4 Δεκεμβρίου 2021

Αμειβόμενες Ομάδες Εργασίας ΤΕΕ – Η Πρόταση της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τεχνικό κόσμο η ΣΥΜΜΑΧΙΑ καταθέτει στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαδικασία δημιουργίας και στελέχωσης των Ομάδων Εργασίας με κριτήριο τη δημοσιότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την επιστημονική επάρκεια και αξιοποίηση της υψηλής επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης των μελών του ΤΕΕ.

Ολόκληρη η πρότασή μας όπως κατατέθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή για να συζητηθεί στη συνεδρίαση της 15/12/2020:

Για την δημιουργία και τη συγκρότηση Αμειβόμενων Ομάδων Εργασίας προτείνεται η κάτωθι διαδικασία:

Την ευθύνη για τη λήψη απόφασης συγκρότησης και στελέχωσης Ομάδας εργασίας, οπωσδήποτε μετά από συζήτηση σε διαδικασία της, έχει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται προηγουμένως να υπάρχει αναλυτική εισήγηση σύμφωνα με τα παραπάνω.

 Για τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας:

 • Στοιχειώδης εξαμηνιαίος προγραμματισμός για τις ομάδες εργασίας που απαιτούνται, με το αντικείμενο της κάθε μιας, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό. Οι έκτακτες περιπτώσεις, να δικαιολογούνται ως τέτοιες.

Με αυτό τον τρόπο, όποιος/α δηλώνει διαθεσιμότητα, θα γνωρίζει όλες τις ομάδες εργασίας, ώστε να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του , εκεί που πραγματικά μπορεί να προσφέρει καλύτερο έργο.

 • Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου, του προσδοκώμενου αποτελέσματος, του χρονοδιαγράμματος και της αναγκαιότητας δημιουργίας της ομάδας 
 • Συγκρότηση συνολικού προϋπολογισμού, που συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά δαπάνες για αμοιβές μελών της ομάδες (χρόνος εργασίας και αμοιβή), λειτουργικά έξοδα, κλπ
 • Τεκμηρίωση για τον αριθμό των μελών της ομάδας.
 • Το αντικείμενο της ομάδας θα πρέπει να είναι σαφές, συγκεκριμένο και μοναδικό ανά ομάδα εργασίας. Δεν επιτρέπονται ομάδες με αόριστο περιεχόμενο και με σύνθεση που δεν σχετίζεται με το αντικείμενο εργασίας της.
 • Επέκταση του αντικειμένου ή της χρονικής διάρκειας μιας ομάδας αποφασίζεται μόνο μετά από εκ νέου αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε.

Για τη συγκρότησή Ομάδας Εργασίας:

 • Ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη του ΤΕΕ για τη συγκρότηση της ομάδας, με περιγραφή των απαιτήσεων και χαρακτηριστικών κάθε θέσης. Επιπλέον προτάσεις στελέχωσης της ομάδας μπορούν να καταθέσουν παρατάξεις ή και μεμονωμένα μέλη του ΤΕΕ.

Η ανοιχτή πρόσκληση και η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή, να γίνεται ψηφιακά, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φτιάξει το ΤΕΕ  και που θα είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη του , ώστε να εξασφαλίζεται η ενημέρωση όλων και η διαφάνεια της διαδικασίας και να είναι αποτυπωμένος και καταγεγραμμένος και  σε όλους γνωστός, ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής της διοικούσας

 • Οι αμοιβές των μελών που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας θα πρέπει να κινούνται σε λογικά πλαίσια και να είναι αντίστοιχες με το χρόνο και φόρτο εργασίας που απαιτείται για την υλοποίηση του αντικειμένου.
 • Τα μέλη της ομάδας θα επιλέγονται με απόφαση της Δ.Ε με διαφάνεια, βάσει κριτηρίων (συναφής εμπειρία, εξειδίκευση, επιστημονική επάρκεια κ.α.)
 • Δεν επιτρέπεται η επιλογή προσώπων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και δεν έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της ομάδας
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ίδιου μέλους σε περισσότερες από μια αμειβόμενες ομάδες.

Επισκέψεις: 33

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει