6 Ιουνίου 2023

Επιστολή ΤΕΕ-ΑΜ σε ΥΠΕΝ για διευκρινίσεις σχετικά με εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστους χώρους.

Επιστολή ΤΕΕ-ΑΜ σε ΥΠΕΝ για διευκρινίσεις σχετικά με εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστους χώρους

Αξιότιμοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ,

Η ΥΑ με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ Β1843/13-05-2020) «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της», αντικατέστησε την ΥΑ με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 (ΦΕΚ Β4520/16-10-2018), και ειδικά σε ό,τι αφορά τη συναίνεση συνιδιοκτητών ακινήτου για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους, έχει ορίσει αλλαγές με την αφαίρεση σχετικών κειμένων που επισημαίνονται με υπογράμμιση στον παρακάτω πίνακα:

ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174(ΦΕΚ Β1843/13-05-2020)ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461(ΦΕΚ Β4520/16-10-2018)
 Άρθρο 3, Γενικά δικαιολογητικά για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.  στ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.). Άρθρο 1, παρ.3, Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης μικρής κλίμακας. θ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό και στέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, εφόσον υπάρχει, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των συνιδιοκτητών. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο τογνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.).
 Άρθρο 4, Απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά ανά είδος εργασίας, περίπτωση ιθ. Για τις περιπτώσεις της περ. ιθ της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρθ. 3 της παρούσας: Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία των όψεων και του κτιρίου καθώς και ότι τηρούνται οι πολεοδομικέςδιατάξεις. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις ανωτέρω εργασίες κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου. Άρθρο 2, Ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία, περίπτωση ιθ. Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, κατατίθεται: Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία των όψεων και του κτιρίου καθώς και ότι τηρούνται οι πολεοδομικέςδιατάξεις. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις ανωτέρω εργασίες κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου. Δεν απαιτείται η δήλωση συναίνεσης κατά τα οριζόμενα στην περ. θ της παρ. 3 τουάρθρου 1.

Στα απαιτούμενα γενικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, περιλαμβάνεται η δήλωση συναίνεσης συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους.

Στην προηγούμενη απόφαση υπήρχε η αναφορά πως η συναίνεση των συνιδιοκτητών δηλώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, εφόσον υπάρχει, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των συνιδιοκτητών.

Στη νέα απόφαση, δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά, είτε στον κανονισμό της οροφοκτησίας, είτε σε ποσοστό του συνόλου των συνιδιοκτητών.

Η απαίτηση για συναίνεση των συνιδιοκτητών, γενικά, χωρίς αναφορά σε ποσοστό ή κανονισμό οροφοκτησίας, έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης και εντάσεων σε περιπτώσεις υλοποίησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών μέσω εγκατάστασης εξωτερικής θερμομόνωσης, όπου δεν συναινεί το 100% των συνιδιοκτητών. Παρατηρήθηκαν μάλιστα περιπτώσεις αντιδικιών σε πολυκατοικίες, όπου ενώ είχαν υλοποιηθεί εξωτερικές θερμομονώσεις σε διαμερίσματα, σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση, με την εξασφάλιση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, τώρα είναι αδύνατη η ενεργειακή αναβάθμιση σε άλλες ιδιοκτησίες, δεδομένου ότι δεν εξασφαλίζεται η καθολική συναίνεση των συνιδιοκτητών.

Καθώς είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού και στοχευμένου Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», είναι πολλές οι περιπτώσεις που η εξωτερική θερμομόνωση είναι απαραίτητη προκειμένου να εφαρμοστεί το σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης και να μην κινδυνεύσουν με απένταξη, ιδιοκτησίες, σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσής της εν λόγω παρέμβασης.

Η γενική αναφορά στη δήλωση συναίνεσης συνιδιοκτητών δημιουργεί σύγχυση, καλλιεργεί προδιαγραφές άνισης μεταχείρισης των πολιτών που αναβάθμισαν ενεργειακά την ιδιοκτησία τους έναντι αυτών που αδυνατούν να την υλοποιήσουν και προκαλεί καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Κύριοι Υπουργοί,

Με δεδομένη και απαιτητή τη βεβαίωση μηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία των όψεων και του κτιρίου και ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις, προτείνουμε την επανεξέταση της εν λόγω αναφοράς στη συναίνεση των συνιδιοκτητών τόσο σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές θερμομονώσεις, όσο και σε ό,τι αφορά γενικά τις εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους, και τον προσδιορισμό πλειοψηφικού ποσοστού συνιδιοκτητών ή άλλως, όπως ορίζεται στον κανονισμό της οροφοκτησίας.

Στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου, ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, παραμένουμε συνεχώς διαθέσιμοι για ουσιαστική και γόνιμη συνεργασία, αρωγοί στη μεγάλη προσπάθεια για τη διασφάλιση της ισχυρής, αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας μας.

Επισκέψεις: 150

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει