21 Ιουνίου 2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού χάρτη ΠΕ Κέρκυρας.

Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ.11899/22-1-2021 απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του». Έχοντας υπόψη: Την αριθμ. οικ.11899/22-1-2021 απόφαση Δ/ντριας Δασών Κέρκυρας «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του». Την παράγραφο 1, άρθρου 39, κεφαλαίου Ζ’ – Επείγουσες Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – του Ν.4801/2021 (ΦΕΚ83 Α’/24-5-2021) περί παράτασης προθεσμίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021. Αποφασίζουμε Τροποποιούμε την ανωτέρω 1. σχετική απόφαση μας ως προς την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη την οποία και παρατείνουμε κατά έξι (6) μήνες σύμφωνα με το Ν.4801/2021 (σχετική 2). Κατά συνέπεια η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων, είναι η 22η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 13η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα. Κατά τα λοιπά η με αριθμό οικ.11899/22-1-2021 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.   Με Ε.Σ. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας

Επισκέψεις: 18

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει