24 Φεβρουαρίου 2024

Τα 25 έργα για το ψηφιακό Δημόσιο.

Τουλάχιστον 25 μεγάλα οριζόντια έργα ή πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αφορούν δηλαδή το σύνολο του δημοσίου και όχι κάποιο υπουργείο, εντάσσονται στη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού», που αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο δίμηνο.

Τα έργα ξεκινούν από την ανάπτυξη της Ενιαίας Εθνικής Πύλης παροχής ψηφιακών υπηρεσιών gov.gr, που έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία, και φτάνουν μέχρι τη νέα μορφή της «Διαύγειας», την ψηφιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, την εθνική υποδομή ειδοποιήσεων πολιτών, την ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος προτάσεων πολιτών, κ.α.

Η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού», όπως δήλωσε προ ημερών ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. Θα είχε ήδη κατατεθεί, αλλά ο κατάλογος των έργων συμπληρώνεται με βάση και τη δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τρία από τα μεγάλα έργα που έχουν ενταχθεί στη «Βίβλο» συνδέονται με την αποτύπωση γεωχωρικών και άλλων δεδομένων που αφορούν ακίνητα.

Γεωπύλη

Το πρώτο αφορά στη γνωστή πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για την ανάπτυξη ενός «Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη» για τη δημόσια και δωρεάν παροχή αδιαβάθμητων γεωχωρικών δεδομένων στο ευρύ κοινό.

Όπως επισημαίνεται, «το έργο θα παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως: α) όρους και περιορισμούς δόμησης, β) χρήσεις γης, γ) σχέδια πόλεων, δ) γεωτεμάχια κτηματολογίου, ε) δασικές εκτάσεις, στ) περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων, ζ) ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα, η) προστατευόμενους χώρους.

Οι πληροφορίες αυτές θα συμβάλουν στην ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Το δεύτερο έργο είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), παράλληλα με την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα συνδέονται με το ψηφιακό αρχείο που δημιουργείται. Οι αεροφωτογραφίες, αφού συντηρηθούν, θα σαρωθούν, θα οργανωθούν σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), όπου ο τελικός χρήστης θα έχει τη δυνατότητα επιλογής τους, ενώ ο εσωτερικός χρήστης της ΓΥΣ θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα θέασης.

Το τρίτο έργο είναι η «ψηφιοποίηση των ακινήτων και της δημόσιας περιουσίας», με στόχο «τη μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας όσο και τη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτισμικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας, που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο» της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Μέσω του έργου αυτού επιδιώκεται η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης όλου του σημερινού αρχείου της ΕΤΑΔ -που αποτελείται από 77.000 περίπου ακίνητα- και η τελική ενσωμάτωση της Δημόσιας Περιουσίας πάνω στον «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη» και στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Μεγάλα οριζόντια projects

Μεταξύ των μεγάλων οριζόντιων έργων ή πρωτοβουλιών περιλαμβάνονται και συστήματα για την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού (ERP), διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και μισθοδοσίας, καθώς και έργα υποδομής όπως το G-Cloud νέας γενιάς, το μητρώο διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, η ολοκλήρωση του δικτύου που διασυνδέει τις κρατικές υπηρεσίες (μέσω του υπό εξέλιξη Σύζευξις ΙΙ), αλλά και σύστημα που θα υποστηρίξει την «Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας».

Ειδικά για το τελευταίο έργο επισημαίνεται πως «σήμερα υπάρχουν διάσπαρτες αποσπασματικές διατάξεις, νομοθετήματα και επιμέρους μη επικαιροποιημένες κωδικοποιημένες νομοθεσίες, που δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου». Το έργο «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας» θα αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, «τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό».

Προωθείται, επίσης, η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), που αποτελούν τα συστήματα του ελληνικού Δημοσίου μέσω των οποίων γίνεται η διαχείριση των διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών.

Το έργο «στοχεύει στη μεταφορά των υφιστάμενων υποδομών στο G-Cloud, στην τεχνολογική αναβάθμιση και ενοποίηση των συστημάτων, στην επέκταση της χρήσης του σε περισσότερους φορείς και αναθέτουσες αρχές, στην προσθήκη νέων λειτουργιών που σχετίζονται με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων, το Μητρώο Προμηθευτών, τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα και την υποστήριξη δημιουργίας χώρου εξειδικευμένων αγορών (marketplace) για τον Δημόσιο Τομέα».

Ο κ. Πιερρακάκης έχει αναφερθεί πολλές φορές στην ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Αυθεντικοποίησης Πολιτών. Πρόκειται για την ανάπτυξη του συστήματος «που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο περιλαμβάνει και την υλοποίηση της Νέας Αστυνομικής Ταυτότητας, που βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2021».

Ο υπουργός έχει μιλήσει και για την Εθνική Υποδομή Ειδοποιήσεων (National Notification Service), μια κεντρική, οριζόντια λύση «που επιτρέπει στον πολίτη να δηλώνει στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση επικοινωνίας με τις δημόσιες υπηρεσίες, e-mail και κινητό) και τα στοιχεία αυτά να ταυτοποιούνται και ναι είναι διαθέσιμα για κάθε χρήση (ατομικές ή μαζικές ειδοποιήσεις με e-mail, SMS, voice mail, επιστολή)».

Στον κατάλογο των οριζόντιων έργων περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη κεντρικού συστήματος «υποδοχής και διαχείρισης προτάσεων από τους πολίτες». Όπως τονίζεται, «ο διαδικτυακός αυτός τόπος είναι ένα ανοικτό σημειωματάριο, στο οποίο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης αλλά και δημόσιος υπάλληλος μπορεί να περιγράψει καλές, μέτριες και κακές εμπειρίες εξυπηρέτησης σε κάποιον δημόσιο φορέα ή να υποβάλει προτάσεις που βελτιώνουν τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας που αναφέρεται.

Οι προτάσεις θα δρομολογούνται στον αντίστοιχο φορέα εξυπηρέτησης, ο οποίος θα επικοινωνεί με τον υποβάλλοντα για περισσότερα στοιχεία ή υποστήριξή του, ενώ παράλληλα θα αξιοποιούνται για τον ανασχεδιασμό σχετικών διοικητικών διαδικασιών και υπηρεσιών».

Εκτός από την αναβάθμιση της «Διαύγειας», ώστε να επεκταθεί σε περισσότερους τύπους διοικητικών πράξεων και να μετατραπεί σε κεντρικό αποθετήριο δημόσιων εγγράφων, με παράλληλη πιστοποίηση της γνησιότητάς τους, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθούν την ανάπτυξη της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, «ώστε τα δεδομένα από τους δημόσιους φορείς να διατίθενται ανοικτά προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με σκοπό τη διαφάνεια αλλά, κυρίως, την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Το έργο θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη του κεντρικού αποθετηρίου δημόσιων δεδομένων data.gov.gr, το οποίο θα βελτιωθεί ακολουθώντας συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές από αντίστοιχα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα την ευρωπαϊκή πύλη για τα ανοικτά δεδομένα (European Data Portal)».

Επισκέψεις: 70

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει