1 Οκτωβρίου 2023

Δασικοί χάρτες: Διευκρινίσεις του ΥΠΕΝ για τις εκκρεμείς αντιρρήσεις.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών δίνει με ανακοίνωση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα σχετικές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από πολίτες. Αναλυτικά:
Η Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 ΦΕΚ Β’ 2773/ 8-8-2020) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Νόμου 4685/2020 στο άρθρο 7 είναι σαφέστατη: Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών είναι σε ισχύ και οι πολίτες δεν χρειάζεται να τις επανυποβάλλουν. Επιπλέον με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται αυτή η διαδικασία διότι δίνεται δικαίωμα στον Διοικούμενο να προβάλει και νέους πρόσθετους ισχυρισμούς (συμπληρωματικούς) επί της αντίρρησης του 10 μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασής τους.
Συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται:
«… για την εξέταση των λοιπών εκκρεμών αντιρρήσεων, θα λαμβάνονται υπόψη οι λόγοι που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος και αφορούν στη σύννομη αλλαγή χρήσης με βάση πράξεις τις διοίκησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του νόμου 4685/2020 (Α` 92). Νέοι ισχυρισμοί που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος με το ανωτέρω περιεχόμενο δύνανται να προβάλλονται εγγράφως στην οικεία διεύθυνση δασών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων. Η οικεία Διεύθυνση Δασών δύναται να υποβάλει επί των ανωτέρω ισχυρισμών συμπληρωματική εισήγηση προ πέντε (5) ημερών πριν την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων». Αυτά ορίζει η Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Νόμου 4685/2020 και αυτά οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα Δασαρχεία της χώρας. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι αυθαίρετη και παράνομη.

Επισκέψεις: 30

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει