14 Ιουλίου 2024

Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το νέο πολεοδομικό και χωροταξικό νομοσχέδιο του Υπ.Περιβάλλοντος.

Αλλάζουν όλα σε πολεοδομικό, χρήση γης και εκτός σχεδίου δόμηση

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, έθεσε από σήμερα, 4 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας». Με το εν λόγω σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζεται η χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία.

Από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου ξεχωρίζουν:

– η απαγόρευση των οικοδομικών αδειών σε Μύκονο και Σαντορίνη για διάστημα 1,5 έτους μέχρι να εγκριθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμό.

– θεσμοθετούνται τα πρόστιμα για τους αμελείς του εθνικού κτηματολογίου, τα οποία θα κυμαίνονται από 300 έως 2.000 ευρώ και θα είναι συνάρτηση όχι μόνο της αξίας του ακινήτου αλλά και της καθυστέρησης, η οποία θα προσαυξάνει το ύψος τους.

– η χωροθέτηση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), προκειμένου η μεταφορά συντελεστή δόμησης να μην γίνει άναρχα αλλά σε οργανωμένες περιοχές.Με την λειτουργία της μεταφοράς ΣΔ, καθορίζεται και ο μηχανισμός της Ψηφιακής Τράπεζα Γης.

– Ο δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης με την κατάργηση των παρεκκλίσεων και την διατήρηση της αρτιότητας στα 4 στρέμματα και την αύξηση της αρτιότητας στα 8 στρέμματα για τον τουρισμό.Το υφιστάμενο πλαίσιο δόμησης για τα εκτός σχεδίου γήπεδα όπου με όρους και προϋποθέσεις μπορούν να δομηθούν και οικόπεδα 750 τ.μ 1.200 τ.μ και 2.000 τ.μ θα ισχύσει αυστηρά για τα επόμενα δύο χρόνια για λόγους αποφυγής αιφνιδιασμών. Εντός αυτού του διαστήματος οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν οικοδομική άδεια.

– στην εκτός σχεδίου προβλέπεται επίσης μείωση των συντελεστών δόμησης σε όλες τις δραστηριότητες κατά μέσο όρο κατά 10% και επιβολή τέλους 5% στο κόστος των οικοδομικών αδειών για μέτρα και παρεμβάσεις υπέρ των περιοχών αυτών. Η κατεύθυνση της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας των οργανωμένων μορφών ανάπτυξης, δίνοντας μπόνους 25% στον ΣΔ.

– δημιουργείται μία νέα κατηγορία στις οργανωμένες αναπτύξεις μικρής κλίμακας, με ελάχιστο εμβαδόν τα 30 στρέμματα για τη βιομηχανία, την εφοδιαστική αλυσίδα και τον τουρισμό, η οποία κρίνεται κατάλληλη για τα μικρότερα νησιά και τις περιοχές χωρίς μεγάλη ζήτηση.

– προωθείται η αντιστοίχιση των χρήσεων γης με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και κατηγοριών περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενώ δίνεται η δυνατότητα καθορισμού νέων ειδικών χρήσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί στο παρελθόν, κατά τη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.

– Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Οι άδειες εκδίδονται αυτόματα ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες. Ωστόσο καθίσταται υποχρεωτική η προέγκριση για τις κατηγορίες 1 και 2 των αδειών για την διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.

– Σημαντική παρέμβαση του νομοσχεδίου συνιστά η αυτοδίκαιη άρση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, που κρατά για χρόνια σε ομηρεία τους πολίτες. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, η ρυμοτομική απαλλοτρίωση μπορεί να επανεπιβληθεί μόνο μία φορά. Επίσης επιταχύνεται και απλουστεύεται η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης και απλουστεύεται η διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου.

– αναμορφώνει το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την πρόσβαση των κτιρίων, αποσαφηνίζοντας το πλαίσιο εφαρμογής των απαιτούμενων προσαρμογών στα υφιστάμενα κτίρια, καθώς και τις περιπτώσεις που εξαιρούνται, αλλά και τις διαδικασίες εξέτασης ειδικών περιπτώσεων.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ λύνονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία κατάρτισης χωροταξικών πλαισίων και πολεοδομικών σχεδίων, διευκρινίζεται η σχέση μεταξύ αυτών και τίθενται κανόνες για την επίλυση ασαφειών και συγκρούσεων μεταξύ τους.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ απεμπλέκεται ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός από τον χωροταξικό σχεδιασμό της ξηράς (κυρίως από τον σχεδιασμό που καλύπτει τις παράκτιες περιοχές) με σκοπό την αποφυγή των σχετικών αλληλοεπικαλύψεων, αλλά προβλέπεται ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις του θαλάσσιου χώρου με τον παράκτιο χώρο, και το συντονισμό των διαφόρων πολιτικών με χωρικές επιπτώσεις στη θάλασσα.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ έρχονται σημαντικές αλλαγές στη δόμηση εκτός σχεδίου σχεδίων πόλεως και ορίων οικισμών. Βασική κατεύθυνση των προτεινόμενων διατάξεων στο κεφάλαιο αυτό είναι ότι αποθαρρύνεται η δόμηση σε περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει κάποια μορφή σχεδιασμού χρήσεων γης ενώ, αντιθέτως, ενισχύεται η δόμηση σε περιοχές οργανωμένης υποδοχής βιομηχανικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με μεταβολές στην αρτιότητα και τον συντελεστή δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και στους οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων. Οι γενικοί όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές καθορίζονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, αλλά παραπέμπονται προς εξειδίκευση στην έκδοση προεδρικού διατάγματος. Ήδη, όμως, προβλέπεται στο νόμο η κατάργηση, μετά την πάροδο διετίας από τη δημοσίευσή του, των παρεκκλίσεων για την αρτιότητα που ίσχυαν βάσει παλαιότερων μεταβατικών διατάξεων, η οποία οδηγεί στην καθιέρωση ενιαίου κανόνα για την εκτός σχεδίου αρτιότητα, ο οποίος θα ισχύει μέχρι όλες οι περιοχές της χώρας να υπαχθούν σε τοπικά ή ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία πλέον θα καθορίζουν τους συντελεστές δόμησης και την αρτιότητα τόσο εντός, όσο και εκτός σχεδίου πόλεως για τις περιοχές που καλύπτουν.

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ καθορίζεται μία, ενιαία, ονοματολογία για τις χρήσεις γης, που εφαρμόζεται σε όλα τα σχέδια χρήσεων γης με κανονιστικό χαρακτήρα. Τα σχέδια αυτά, ανάλογα με τους στόχους τους, το είδος σχεδιασμού στο οποίο εντάσσονται, και τα χαρακτηριστικά των περιοχών τις οποίες ρυθμίζουν, επιλέγουν τις κατάλληλες κάθε φορά χρήσεις γης από τον κατάλογο της εθνικής ονοματολογίας. Επιπλέον, η εθνική ονοματολογία αντιστοιχίζει τις χρήσεις γης με τους αριθμούς φορολογικής κατάταξης των οικονομικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και με τις κατηγορίες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ απλοποιείται, συντομεύεται και καθίσταται ηλεκτρονική, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η διαδικασία για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Με το κεφάλαιο ΣΤ τροποποιούνται οι ρυθμίσεις του ν. 4495/2017 σχετικά με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Οι νέες διατάξεις, οι οποίες συμμορφώνονται με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, απλοποιούν τη διαδικασία για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης μέσω ψηφιακού συστήματος, ενώ αποκλείουν (καταργώντας τις σχετικές διατάξεις) την αξιοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων. Ορίζουν τα ακίνητα που προσφέρουν, καθώς και τα ακίνητα που δέχονται συντελεστή δόμησης, τα οποία πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνονται σε ζώνη που έχει εγκριθεί μέσω προεδρικού διατάγματος (είτε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή είτε ΕΣΧΑΔΑ).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ’ επέρχονται επιλύονται ειδικότερα ζητήματα που έχουν προκύψει από την ερμηνεία των διατάξεων περί αυθαιρέτων.

Το κεφάλαιο Η συστηματοποιεί και τροποποιεί τις διατάξεις για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Θέτει όρια στις διαδοχικές επανεπιβολές ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και θεσπίζει ταχεία διαδικασία για την τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων μετά την οριστική άρση μιας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, όταν δηλαδή δεν είναι δυνατή η νέα επανεπιβολή αυτής.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι’ επέρχονται πολλές διορθωτικές τροποποιήσεις στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό με σκοπό αφενός την επίλυση προβλημάτων που είχαν προκύψει κατά την εφαρμογή του και αφετέρου την προσαρμογή του στο αίτημα για καθολική προσβασιμότητα στα κτίρια.

Με το κεφάλαιο ΙΑ προστίθενται διατάξεις που αφορούν τα εμποδιζόμενα άτομα – άτομα με αναπηρία, πέραν των όσων έχουν προστίθενται στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Το πολεοδομικό και χωροταξικό νομοσχέδιο που αναμένεται να εισαχθεί στην βουλή το Σεπτέμβριο.

Για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση ακολουθείστε το σύνδεσμο

Κατεβάστε και διαβάστε αναλυτικά

ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επισκέψεις: 42

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει