30 Μαΐου 2024

ΔΗΣΥΜ: Ψηφιοποίηση αρχείων πολεοδομιών – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4495/2017.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω και των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από τον Covid-19, οι συνάδελφοι μηχανικοί σε πολλές πολεοδομίες της χώρας, έρχονται αντιμέτωποι με απίστευτη ταλαιπωρία στην προσπάθειά τους να παραλάβουν αντίγραφα σχεδίων ή εγγράφων από τα αρχεία των πολεοδομιών. Κατανοούμε ότι κάθε υπηρεσία πολεοδομίας είναι και μια διαφορετική περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τους (λιγοστούς σε πολλές περιπτώσεις) υπαλλήλους των υπηρεσιών δόμησης να εξυπηρετήσουν τους συναδέλφους, παρ’ όλα αυτά το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό και σε ορισμένες περιπτώσεις ανεπίλυτο.

Στην νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης θέτουμε ως άμεση προτεραιότητα την άμεση επίλυση του συγκεκριμένου αιτήματος. Οι μηχανικοί είναι υψηλά καταρτισμένοι επιστήμονες και δεν γίνεται να απαξιώνεται άλλο το επάγγελμα τους και να χάνονται άδικα εργατοώρες,

Πιο συγκεκριμένα, στον Ν.4495/2017, άρθρο 33, παρ.1, σημείο δ, αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:  οι διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης του αρχείου των Υ.ΔΟΜ.

Καλούμε την πολιτεία, να προχωρήσει άμεσα και να εκδώσει  την απόφαση που θα καθορίζει τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για τη επίλυση αυτού του θέματος, να υποχρεώνει τις εκάστοτε Υ.ΔΟΜ. και τους δήμους, να αναφέρουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα αρχεία τους από άποψη ψηφιοποίησης και στη συνέχεια να υλοποιήσει μια δράση με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την ψηφιοποίηση όλων των αρχείων.

Τελικός στόχος της δράσης πρέπει να είναι η ενσωμάτωση όλων των ψηφιακών δεδομένων από όλους τους Δήμους της χώρας στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Άδειες του ΤΕΕ για να υπάρχει μια κεντρική βάση δεδομένων που θα αξιοποιηθεί και για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων. Με αυτό τον τρόπο στα ηλεκτρονικά συστήματα του ΤΕΕ εκτός από τα αρχεία των εγγράφων που υπάρχουν από την εφαρμογή του e-Άδειες και έπειτα, θα υπάρχουν και τα παλαιότερα αρχεία των οικοδομικών αδειών.

Απαιτείται ολιστική προσέγγιση του θέματος και όχι αποσπασματικήΓια την υλοποίηση της δράσης προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, μεταξύ του ΥΠΕΝ, της ΚΕΔΕ και του ΤΕΕ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, μέσω της οποίας το ΤΕΕ σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα, θα αναλάβει την υλοποίηση της δράσης με συμβατή με το θεσμικό του πλαίσιο διαδικασία. Οι Δήμοι ως μέλη της ΚΕΔΕ, θα διαθέσουν αρχεία, εξοπλισμό και λοιπή υποστήριξη, το δε παραδοτέο θα αποτελέσει μέρος του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες, διαθέσιμο μελλοντικά προς τους ενδιαφερόμενους, έναντι ανταποδοτικού αντιτίμου, και μέσω των προβλέψεων της προς έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Επισκέψεις: 34

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει