14 Ιουλίου 2024

ΥΠΕΣ: Δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού (εγκύκλιος).

Σε εγκύκλιο του ΥΠΕΣ γνωστοποιούνται διατάξεις και οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Συγκεκριμένα:

Προς τον σκοπό της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, η οποία διέπει τη δυνατότητα υποβολής, από τους υπόχρεους, αρχικής δήλωσης ή δήλωσης μεταβολών που έχουν επέλθει στην επιφάνεια ή τη χρήση των ακινήτων προς τους ΟΤΑ, για τον ορθό υπολογισμό και την επιβολή των σχετικών δημοτικών τελών και φόρων, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις προβλεπόμενες αναδρομικές χρεώσεις και τα συναφή πρόστιμα, και εν όψει ερωτημάτων τα οποία υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα εξής:

Με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4647/2019 παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης στοιχείων του ακινήτου, είτε αρχικής ή διορθωτικής , που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των οφειλόμενων δημοτικών τελών και φόρων να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες ,στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε δημοτικό έσοδο, δηλώσεις (άρθρα 2 και 3 του ν. 25/1975, αρ. 10 παρ. 10 του ν. 1080/1980, άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 2130/1993) και να απαλλαγούν από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία αναδρομικά τέλη και πρόστιμα (αρ. 2 του ν. 429/1976, αρ. 10 παρ. 11 και 14 του ν. 1080/1980, αρ. 24 παρ. 12 & 16 του ν. 2130/1993), επιβαρυνόμενοι, εν προκειμένω, μόνο με τα οφειλόμενα τέλη και φόρους που θα προκύψουν από τον αναδρομικό υπολογισμό τους με χρονική αφετηρία την 1- 1-2020.

Μέσω της ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης (tetragonika.govapp.gr), η οποία έχει ενεργοποιηθεί και τεθεί στη διάθεση του κοινού, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού τις αρχικές ή διορθωτικές ΠΡΟΣ : Τους Δήμους της Χώρας δηλώσεις που αφορούν ηλεκτροδοτούμενα αλλά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια αυτών έως τις 31-8-2020, μετά και την παράταση της εν λόγω προθεσμίας που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 2 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α’/29-6-2020). Σημειώνεται ότι μετά την πάροδο της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις περί απαλλαγής από τα πρόστιμα λόγω μη υποβολής δήλωσης όπως και των πριν την 1-1-2020 οφειλόμενων ποσών από μη βεβαιωθέντα τέλη και φόρους. Ειδικά για τους υπόχρεους που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις περί αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαίρετων κατασκευών χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4495/2017, η προθεσμία υποβολής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ίδια με την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4495/2017, όπως κάθε φορά ισχύει. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ενεργοποιηθεί προς διευκόλυνση των πολιτών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού δεν συνιστά, κατά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τον αποκλειστικό τρόπο υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων, ωστόσο είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να ενθαρρύνεται ισχυρά έναντι της επιλογής της έντυπης δήλωσης, ιδιαίτερα υπό το φως της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η υποβολή οποιωνδήποτε συμπληρωματικών, της δήλωσης μεταβολής, στοιχείων, δικαιολογητικών ή τεκμηρίων και ως εκ τούτου η προσκόμιση των τελευταίων δεν συνιστά κατ’ αρχήν νόμιμη υποχρέωση του δηλούντος. Επιπλέον, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρο 51 του ν. 4647/2019, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 4674/2020, οφειλές που βεβαιώθηκαν πριν την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, ήτοι πριν την 16η -12-2019, και αφορούν στην αναδρομική επιβολή των αναλογούντων τελών και φόρων, ανεξάρτητα από τα οικονομικά έτη που αυτά αφορούν, καθώς και στα συναφή πρόστιμα περί μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης, διαγράφονται χωρίς αίτηση του οφειλέτη. Σε ό,τι αφορά δε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω οφειλές είχαν ήδη, κατά την 16η Δεκεμβρίου 2019, καταβληθεί ή υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, αποκλείεται η δυνατότητα επιστροφής των ήδη καταβληθέντων ποσών ή δόσεων. Είναι αυτονόητο ότι εάν ο υπόχρεος είχε υποβάλει, πριν τις 16-12-2019, την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση μεταβολών, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, η ταμειακή βεβαίωση τυχόν οφειλόμενων αναλογούντων φόρων και τελών, τα τελευταία δεν βεβαιώνονται και δεν αναζητούνται.

Σημειώνεται, ότι βάσει ρητής πρόβλεψης που περιλαμβάνεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 4647/2019, περίπτωση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών δεν συντρέχει στις περιπτώσεις που αυτές προέκυψαν κατόπιν αυτεπάγγελτων ελέγχων ή διασταυρώσεων στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσιών εσόδων των ΟΤΑ α’ βαθμού, χωρίς ωστόσο να συγκαταλέγονται, στην εν λόγω εξαίρεση τυχόν οφειλές που προέκυψαν μετά από την προσκόμιση στοιχείων εκ μέρους των ενδιαφερομένων, προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ (άρθρο 58 του ν. 4483/2017).

Επί τη ευκαιρία της παρούσας Εγκυκλίου, θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α’/29-6-2020) παρατείνεται έως τις 31-8-2020 η προθεσμία υποβολής προς τους δήμους της υπεύθυνης δήλωσης περί μη χρήσης μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου που προβλέπεται στο άρθρο 222 παρ. 2 του ν. 4555/2018. Τέλος, δεδομένου ότι με τις προαναφερθείσες διατάξεις, τίθενται αποκλειστικές καταληκτικές χρονικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, η πάροδος των οποίων συνεπάγεται την επιβολή, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί εσόδων των ΟΤΑ α’ βαθμού, αναδρομικών χρεώσεων και προστίμων, προσθέτοντας έτσι οικονομικές επιβαρύνσεις για τους δημότες σε μια ούτως ή άλλως απαιτητική οικονομική συγκυρία, παρακαλούμε θερμά όπως καταβάλλετε κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σας δυνατοτήτων, για την έγκαιρη και εκτενή διάχυση του περιεχόμενου των ρυθμίσεων και γνωστοποίησης των τιθέμενων προθεσμιών και ειδικών προϋποθέσεων, στο σύνολο των ενδιαφερόμενων αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο και πρόσφορο μέσο δημοσιότητας. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο μας, και η αρμόδια οργανική του μονάδα (Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α, Τμήμα Εσόδων) βρισκόμαστε στη διάθεσή σας, για να προσφέρουμε περαιτέρω οδηγίες και κατευθύνσεις, επί ζητημάτων εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που δεν επιλύονται με την παρούσα Εγκύκλιο, στο πλαίσιο που οριοθετείται από τον επιτελικό χαρακτήρα της κεντρικής διοίκησης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 Πηγή: aftodioikisi.gr

Επισκέψεις: 119

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει