2 Οκτωβρίου 2023

Κέρκυρα: Γιατί τινάχτηκε στον αέρα διαγωνισμός €44 εκατ. ευρώ;

Μπορεί η Κέρκυρα να βρίσκεται σε αδιέξοδο όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων όμως, ο διαγωνισμός για ένα από τα έργα που θα συνέβαλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος τινάχθηκε στον αέρα. Αιτία; Το τεύχος διακήρυξης βρίθει σφαλμάτων που κάνουν ορισμένους να μιλούν για διαγωνισμό που εάν δεν “στήθηκε”, στηρίζεται σε όρους που συντάχθηκαν πρόχειρα και δεν προωθούν τον ανταγωνισμό. Αυτά προκύπτουν από την απόφαση της επταμελούς σύνθεσης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στην οποία προσέφυγε ένας από τους ενδιαφερόμενους για το έργο προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ, η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Το έργο, που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοπράτησε ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας (πρώην ΣΥΔΙΣΑ) και περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ετήσιας συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ). Όπως και την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος δυναμικότητας 12.500 τόνων ετησίως. Ο ανάδοχος προβλεπόταν ακόμη να αναλάβει για έξι και 72 μήνες τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου και την λειτουργία της υποδομής, αντίστοιχα.

Τι αναφέρει η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΕΠΠ, που αποκαλύπτει το Capital.gr, οι όροι της διακήρυξης περιέχουν σειρά πλημμελειών, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν οδηγήσει την αναθέτουσα αρχή στην ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Όπως αναφέρει η απόφαση της ανεξάρτητης Αρχής, η αναθέτουσα αρχή για να αντιμετωπίσει τα ουσιώδη σφάλματα της διακήρυξης, που είχαν επισημανθεί με την έκδοση του τεύχους διορθώσεων (σημ.: περιλαμβάνει τις διορθώσεις σε όρους της διακήρυξης), προχώρησε σε τροποποιήσεις, οι οποίες όμως, αλλάζουν ουσιαστικά τα τεύχη δημοπράτησης. Αλλάζουν, δηλαδή, όπως αναφέρει η απόφαση, πλήρως τα δεδομένα του διαγωνισμού ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Οι αλλαγές αυτές, που εν τέλει τροποποίησαν τα τεύχη δημοπράτησης, στηρίζονταν σε σφάλματα που εντοπίστηκαν στη τεχνική προμελέτη και τη γεωτεχνική προμελέτη, δηλαδή στα βασικά δεδομένα σχεδιασμού του έργου. Θα έπρεπε όμως, ο Φορέας Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων Κέρκυρας να προχωρήσει σε ανάκληση της διακήρυξης, καθώς οι τροποποιήσεις έκαναν ακόμη πιο δύσκολη τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού υποψηφίων στο διαγωνισμό.

Με άλλα λόγια, οι τροποποιήσεις αφορούν σφάλματα :

  • στα κριτήρια ελάχιστης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων, δηλαδή το κριτήριο επιλογής που στηρίζεται στην εργοληπτική τάξη που πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οι υποψήφιοι. Η αναθέτουσα αρχή άλλαξε το συγκεκριμένο όρο-ύστερα από παρατηρήσεις ενδιαφερομένων- αλλά θα έπρεπε να προχωρήσει στην ακύρωση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με την ΑΕΠΠ, “το εν λόγω σφάλμα ήταν ουσιώδες και αντίστοιχα ουσιώδης είναι και η τροποποίηση που επέφερε η Αναθέτουσα Αρχή στο περιεχόμενο της διακήρυξης”. Κι αυτό επειδή τροποποιήθηκε “ανεπίτρεπτα κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ουσιώδες κριτήριο επιλογής που αφορά στις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των δυνάμενων να συμμετάσχουν παραδεκτώς στον Διαγωνισμό”.
  • για τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του βασικού εξοπλισμού, που εάν έχει χρονική διάρκεια μικρότερη των 6 ετών θα βαθμολογείται με την τιμή βάσης, δηλαδή χαμηλά. Ωστόσο, “η σχετική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής ήταν άνευ αντικειμένου και απρόσφορη ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, καθόσον οποιαδήποτε εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού, που κατά τα ισχύοντα στη σχετική αγορά προμήθειας του επίμαχου εξοπλισμού, δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, δεν είναι δυνατό να κομίζει οποιαδήποτε ωφέλεια στην Αναθέτουσα Αρχή που να δύναται να αναδείξει τη συμφερότερη προσφορά”.
  • τη νέα απαίτηση των Τευχών Δημοπράτησης να εκπονηθεί και κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους στατική μελέτη ως προς όλες τις κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις όλων των μονάδων επεξεργασίας του έργου. Ωστόσο, κατά το σκεπτικό της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή όφειλε να ανακαλέσει τη Διακήρυξη επειδή το αρχικό περιεχόμενο των Τευχών Δημοπράτησης, δεν ελάμβανε υπόψη του την ανάγκη σύνταξης της στατικής μελέτης ως υποχρεωτικό στοιχείο της Τεχνικής Προσφοράς, προκειμένου να δύναται να αξιολογηθεί και να υφίσταται τεκμηρίωση ως προς τη στατική επάρκεια των προσφερόμενων εγκαταστάσεων, αλλά και προκειμένου οι προσφορές να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Η προετοιμασία και σύνταξη της στατικής μελέτης αποτελεί χρονοβόρα – ιδίως ενόψει και των λοιπών ελλείψεων ως προς τις παραμέτρους σχεδιασμού του έργου – και δαπανηρή διαδικασία μεταβάλλεται ουσιωδώς το περιεχόμενο των προς κατάθεση προσφορών.
  • στη γεωτεχνική μελέτη, στην οποία θα βασιστούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι για να κάνουν τους σχετικούς υπολογισμούς (π.χ. θεμελιώσεων, πλήθους, μήκους και διαμέτρου των απαιτούμενων πασσάλων στο κεντρικό και νότιο τμήμα του χώρου κ.λπ.) και να συντάξουν την οικονομική τους προσφορά. Απουσία γεωτεχνικής μελέτης θα σήμαινε ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος θα συνέτασσε την οικονομική του προσφορά με βάση δικές του παραδοχές, οι οποίες κατ’ ανάγκην δεν θα ταυτίζονται με τις παραδοχές που θα έχουν λάβει υπόψη οι άλλοι διαγωνιζόμενοι. Ως αποτέλεσμα, οι οικονομικές προσφορές δεν θα είναι συγκρίσιμες.

Με τα παραπάνω δεδομένα η ΑΕΠΠ υποχρεώνει την αναθέτουσα αρχή να ακυρώσει το διαγωνισμό και να προχωρήσει στην προκήρυξη νέου. Μέλλει να φανεί πόσο γρήγορα θα κινηθεί ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού ενός έργου που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα έπρεπε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
dimitris.delevegos@capital.gr

capital.gr

Επισκέψεις: 19

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει