1 Μαρτίου 2021

Η θέση του ΤΕΕ Κέρκυρας για τα θέματα Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

Θέματα σχετικά με την Ύδρευση & Αποχέτευση του Νησιού απασχόλησαν τη Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο τακτικής συνεδρίασης του Οργάνου, όπου και έλαβε θέση επί του θέματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται κάτωθι: «Οι αρμοδιότητες των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, που αποτελούν  δημόσιο αγαθό σχετιζόμενο με την ίδια τη ζωή και την υγεία των πολιτών.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με κατάλληλο επιστημονικό, τεχνικό προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό επεμβαίνουν  στον υδρολογικό κύκλο, με σκοπό την απόδοση νερού στους πολίτες, προς χρήση και μετά απ’ αυτή στο περιβάλλον, με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος, με την ευθύνη αφενός της κάλυψης των σημερινών αναγκών, αφετέρου του σχεδιασμού για την ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών. Δεν νοείται αναπτυξιακός σχεδιασμός για ένα τόπο αν δεν συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη των ζωτικών αναγκών της ύδρευσης και αποχέτευσης. Στην περίπτωση της Κέρκυρας μια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης καλείται  να αντιμετωπίσει, λόγω της συνεχούς αύξησης των αναγκών ύδρευσης, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, σύνθετα προβλήματα τα οποία αφορούν:

1.Στα σημεία υδροληψίας, τα οποία είναι διάσπαρτα, με διαφορετική ποιότητα και επάρκεια νερού και με διαφορετικού τύπου αντλιοστάσια, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές του νησιού να έχουν συχνά προβλήματα ύδρευσης.

2.Στα δίκτυα ύδρευσης όπου υπάρχουν επιμέρους διαφορετικά δίκτυα σε διάφορους οικισμούς και  περιοχές, που παραμένουν αχαρτογράφητα, αρκετά από αυτά πεπαλαιωμένα και ίσως με ακατάλληλα υλικά (με αποτέλεσμα συνεχείς αστοχίες και βλάβες). Επιπλέον, πολλά χιλιόμετρα δικτύου διατρέχουν αγροτικές περιοχές εκτός σχεδίου με άγνωστες διαρροές και τυχόν παράνομες συνδέσεις.

3.Στα δίκτυα αποχέτευσης και στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, όπου αυτά υπάρχουν, με ελλιπή συντήρηση, πολλά δεν λειτουργούν και ορισμένα δεν έχουν καν παραληφθεί.

4.Τέλος, παραμένει ενεργή η προσπάθεια για ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεπάρκειας και της κακής ποιότητας του νερού, δια της κατασκευής ταμιευτήρων ή/και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού που θα υδροδοτήσουν όλο το νησί.

Με βάση τα ανωτέρω, οι προτεραιότητες της Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, θα πρέπει να είναι:

Να προχωρήσει σε καταγραφή έλεγχο, αντικατάσταση και ομογενοποίηση του δικτύου ύδρευσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η χαρτογράφησή του, ο έλεγχος και συντήρησή του είναι επιτακτική ανάγκη που αφορά στην υγεία των χρηστών και την εξοικονόμηση νερού και οικονομικών πόρων.

Να αξιοποιήσει και να κατανείμει τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους ορθολογικά, εκεί που υπάρχουν ανάγκες, με ενιαίο τιμολόγιο για τους καταναλωτές

Να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και των υπαρχόντων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και να προωθήσει τη μελέτη και την κατασκευή νέων, καλύπτοντας και άλλες περιοχές του νησιού.

Βασική χρηματοδότηση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, πέρα από τυχόν χρηματοδοτικά εργαλεία που προκύπτουν κατά καιρούς και η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει, είναι τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει από τους καταναλωτές. 

Προφανώς, μια  Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά και τεχνικά, πρέπει να είναι κατάλληλα οργανωμένη και στελεχωμένη και  κατ’ ελάχιστον να διαθέτει: Διοικητική & Οικονομική υπηρεσία για τη οργάνωση του προσωπικού και την διεκπεραίωση των συναλλαγών με τους καταναλωτές, την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών και την διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης Τεχνική υπηρεσία που θα αποτελείται από:  

α. Τμήμα  συνεργείων με έμπειρους τεχνίτες  υπό την επίβλεψη υπεύθυνων εργοδηγών  κοντά στον χώρο ευθύνης τους, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα επείγοντα προβλήματα δικτύων και εγκαταστάσεων.

β. Τμήμα μελετών και επίβλεψης έργων στελεχωμένο από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, που θα πραγματοποιεί τις, απαραίτητες, για την επέκταση των δικτύων,  μελέτες, επιβλέψεις και παραλαβές των έργων. 3.Τμήμα προμηθειών που θα πραγματοποιεί συνολικά προμήθειες υλικών και ανταλλακτικών και δίκτυο αποθηκών προκειμένου να καλύπτεται εδαφικά η περιοχή ευθύνης της.

Μετά τη διάσπαση του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Κέρκυρας σε τρεις νέους Δήμους, υπάρχει προβληματισμός για το μέλλον της ενιαίας ΔΕΥΑΚ, που προήλθε με την σειρά της από την συνένωση των επιμέρους ΔΕΥΑ των Καποδιστριακών Δήμων και καλύπτει μέχρι σήμερα όλο το νησί της Κέρκυρας. Είναι απαραίτητο, κάθε λύση που θα προταθεί για τον αριθμό των Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, που τυχόν θα την αντικαταστήσουν, να συνοδεύεται από αναλυτική μελέτη βιωσιμότητας όπου θα βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία που αφορούν σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, σημεία υδροληψίας, κόστος λειτουργίας και έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και να αντληθούν από την ήδη λειτουργούσα ενιαία ΔΕΥΑΚ.  

Με γνώμονα τη μελέτη βιωσιμότητας, όπου θα εξασφαλίζεται η ικανότητα της Επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες ανάγκες καθώς και στον  σχεδιασμό για μελλοντικά έργα για όλο το νησί, σε συνάρτηση πάντα με τα ανταποδοτικά τέλη που θα κληθεί να καταβάλει ο δημότης κάθε Δήμου, θα είναι εφικτή η λήψη της βέλτιστης απόφασης.

Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος, υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς  και τα χρονικά όρια της θητείας των αιρετών (καμιά φορά και των ίδιων των ΟΤΑ)  και με αυτό το κριτήριο πρέπει  να γίνεται η διαχείριση του  παρόντος  και ο σχεδιασμός του  μέλλοντος, ιδίως σε σημαντικά θέματα όπως της Ύδρευσης και της Αποχέτευσης”.

Επισκέψεις: 14

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει