13 Αυγούστου 2022

Καθορισμός μορφής και περιεχομένου πιστοποιητικού βεβαίωσης περί θέσης έκτασης ή γεωτεμαχίου εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 20870 ΕΞ 2021

ΦΕΚ 2944/Β/5-7-2021

Καθορισμός μορφής και περιεχομένου πιστοποιητικού βεβαίωσης περί θέσης έκτασης ή γεωτεμαχίου εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ, καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού.

O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

I.Της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4685/2020 (Α’ 92),

II.του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

III.του άρθρου 13 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

IV.του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

V.του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

VI.του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

VII.του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

VIII.το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

IX.το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και

X.του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

2.Την υπ’ αρ. 1034/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 22).

3.Την υπ’ αρ. 15377/7.6.2021 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 2389).

4.Την υπ’ αρ. 133/5/01.04.2021 απόφαση του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

5.Το υπό στοιχεία 18945 ΕΞ 2021/11-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αναφέρει ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Ανάρτηση Ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ

1.Τα εξωτερικά όρια των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που απεικονίζονται στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αναρτώνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα, σε ειδικό διαδικτυακό ιστότοπο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. Οι συντενταγμένες των ως άνω ορίων είναι στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87).

Ο σύνδεσμος του ως άνω ειδικού διαδικτυακού ιστοτόπου δημοσιοποιείται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.Η ανάρτηση πραγματοποιείται επί τη βάσει της από-φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί θεσμοθέτησης ή αναθεώρησης του θεσμοθετημένου εθνικού καταλόγου περιοχών του ευρωπαικού οικολογικού δικτύου «Natura 2000», καθώς και της τυχόν απόφασης του Προισταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ανωτέρω Υπουργείου, περί επικαιροποίησης των θεσμοθετημένων ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 15377/7.6.2021 (Β’ 2389) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3.Στην διαδικτυακή πλατφόρμα δημοσιοποιείται η περιγραφική βάση δεδομένων του δικτύου «Natura 2000» και απεικονίζονται οι οριογραμμές των ΕΖΔ και ΖΕΠ ως συνεχείς καθώς και η επιφάνεια των προστατευόμενων περιοχών του ανωτέρω δικτύου με κατάλληλη διαγράμμιση και μοτίβο. Στην διαδικτυακή πλατφόρμα δύνανται να συμπεριληφθούν γεωγραφικές πληροφορίες και δεδομένα.

4.Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης λήψης του συνόλου των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ σε ψηφιακή διανυσματική μορφή.

Άρθρο 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

1.Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), αίτηση περί χορήγησης πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη θέση μιας συγκεκριμένης έκτασης ή ενός γεωτεμαχίου εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ. Η είσοδος στην διαδικτυακή πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ.

2.Κατά την υποβολή της αίτησης, κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσδιορίσει γεωγραφικά την έκταση ενδιαφέροντος ή να δηλώσει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του γεωτεμαχίου, σε σχέση με το οποίο αιτείται το πιστοποιητικό. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αποκλειστικά για ένα ΚΑΕΚ ή μία συγκεκριμένη έκταση ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3.

Γεωχωρικός προσδιορισμός γεωτεμαχίου/έκτασης ενδιαφέροντος

1.Σε περίπτωση που ο αιτών, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, δηλώσει συγκεκριμένο ΚΑΕΚ, χωρεί αυτόματος εντοπισμός του σχετικού γεωτεμαχίου στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

2.Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για έκταση ενδιαφέροντος, ο αιτών υποχρεούται να προσδιορίσει γεωγραφικά την έκταση, με τη χρήση των εργαλείων που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ο ως άνω προσδιορισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την καταχώριση συντεταγμένων κορυφών είτε με την ηλεκτρονική υποβολή των ορίων της έκτασης σε μορφή αρχείου «ASCII», «gml», «DXF» (κλειστή πολυγωνική δομή) είτε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο «shapefile» πολυγωνικής μορφής, και με γεωαναφορά στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87).

3.Αφού ολοκληρωθεί ο γεωχωρικός προσδιορισμός του γεωτεμαχίου ή της έκτασης ενδιαφέροντος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου στην αίτηση.

Άρθρο 4.

Περιεχόμενο, Μορφή και Ισχύς Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού

1. Η εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ θέση της έκτασης ενδιαφέροντος ή του γεωτεμάχιου βεβαιώνεται από πιστοποιητικό (Υπόδειγμα 1), το οποίο χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

2.Με το πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι μία συγκεκριμένη έκταση ενδιαφέροντος ή ένα γεωτεμάχιο βρίσκεται είτε καθ’ ολοκληρίαν είτε τμηματικά εκτός ή εντός των εξωτερικών ορίων ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ. Στην τελευταία περίπτωση, το πιστοποιητικό περιλαμβάνει την ακριβή έκταση του τμήματος που βρίσκεται εντός των εξωτερικών ορίων ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ και τις πλησιέστερες συντεταγμένες Χ και Υ σε ΕΓΣΑ ’87 των κορυφών των ορίων της ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ, που τέμνουν την έκταση για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση.

3.Κάθε πιστοποιητικό περιλαμβάνει επιπλέον τις κάτωθι πληροφορίες: 1) αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης, 2) την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο και την Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, στην οποία βρίσκεται το γεωτεμάχιο ή η έκταση ενδιαφέροντος, εφόσον αυτή η πληροφορία προκύπτει από τα στοιχεία κτηματογράφησης που έχει στην κατοχή του το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», 3) το ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου ή τις συντεταγμένες Χ και Υ σε ΕΓΣΑ ’87 των κορυφών των ορίων της έκτασης ενδιαφέροντος, 4) τον μοναδικό κωδικό της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου «Natura 2000», εντός της οποίας βρίσκεται είτε το σύνολο είτε τμήμα του γεωτεμαχίου ή της έκτασης ενδιαφέροντος, 5) τις συντεταγμένες των ορίων της περιοχής ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ που τέμνουν το γεωτεμάχιο ή την έκταση ενδιαφέροντος και 6) τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί θεσμοθέτησης ή αναθεώρησης του εθνικού καταλόγου περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου «Natura 2000», καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης τυχόν απόφασης του Προισταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επικαιροποίησης των θεσμοθετημένων ορίων του δικτύου «Natura 2000», σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 15377/7-6-2021 (Β’ 2389) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4.Το πιστοποιητικό δύναται να συνοδεύεται από απόσπασμα χάρτη που απεικονίζει τα όρια της έκτασης εν-διαφέροντος ή του γεωτεμαχίου καθώς και τα όρια της προστατευόμενης περιοχής.

5.Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, καθώς και εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Φορέα. Στα πιστοποιητικά αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

6.Η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής της αίτησης και χορήγησης του πιστοποιητικού εποπτεύεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΕΚΤΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΖΔ ή/ και ΖΕΠ

(της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 ως ισχύει)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 24 Ιουνίου 2021

Υπουργική Απόφαση 20870 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 2944/Β/5-7-2021

Καθορισμός μορφής και περιεχομένου πιστοποιητικού βεβαίωσης περί θέσης έκτασης ή γεωτεμαχίου εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ, καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού.

Επισκέψεις: 56

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει