3 Ιουλίου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: 1) Αποδοχή Γνωμοδότησης του ΝΣΚ 2) Καταβολή Συντάξεων 3) Κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως Υπ. Εργασίας 4) Αλληλεγγύη και στήριξη στο συνάδελφό μας.

Θέμα: Αποδοχή της 187/2020 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ για την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης Μηχανικών ΙΔΑΧ

          Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων – ενημερώσεων που έχουμε δημοσιεύσει, ενημερώνουμε ότι η θετική για τον κλάδο μας γνωμοδότηση 187/2020 έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

          Υπενθυμίζουμε ότι το Β’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Αριθμός Γνωμοδότησης 187/2020) αποφάσισε με ερώτημα : (Α) Εάν το προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότητα Μηχανικών, που υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, δικαιούται την, προβλεπόμενη στο άρθρο 55 του π.δ/τος 410/1988, αποζημίωση και (Β) σε καταφατική περίπτωση, εάν αυτή θα πρέπει να υπολογιστεί για τον συνολικό χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο ή/και σε Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνο για τον χρόνο που δεν είναι ασφαλισμένο στον κλάδο πρόνοιας αυτού (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής (το δεύτερο υποερώτημα αναδιατυπώθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18670/3-12-2020 διευκρινιστικό έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας).

          Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με έγγραφο της 31/7/2021 απευθύνθηκε στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας ακριβώς για το θέμα αυτό ζητώντας την ανάκληση εγγράφου του ΓΛΚ (20/4/2016) σύμφωνα με το οποίο οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 55 του ΠΔ 410/1988 για καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, διότι “θα τους καταβληθεί η εφάπαξ παροχή που προβλέπεται από τις οικείες ασφαλιστικές διατάξεις περί ΤΣΜΕΔΕ.”

          Το ΝΣΚ δικαιώνοντας τις απόψεις μας αποφάσισε: “Α. Επί του πρώτου υποερωτήματος: Υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Μηχανικών, δικαιούνται της οριζόμενης στο άρθρο 55 παρ. 1, 2 και 4 του π.δ. 410/1988 μειωμένης αποζημίωσης (40%), εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου για τη χορήγηση σύνταξης, έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται (ΤΣΜΕΔΕ και ήδη ΕΦΚΑ) και είναι επικουρικά ασφαλισμένοι (ΤΣΜΕΔΕ), χωρίς η πρόσθετη ασφάλισή τους στο ΤΣΜΕΔΕ για την απόληψη εφάπαξ χρηματικής παροχής (βοηθήματος) και η καταβολή αυτού, να κωλύει ή να περιορίζει την παράλληλη καταβολή και της ανωτέρω αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης. Β. Επί του δεύτερου υποερωτήματος: Ο καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988, στην περίπτωση των υπαλλήλων αυτών, συναρτάται αποκλειστικά προς τον χρόνο συνεχούς υπηρεσίας των υπαλλήλων/μηχανικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ν.Π.Δ.Δ. ή/και στο Δημόσιο, χωρίς να ασκεί επιρροή ο χρόνος ασφάλισής τους στον κλάδο πρόνοιας του ΤΣΜΕΔΕ για την καταβολή εφάπαξ χρηματικής παροχής. “

          Στη συνέχεια με έγγραφο μας στις 4/2/2021 απευθυνθήκαμε στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών καλώντας τον να κάνει αποδεκτή τη Γνωμοδότηση αυτή. Με την αποδοχή της ανοίγει ξανά ο δρόμος για όλους τους ΙΔΑΧ συναδέλφους μας να λάβουν την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούνται  όπως προβλέπεται στο άρθρο 55 του π.δ/τος 410/1988, χωρίς τον αδιανόητο συσχετισμό της με το εφάπαξ του ΤΣΜΕΔΕ που έκανε το ΓΛΚ.


Αρ. Πρωτ.: 8447

            Προς:   ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

                                                          (για ενημέρωση των μελών)                                                                        

Να καταβληθούν επιτέλους οι συντάξεις στους συνταξιούχους –

Πέντε χρόνια είναι αρκετά

·         Άμεση καταβολή άμεσα των χιλιάδων συντάξεων υπό εκκρεμότητα και ειδικά της Προσαύξησης Σύνταξης.

·         Άμεση Διόρθωση των χιλιάδων σφαλμάτων στις εισφορές των Μισθωτών Μηχανικών

·         Πρόσληψη με μόνιμες σχέσεις εργασίας όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στη Δ/νση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. και στη Διεύθυνση Συντάξεων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, όχι στην ανάθεση σε ιδιώτες.

·         Να επανέλθουν σε ισχύ οι ανακαλούμενες Εγκύκλιοι να μη χαθεί κανένας ασφαλιστικός χρόνος για τους ασφαλισμένους με παράλληλη ασφάλιση.

·         Αύξηση της πενιχρής προσωρινής σύνταξης, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των συνταξιούχων μέχρι την έκδοση της οριστικής σύνταξης.

·         Δημόσιο και κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, όχι στην ιδιωτικοποίηση και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

·         Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων και Εγκυκλίων

Συγκέντρωση την Τρίτη 30 Μαρτίου, στις 6μμ στο Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων (Σταδίου) με αυστηρή τήρηση όλων των μέσων Προστασίας.


Αρ. Πρωτ.: 8445

                                                                             Προς:   Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

                                                                             Κοιν.: Πρόεδρο και Διοικούσα ΤΕΕ                                                                 

Θέμα: Κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως Εγκυκλίων Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αξιοποίηση του παράλληλου αλλά και του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης

          Σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων – ενημερώσεων που έχουμε δημοσιεύσει ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020, οπότε και εκδόθηκε η πρώτη εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ακολούθησαν και άλλες), με την οποία τέθηκαν περιορισμοί – ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ – ως προς την αξιοποίηση του παράλληλου αλλά και του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης των εν λόγω πράξεων. Και συγκεκριμένα η αίτηση αυτή στρέφεται κατά των με αριθμών ΑΔΑ ΩΝΔΩ46ΜΤΛΚ-Α3Ε, 62Δ846ΜΤΛΚ-2ΑΗ,  ΩΙ7446ΜΤΛΚ-ΗΔΚ και με αριθμό πρωτοκόλλου Φ1500/Δ17/25153/1309/03-11-2020 πράξεων.

Παρά τον προσχηματικό αυτοχαρακτηρισμό των εν λόγω πράξεων ως δήθεν εγκυκλίων, στην πραγματικότητα πρόκειται για παράνομες εκτελεστές υπουργικές αποφάσεις, καθώς εισάγουν νέους κανόνες δικαίου – αντίθετους ακόμα και στο ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4670/2020 που δήθεν ερμηνεύουν – έχουν δε εκδοθεί χωρίς καν να προβλέπεται στις οικείες νομοθετικές διατάξεις νομοθετική εξουσιοδότηση (έστω και γενική και αόριστη) προς τον Υπουργό για έκδοση απόφασης. Η αναδρομική ανάκληση δε των εγκύκλιων οδηγιών που είχαν ήδη έως τότε εκδοθεί και οι οποίες ρητά αναγνώριζαν, καθ’ ερμηνεία του ν. 4387/2016, την σε κάθε περίπτωση αξιοποίηση κάθε χρόνου ασφάλισης (παράλληλου και μη παράλληλου) που έχει πραγματοποιηθεί με προσαύξηση της δικαιούμενης σύνταξης, θίγει βάναυσα ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και θέτει σε διακινδύνευση συνταξιοδοτικά δικαιώματα συναδέλφων που αποχώρησαν ήδη από την υπηρεσία αιτούμενοι συνταξιοδότηση. Οι νέες αυτές «εγκύκλιες οδηγίες» έχουν ως αποτέλεσμα την ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ κατά τη διαμόρφωση τόσο του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και του ύψους της σύνταξης, σε πλήρη αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα του νέου ασφαλιστικού πλαισίου στον ΕΦΚΑ.

Η σε κάθε περίπτωση αξιοποίηση του «… χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί σε φορείς κύριας ασφάλισης έως 31-12-2016 και δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος … » προκειμένου για την προσαύξηση της δικαιούμενης σύνταξης, προκύπτει απερίφραστα από την ίδια τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 36 Α που προστέθηκε στο ν. 4387/2016 με το ν. 4670/2020 (αντίστοιχη άλλωστε διατύπωση περιλαμβάνεται και στη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 ήδη από την ημερομηνία έναρξης του ν. 4387/2016 έως σήμερα). Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση Βρούτση (Ν.4670/20) επιβεβαίωσε δηλαδή τα έως τότε ισχύοντα για την παράλληλη ασφάλιση, εισάγοντας μάλιστα ρητή νέα νομοθετική διάταξη, το άρθρο 36 Α. Εντούτοις με τις εν λόγω πράξεις επιχειρείται παράνομα η εισαγωγή εμποδίων στην άσκηση των νόμιμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας.

Η πρόβλεψη λοιπόν και η εισαγωγή με τις εν λόγω υπουργικές αποφάσεις περιορισμών ως προς το συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης κατά τη συνταξιοδότηση αντίκειται σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις και δη στα άρθρα 17 περί προστασίας της ιδιοκτησίας (στην οποία εντάσσεται και το συνταξιοδοτικό δικαίωμα), 26 και 43 περί διάκρισης εξουσιών και νόμιμης άσκησης της κανονιστικής εξουσίας της Διοίκησης (αφού, όπως προαναφέρθηκε, οι εν λόγω πράξεις παρότι είναι εκτελεστές αφού εισάγουν νέους κανόνες, εντούτοις εκδόθηκαν από τον Υπουργό μολονότι δεν πληρούνται οι όροι νόμιμης κανονιστικής δράσης), 22 παρ 5 περί προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης και 25 περί σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας, στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ αλλά και στις θεμελιώδεις δεσμευτικές διοικητικές αρχές προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και καλής πίστης.

Προκειμένου δε να καταστεί απολύτως αντιληπτό το μέγεθος της προσβολής των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που επιφέρουν οι παράνομες αυτές πράξεις, την αίτηση ακύρωσης ασκήσαμε από κοινού με συναδέλφους που, υπό το σαφές περίγραμμα του νόμου και των εγκυκλίων που ήταν εν ισχύ, παραιτήθηκαν από την Υπηρεσία υποβάλλοντας αίτηση συνταξιοδότησης, αναμένοντας καλόπιστα το συνυπολογισμό του συνόλου των χρόνων ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου.

          Θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη του δικαστικού αγώνα.


Αρ. Πρωτ.: 8444

                                                          Προς:  1.  Εισαγγελία  Πρωτοδικών Αθηνών

  1.   Δήμαρχο και Δημοτικό                                Συμβούλιο Δήμου Αθηναίων                                            3.  Πρόεδρο και Διοικούσα ΤΕΕ

                                                          Κοιν.:       Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ                                                                                                                    

Θέμα: Αλληλεγγύη και στήριξη στο συνάδελφο μας που ξυλοκοπήθηκε και συνελήφθη άδικα.

          Στα πασίγνωστα γεγονότα αστυνομικής βίας και ασυδοσίας στην πλατεία Νέας Σμύρνης, την Κυριακή 7 Μαρτίου, ξυλοκοπήθηκε άγρια και αναίτια συνάδελφός μας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Συμβασιούχος στο Δήμο Αθηναίων, που «τόλμησε» να υπερασπιστεί το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από οικογένειες. Στις 8 Μαρτίου, ο βουλευτής της ΝΔ, κ. Κ. Κυρανάκης, σε τηλεοπτική εκπομπή αποκάλυψε προσωπικά στοιχεία του συναδέλφου, σε μια άνευ προηγουμένου καταπάτηση των δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων και σε μια πρωτόγνωρη αποκάλυψη του κράτους αυθαιρεσιών και παράνομων παρακολουθήσεων και φακελώματος όπου ζούμε.

          Ως ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, στεκόμαστε στο πλευρό του συναδέλφου μας που ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς και διασύρθηκε από κυβερνητικούς βουλευτές. Ο συνάδελφός μας, όπως διαβεβαιώνουν και οι συνάδελφοι μας στο Δήμο Αθηναίων, στους λίγους μήνες που έχουν την τύχη να δουλεύουν μαζί, έχει δείξει έναν εξαίρετο χαρακτήρα και ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις ως νέος μηχανικός. Καλούμε :

          (α) το Δήμο Αθηναίων, πέρα από την αυτονόητη αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξει στον εργαζόμενο του να προχωρήσει σε προσλήψεις μηχανικών μέσω ΑΣΕΠ, με μόνιμη σχέση εργασίας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας που είναι τεράστιες και γνωστές. Προσωρινά και μόνο θα μπορούσε να ανανεώσει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου των συναδέλφων, μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις.

          (β) την Εισαγγελία να αποσύρει τις αναίτιες και άδικες κατηγορίες εναντίον του συναδέλφου μας και των υπόλοιπων δέκα συλληφθέντων της 7ης Μαρτίου.

          (γ) το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος να εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη του στο συνάδελφο μας καλύπτοντας τον και θεσμικά, ηθικά αλλά και νομικά.

          Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή του σε όλους και όλες τους/τις 11 συλληφθέντες/είσες! Η κραυγή «πονάω» θα μας στοιχειώνει και θα μας θυμίζει να μη σταματάμε ποτέ τον αγώνα για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ενάντια στην κρατική βία και τον αυταρχισμό.

Επισκέψεις: 59

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει