2 Μαρτίου 2024

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Συγκεκριμένες ρυθμιστικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, τη Δευτέρα 21.09.2020 συζήτησε διεξοδικά το θέμα της πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με τους βέλτιστους δυνατούς όρους ποιότητας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα που σχετίζονται με την διασφάλιση της δημόσιας υγείας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα οριζόμενα στην σχετική Κοινή Υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 115744/Ζ1, τις κατευθύνσεις των ιατρών – μελών της Ιδρυματικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και των ακαδημαϊκών Τμημάτων του ιδρύματος.

Με την απόφαση της Συγκλήτου διατυπώθηκαν συγκεκριμένες ρυθμιστικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων, σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους, ήτοι τις χωρητικότητες των αιθουσών διδασκαλίας, τηρουμένων των απαραίτητων αποστάσεων για την αποφυγή διάδοσης του κορωναϊού, τις δυνατότητες επαρκούς αερισμού τους, αλλά και την ανάγκη για πρόσθετο, έκτακτο διδακτικό προσωπικό για αυτοδύναμη διδασκαλία, λόγω της συνεπαγόμενης δημιουργίας πολλών τμημάτων φοιτητών.

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην απόφασή της επισημαίνει πως:

  1. Σε όλες τις περιπτώσεις δια ζώσης διδασκαλίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί με προϋπόθεση α) την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας (ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων ίση προς 1,5 μέτρο και υποχρεωτική χρήση μάσκας) β) τον συστηματικό αερισμό των χώρων μετά από κάθε διδακτική χρήση και γ) τον απαραίτητο καθαρισμό των χώρων διδασκαλίας μετά από κάθε χρήση τους.
  1. Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία θα αξιοποιηθούν από τους διδάσκοντες συνδυαστικά μέθοδοι σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.
  1. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, κινείται προς την κατεύθυνση επίλυσης μέρους της έλλειψης διδακτικού προσωπικού που δημιουργείται από την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψιν α) οι τυχόν πρόσθετες ανάγκες για τη δια ζώσης αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων και β) το γεγονός ότι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργούν νεοσύστατα Τμήματα – κάποια με έντονα εργαστηριακό χαρακτήρα -τα οποία δεν διαθέτουν, ή έχουν πολύ μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.
  1. Ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν επιτρέπει την μετακίνηση και διάθεση μεταξύ των νησιών διδακτικού προσωπικού και υποτρόφων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για δια ζώσης διδασκαλία.
  1. Ο νησιωτικός χαρακτήρας του ιδρύματος δημιουργεί πρόσθετη δυσκολία εγκατάστασης των φοιτητών, οι οποίοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται από την μειωμένη διάθεση κλινών στην διαθέσιμη φοιτητική εστία που επιβάλλεται από τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού. Δεδομένου ότι σχεδόν σε όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα ο αριθμός μαθημάτων που θα προσφερθούν δια ζώσης υπολείπεται σημαντικά του αριθμού μαθημάτων που θα προσφερθούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως λόγω μεγάλου (μεγαλύτερου του 50) αριθμού εγγεγραμμένων, οι φοιτητές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετα προβλήματα πρόσβασης στον κατάλληλο εξοπλισμό για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων, ο οποίος δεν μπορεί να προσφερθεί από το ίδρυμα υπό τις παρούσες συνθήκες χρηματοδότησης.
  1. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε διδακτικό προσωπικό που έχει δημιουργήσει η κρίση δημόσιας υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν με α) την άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων ΔΕΠ που έχουν προκύψει από αφυπηρετήσεις β) την άμεση διάθεση ικανού αριθμού έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ακαδημαϊκών υποτρόφων ή προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ407/80) ούτως ώστε καταστεί εφικτή η δια ζώσης διδασκαλία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 115744/Ζ1/04.09.2020 και γ) τη διάθεση νέων πιστώσεων θέσεων ΔΕΠ.
  1. Για να μπορέσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της πολιτείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ, η Σύγκλητος θεωρεί ότι θα πρέπει, πέραν των ανωτέρω θέσεων, να καλυφθούν οι πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα της στέγασης των φοιτητών, της καθαριότητας, της υγειονομικής προστασίας και της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών και κτιριακών υποδομών του.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών, τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου θα αναρτήσουν σύντομα στους οικείους ιστοχώρους την ακριβή λίστα των μαθημάτων που θα διδαχθούν εξ αποστάσεως και δια ζώσης βάσει της απόφασης της Συγκλήτου.

Επισκέψεις: 43

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει