22 Μαΐου 2024

Νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων προϋπολογισμού 500 εκατ.

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης. Η πρώτη αφορά ενισχύσεις γενικής επιχειρηματικότητας και η δεύτερη ενισχύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 140 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τα 210 εκατ. αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., αγροτικού συνεταιρισμού, ομάδας παραγωγών ή αγροτικών εταιρικών συμπράξεων. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

– Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.

– Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό 250.000 ευρώ.

– Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.

– Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

– Για τις Κοιν.Σ.Επ, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών (Ο.Π.) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Οσον αφορά τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 140 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι:

– Για μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 150.000 ευρώ,

– Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 ευρώ.

Συνολικά, θα διατεθούν 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με ΚΥΑ που υπεγράφη πρόσφατα, το ποσό ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια των δύο αυτών δράσεων στον πρωτογενή τομέα αυξήθηκε και μπορεί να υπερβαίνει πλέον τις 500.000 ευρώ.

Επισκέψεις: 32

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει