21 Ιανουαρίου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Δικαίωμα Υπογραφής ΙΔΟΧ Μηχανικών – Επέκταση Νομικής Υποστήριξης.

Θέμα :  Δικαίωμα Υπογραφής ΙΔΟΧ Μηχανικών – Επέκταση Νομικής Υποστήριξης.

Κύριε Υπουργέ,

          Σχετικά  με το κατατεθειμένο  Νομοσχέδιο “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση ” έχουμε να κάνουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις:

          Α.       Όσον αφορά το Άρθρο 48: “Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών” το οποίο αναφέρει:”Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ειδικότητας Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.”

Όπως έχουμε επαναλάβει η υποστελέχωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών δεν καλύπτεται από προσωρινές λύσεις, ούτε με εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά μόνο με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίαςΌπως έχουμε αναλυτικά περιγράψει σε πλήθος ανακοινώσεων μας το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 35%, οι ανάγκες στις Υπηρεσίες έχουν αυξηθεί όπως έχει αυξηθεί δραματικά και ο μέσος όρος ηλικίας (το 42% των συναδέλφων μας είναι άνω των 50 ετών, ενώ μόλις το 9% είναι κάτω των 40 ετών). Οι συνάδελφοι μας με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου στις περισσότερες των περιπτώσεων (οκτάμηνα και άλλα προγράμματα) ίσα που προλαβαίνουν να μάθουν τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας και των διαδικασιών της συγκεκριμένης  Υπηρεσίας και δεν έχουν το χρόνο να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν ουσιαστικά τα θέματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία αλλά και να αναπτύξουν την παραγωγικότητα τους.

          Κυρίως όμως η ως άνω υπό ψήφιση διάταξη αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος, διότι οι ορισμένου χρόνου συμβασιούχοι εκ του Συντάγματος δύνανται να καλύπτουν πρόσκαιρες, έκτακτες ανάγκες και όχι διαρκείς όπως εν προκειμένω που καλούνται να αναλάβουν καθήκοντα μόνιμων υπαλλήλων. Ο έλεγχος και εντέλει η υπογραφή – αποδοχή των πράξεων αυτών συνιστούν το σκοπό λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και εκ του Συντάγματος τα καθήκοντα αυτά δέον όπως ανατίθενται σε υπαλλήλους που προσλαμβάνονται και υπηρετούν κατά τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του Συντάγματος. Δεν δικαιολογούνται για λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ανεπιτυχώς επιχειρείται να αποτυπωθεί στην αιτιολογική έκθεση. Η ανάγκη αυτή είναι γνωστή, όπως γνωστός είναι και ο σύμφωνος με το σύνταγμα τρόπος εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης – μέσω πρόσληψης δημόσιων υπαλλήλων. Αντίθετα λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την απόσυρση της σχετικής διάταξης, καθώς, μεταξύ άλλων, τυχόν υλοποίησή της χορηγεί δικαίωμα υπογραφής σε συναδέλφους Μηχανικούς, οι οποίοι δεν έχουν διοριστεί με την προβλεπόμενη στο Σύνταγμα διαδικασία, και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και ούτε ελέγχονται πειθαρχικά και ποινικά, ακόμα και για την έκδοση και πρόσδωση ισχύος σε διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος. Είναι προφανές ότι μία τέτοια πρόβλεψη κατ’ ουσία συνιστά ανάθεση της υποχρέωσης του κράτους να προστατεύει το περιβάλλον σε ιδιώτες. Επιπρόσθετα η διάταξη προσβάλλει την συνταγματική αρχή της ισότητας (μολονότι ουσιωδώς διαφέρουν οι Μόνιμοι  και ΙΔΑΧ με τους ΙΔΟΧ Μηχανικούς εντούτοις εξισώνονται στις αρμοδιότητες) αλλά  προσβάλλει και την αρχή της αναλογικότητας στο μέτρο που επελέγη η επίλυση του γνωστού και αναμενόμενου προβλήματος (ενόψει της διαπιστωθείσας από τα παλιά υποστελέχωσης) με την (αντικείμενη στο Σύνταγμα) ανάθεση δικαιώματος υπογραφής σε ΙΔΟΧ ενώ θα μπορούσε ευχερώς να περιορίσει άλλες αρμοδιότητες των μόνιμων ώστε να εκπληρώνουν βασικά το διάστημα αυτό και έως την πρόσληψη νέου προσωπικού όπως αναφέρεται στην αιτιολογική, αυτή την κύρια αρμοδιότητα τους καταβάλλοντας επιπλέον αμοιβή για αυτή την εργασία (όπως στην ΑΑΔΕ και στον eΕΦΚΑ).

          Οι Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί υπογράφουν πλήθος Διοικητικών Πράξεων (Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών, Εκθέσεις Αυτοψιών αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κατασκευών, οριοθετήσεις Ρεμάτων, Εγκρίσεις Πολεοδομικών Σχεδίων, Πρωτόκολλα Παραλαβής Εργασιών, Λογαριασμούς, Πράξεις κατακύρωσης Διαγωνισμών κ.α.) με μεγάλες επιπτώσεις στο Περιβάλλον, στο Δημόσιο Συμφέρον, στην ασφάλεια των Υποδομών αλλά και στο Δημόσιο Χρήμα. Για το λόγο αυτό βρίσκονται και υπό διαρκή ποινικό και πειθαρχικό έλεγχο. Οι Ορισμένου Χρόνου συνάδελφοι μας μέχρι να βρεθεί η λύση των προσλήψεων, μπορούν να συνεισφέρουν με την υπογραφή τους στη σύνταξη Μελετών, Τεχνικών Εκθέσεων και στην παροχή άλλων Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τα Επαγγελματικά τους Δικαιώματααλλά όχι με την υπογραφή Διοικητικών Πράξεων.

          Β.       Οι τροποποιήσεις στη Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλων με το άρθρο 35 κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν. Ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών αντιμετωπίζει πλήθος προδικαστικών αιτημάτων  στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων του, οπότε η υλοποίηση των προβλέψεων της Νομικής κάλυψης των Υπαλλήλων, πρέπει να επεκταθεί και σε αυτό το πεδίο και όχι μόνο σε Ποινικές Διώξεις. Η Νομική Συνδρομή δηλαδή πρέπει να καλύπτει και όλο το στάδιο της Προδικασίας (Υπομνήματα, Γνωμοδοτήσεις κλπ) πριν η αρμόδια Εισαγγελία αποφασίσει την δίωξη ή όχι.

          Είμαστε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση στα παραπάνω και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στα αιτήματα μας, δεδομένου ότι η παρουσία των Μηχανικών στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης είναι απολύτως κρίσιμη για οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία.

Επισκέψεις: 196

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει