóáëïíßêçò êáé Áëéåõôéêïß Óýëëïãïé ôïõ Íïìïý .Èåóóáëïíßêç ÓÜââáôï 12 Éïõíßïõ 2010 ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÓÙÔÇÑÇÓ ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ

Την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο παράκτιους αλιείς ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση, με τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους, όπως και με τα ποσά τα οποία θα ενισχυθούν οι αλιείς, αναφέρει τα εξής: 

Επισκέψεις: 118

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει