2 Μαρτίου 2024

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας: Αίτηση ακύρωσης πολεοδομικών πράξεων για την τσιμεντοποίηση στον Ερημίτη στο ΣτΕ.

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας:


1.από 28-5-2020 με αρ. πρωτ. ΔOY/οικ/2373 αποφάσεως του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-ρών με θέμα «Έγκριση της υψομετρικής μελέτης οδών για το έργο: Ανάπτυξη παραθεριστικού τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας» αποτελούμενου από ξενοδοχειακό συγκρότημα 180 κλινών, συγκρότημα επαύλεων και συγκρότημα διαμερισμάτων στη θέση Αρταβάνη (Ερημίτης) της περιοχής Αγίου Στεφάνου Νήσου Κέρκυρας (ΕΣΧΑΔΑ Κασσιώπη Κέρκυρα)» (ΑΔΑ: 9ΟΒΦ465ΧΘΞ-0ΧΦ).

2. από 9-7-2020 με Α/Α πράξεως 137216 Οικοδομικής Άδειας κατηγορίας 1 (ΑΔΑ: 975Ν46Ψ842-89Ν) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία αφορά στα οικοδομικά τετράγωνα 3 (ξενοδοχείο), 4 (κατοικίες) και 6 (κατοικίες) της υπ’ αρ. ΓΓΔΠ 0006631ΕΞ2016 από 20.04.2016 ΚΥΑ περί Εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού – τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας», χωροθετήσεως τουριστικής λιμενικής εγκαταστάσεως και καθορισμού των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής (ΦΕΚ ΑΑΠ 74/22.04.2016).

3. Κάθε άλλης σχετικής προς τις ανωτέρω και επαχθούς δι’ ημάς προγενέστερης ή μεταγενέ-στερης πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως.

Παράλληλα αξίζει ν αναφερθεί ότι η Δ/νση Δασών Ν. Κέρκυρας σε σχέση με τη θέση «Άγιος Στέφανος –Ερημίτης» και σε συνδυασμό με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16-8-2020 και κατέκαψε 159 στρέμματακαταγράφει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
« Από αυτά 139 στρέμματα είναι ήδη κηρυγμένη ως αναδασωτέα έκταση( απόφαση Νομάρχη ΔΔ/2912/23-10-1990/ΦΕΚ Δ΄643/15-11-1990 και τροποποιητική αυτής ΔΔ/1549/22-8-2002 από-φαση ΓΓ ΠΙΝ /ΦΕΚ Δ’807/20-9-2002).Η υπόλοιπη έκταση που κάηκε, εμβαδού 20 στρεμμάτων έχει χαρακτηριστεί «ούτε δάσος ούτε δασική έκταση»(ΔΔ/2143/1-6-1983 .(επισυνάπτεται αποσπ. ορ-θοφωτοχάρτη).

Η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας, συνεχίζει τον αγώνα μαζί με την κοινωνία των πολιτών μέχρι την τελική δικαίωση, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση

Επισκέψεις: 188

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει