24 Ιουνίου 2024

Αντίστροφη μέτρηση 3 ημερών για τις τελικές δηλώσεις για τη “Συν-Εργασία” τον Ιούνιο.

Άλλες 3 μέρες θα έχουν στη διάθεση τους οι εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν προσωπικό τους στο μηχανισμό “Συν-Εργασία” για το μήνα Ιούνιο, ολοκληρώνοντας όλο τον κύκλο των απαραίτητων ενεργειών.

Συγκεκριμένα, μετά από παράταση την οποία αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας, έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου, θα μπορούν υποβάλλουν τις αιτήσεις -δηλώσεις της β΄φάσης

Σημειώνεται πως η β΄φάση της διαδικασίας ένταξης στη “Συν-Εργασία” προβλέπει πως οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τον υπολογισμό του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας στους δικαιούχους εργαζόμενους, για κάθε μήνα εφαρμογής του μηχανισμού “Συν-Εργασία”, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη” με την οποία δηλώνουν:

* τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζομένου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του,

* τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στο μηχανισμό, με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και

* τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και την τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζομένου που θα ενταχθεί στο μηχανισμό.

Κατά την α΄φάση,  από τους εργοδότες πρέπει να γίνει υποβολή στοιχείων εργαζομένων που εντάσσονται στο μηχανισμό “Συν-Εργασία”.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, συγκεκριμένα,  υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και δηλώνουν τα κάτωθι:

* Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, την υπαγωγή στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, κλπ).

* Το μήνα ένταξης στο μηχανισμό, καθώς και την κατηγορία που υπάγεται η επιχείρηση,.

* Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης στις 30/5/2020, που θα ενταχθούν στο μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη”.

* Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την παρούσα αίτηση/δήλωση για την ένταξή τους στο μηχανισμό “Συν-Εργασία”, η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στο μηχανισμό και εφεξής.

* Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα) των εργαζομένων που εντάσσονται στο μηχανισμό “Συν-Εργασία”.

* Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα για κάθε εργαζόμενο, το οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στο μηχανισμό.

Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που εντάσσονται στο μηχανισμό “Συν-Εργασία”, στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη” συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4 ( Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου).

“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”: Πως θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα επιδότησης – Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας

Επισκέψεις: 38

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει