14 Ιουνίου 2024

ΤΕΕ Αν. Κρήτης: Επιστολή για το Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο: η επόμενη μέρα

Επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης κ. Χωραφάς με σημαντικές επισημάνσεις όσον αφορά τον Νόμο 4685/2020.

Η επιστολή έχει ως εξής: “Με την ψήφιση του Ν 4685/2020, τροποποιούνται πολλές διατάξεις της νομοθεσίας, που αφορούν ποικίλα (και πολλές φορές ασύνδετα μεταξύ τους) θέματα. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ανταποκρινόμενο στον θεσμικό του ρόλο, σας απέστειλε, έστω και με καθυστέρηση (η οποία οφείλεται στις πολλές αλλαγές που υπήρχαν από το κείμενο της αρχικής διαβούλευσης
αλλά και του πλήθους των νέων άρθρων που προστέθηκαν στην συζήτηση στην Βουλή), κείμενο παρατηρήσεων και προτάσεων αλλαγών σε πολλές από τις περιλαμβανόμενες διατάξεις. Κάποιες από αυτές έγιναν δεκτές (πιθανώς όχι λόγω της δικής μας εισήγησης), κάποιες όχι.
Θεωρούμε ότι ο θεσμικός μας ρόλος μας επιβάλλει να επανέλθουμε, με νέο κείμενό μας, στο οποίο να περιγράφουμε ξανά τις αλλαγές που προτείνουμε, τις οποίες θεωρούμε σκόπιμο να υιοθετηθούν άμεσα, με την μορφή τροποποιήσεων ή περιεχομένου εφαρμοστικών –
κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων.
Ενδεικτικά σας επισημαίνουμε:

 Η διάρκεια ισχύος των ΑΕΠΟ έργων δημόσιου συμφέροντος, κατηγορίας Α1 (και πιθανά και Α2, επιπέδου νομού), δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ετών, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ωρίμανση των μελετών και την κατασκευή τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη την νέα Ευρωπαϊκή κατεύθυνση, κρίνεται ότι η διάρκεια ισχύος των ΑΕΠΟ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
των 10 ετών.
 Ο χρόνος αξιολόγησης φακέλου στην διαδικασία Τροποποίησης ΑΕΠΟ δεν μπορεί να είναι μικρότερος του αντίστοιχου χρόνου στην διαδικασία Ανανέωσης ΑΕΠΟ, καθόσον απαιτείται περισσότερη εργασία και έλεγχος.
 Η θέληση του νομοθέτη για επίσπευση των χρονικών διαδικασιών έγκρισης ΑΕΠΟ με τον θεσμό των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, στην πράξη υπονομεύεται από τη δυνατότητα καθυστέρησης που έχουν οι υπηρεσίες, δεδομένου ότι προβλέπεται η υποβολή αιτήματος από την αρμόδια αρχή σε οποιαδήποτε φάση του έργου, για το οποίο οι εσωτερικές διαδικασίες έκδοσης τέτοιας απόφασης της αρμόδιας αρχής, απαιτούν
χρόνους μη συμβατούς με τις προθεσμίες του νόμου.
 Όροι διαφάνειας διαδικασιών, αλλά και προγραμματισμού έργων και
δραστηριοτήτων από ιδιώτες και ΟΤΑ σε τοπικό επίπεδο, επιβάλλουν η περίληψη της αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, να μην αναρτάται μόνο στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης, αλλά να κοινοποιείται και να αναρτάται στους αρμόδιους χωρικά ΟΤΑ.
 Λαμβάνοντας υπόψη την θεσμική υποχρέωση των ΟΤΑ (Δήμων και Περιφερειών) για εναρμόνιση των πενταετών και ετησίων προγραμμάτων δράσης τους, με τα σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, δεν είναι δυνατόν να μην κατοχυρώνεται η έκφραση της γνώμης τους στον σχεδιασμό της τοπικής στρατηγικής, σε χωρικό επίπεδο κάθε ΜΔΠΠ. Άποψή μας είναι η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής γνωμοδότησης των ΟΤΑ,
στην διαδικασία εκπόνησης του προγράμματος εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης κάθε περιοχής.
 Ενώ τόσο η λογική προσθήκης και προσδιορισμού νέων γενικών κατηγοριών χρήσεων στις προστατευόμενες περιοχές, όσο και η προσθήκη-τροποποίηση ειδικών κατηγοριών χρήσεων, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, απορία προκαλούν κάποιες προβληματικές
διατάξεις, που κρίνουμε σκόπιμο να τροποποιηθούν άμεσα. Ως τέτοιες αναφέρουμε τις εξορυκτικές δραστηριότητες και τα επιτρεπόμενα κτιριακά μεγέθη για υπεραγορές τροφίμων στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων.
 Οι μηχανικοί μέλη επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών και επιτροπών εξέτασης ενστάσεων του κτηματολογίου, πρέπει να υποδεικνύονται από το αρμόδιο περιφερειακό ΤΕΕ, καθόσον είναι περισσότερες της μίας οι ειδικότητες που έχουν δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος και δεν εκπροσωπούνται όλοι από
ενιαίο οικείο επιστημονικό σύλλογο.

 Επιβάλλεται ο σαφής προσδιορισμός του όρουοικιστική πύκνωση`, ο οποίος πρέπει να ορίζεται με κριτήρια πολεοδομικού σχεδιασμού. Η ασαφής περιγραφή του όρου και η συσχέτισή του με αποτέλεσμα οικονομοτεχνικών μελετών, διαστείλει κάθε έννοια χωροταξικής οργάνωσης.
 Για την αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων και γενικότερα έργων που ανήκουν σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΠΑ/οι. 37674/2016 στην 4η Ομάδα «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα χωροθέτησής τους σε περιοχές χωρίς θεσμοθετημένες χρήσεις Γης, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016
Κεφάλαιο ΙΔ’, τα «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» δεν κατατάσσονται σε βαθμούς όχλησης, με αποτέλεσμα την αδυναμία έκδοσης σχετικής βεβαίωσης χωροθέτησης για την εγκατάστασή τους.
 Επιβάλλεται η έκδοση ερμηνευτικής εγκύκλιου για το άρθρο 70 στην οποία να καθορίζεται επακριβώς τι ισχύει για τα κτίρια του τριτογενή τομέα και αν η εφαρμογή των διατάξεων ισχύει ως 31 Μαΐου 2021 ή έως 1 Ιανουαρίου 2021.
 Πρέπει να τροποποιηθεί η παρ 3 του άρθρου 58, και να συνυπολογίζεται η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού.
 Θα ήταν σκόπιμη η αύξηση της αποκλειστικής προθεσμίας αποστολής
,δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΕ από 30 σε 60 ημέρες σε έργα κατηγορίας Α1 και Α2 των οποίων η ζώνη κατάληψης εκτείνεται πέραν της μίας περιφερειακής ενότητας (νομού) και απαιτείται συλλογή γνωμοδοτήσεων δημόσιων φορέων και υπηρεσιών περισσότερες της μίας περιφερειακής ενότητας. Ο συντονισμός και η αποστολή της γνωμοδότησης θα πρέπει να γίνεται στην αποκλειστική αυτή προθεσμία από την αντίστοιχη γενική διεύθυνση του οικείου Υπουργείου ή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης αάλογα με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών που γνωμοδοτούν.
 Επισημαίνουμε τέλος ότι το ΚΕΣΠΑ και το αντίστοιχο ΠΕΣΠΑ θα πρέπει να έχουν έναν εκπρόσωπο από το ΤΕΕ.
Είναι σαφές σε εμάς, ότι η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, σταδιακά θα φέρει στην επιφάνεια και άλλα σημεία του, που θα χρήζουν αλλαγής, τα οποία αυτή την χρονική στιγμή δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε. Επίσης κρίνουμε ότι κάποιες διατάξεις θα πρέπει να εναρμονιστούν με τις βασικές αρχές της ΝΕΑΣ Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ (NewGreenDeal), σύμφωνα με την οποία απαιτείται ρητά η ενεργός συμμετοχή του κοινού
σε κάθε απόφαση που σχετίζεται με παρεμβάσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Σε ικανό βάθος χρόνου, αφού παρατηρήσουμε τον τρόπο εφαρμογής των νέων διατάξεων και τις επιπτώσεις-αποτελέσματά τους στην πορεία υλοποίησης και ωρίμανσης έργων (και αν προκύψει ανάγκη), θα επανέλθουμε με νέο κείμενο προτάσεων”.

Επισκέψεις: 49

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει