28 Ιανουαρίου 2022

“Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για ΑΜΕΑ σε νέα και υφιστάμενα κτίρια – Τι προβλέπει η Υπουργική απόφαση”, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

Τέλη Αυγούστου σε ένα διαφορετικό καλοκαίρι και τα θέματα του κλάδου μας παραμένουν στο προσκήνιο.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά να πούμε αλλά ας ξεκινήσουμε με μία τελευταία εξέλιξη θετική θα την έλεγα και αφορά την καταγραφή των  στοιχείων προσβασιμότητας  των κτιρίων του δημόσιου τομέα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η ανάπτυξη της οποίας, η λειτουργία και η συντήρησή της, ανατίθεται στο ΤΕΕ.

Μιλάμε για ένα ζήτημα προσβασιμότητας στα δημόσια κτήρια το οποίο είναι τεράστιο και αριθμητικά -αναφορικά με το πλήθος των ακινήτων – αλλά και ηθικά, λόγω του αναφαίρετου δικαιώματος στην ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών.

Έστω και τώρα όμως θεσμοθετείται το πρώτο πλην όμως αρκούντως καθοριστικό βήμα για να ξεκινήσουν στη συνέχεια  οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο δημόσιο κτιριακό απόθεμα της χώρας, προκειμένου να  εξασφαλίζεται η πλήρης προσβασιμότητα των εμποδιζόμενων πολιτών και των πολιτών με αναπηρία.

Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα καταγραφούν τα στοιχεία προσβασιμότητας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα  (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Νομικά Πρόσωπα  κτλ.)

Μία διαδικασία η οποία θα χειρίζεται αποκλειστικά από το ΤΕΕ, και θα συμφωνήσω απόλυτα, εξάλλου μιλάμε για ζητήματα που προκύπτουν από Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να γίνει με βάση μελετών και διεθνών προτύπων. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί χωρίς να πληρούν κανένα από τα παραπάνω πρότυπα και αφετέρου δεν υπήρχαν αυξημένες ανάγκες.

Αρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει επινοηθούν άλλες συνθήκες ώστε να  μπορούν να διασφαλίσουν τις προδιαγραφές.

Πιο συγκεκριμένα, στα υφιστάμενα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα – κινηματογράφοι, εστιατόρια – ζαχαροπλαστεία – καφενεία – κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες – ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

 Η Υπουργική Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο https://news.b2green.gr/

Στην παρούσα  Υπουργική Απόφαση της 13ης Αυγούστου 2021  καταγράφονται ι επακριβώς, η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, ήτοι τα δημόσια κτίρια του στενού ευρύτερου και στενού δημόσιου τομέα. Οι κατηγορίες και τα είδη των καταχωρούμενων δεδομένων των κτηρίων και ο τρόπος άντλησής τους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας ως εξής

 Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων των κτηρίων

Τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρω­τοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατό­μων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α’ 88), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), δύνανται να ορίσουν εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε επίπεδο Γενικής Διεύθυν­σης, Διεύθυνσης ή Τμήματος της υπηρεσίας ή του φορέα, προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των κτηρίων αρμοδιότητάς τους, όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εισέρχεται στην πλατφόρμα με τη χρήση είτε των προσωπικών του δια­πιστευτηρίων Taxisnet, είτε αυτών της υπηρεσίας ή του φορέα και συμπληρώνει τον πίνακα στοιχείων που επισυ­νάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Α, αποτελώντας ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της.

Για κάθε κτήριο ή τμήμα κτηρίου σε διαφορετικό οικόπεδο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ίδιου φορέα γίνεται ξεχωριστή καταχώριση. Σε περίπτωση που στο ίδιο οικόπεδο βρίσκονται περισσότερα του ενός κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ίδιου φορέα, γίνεται μία καταχώριση για κάθε κτήριο. Εφόσον στο ίδιο κτήριο στεγάζονται διαφορετικοί φορείς, γίνεται ξεχωριστή καταχώριση ανά τμήμα του κτηρίου που στεγάζει δια­φορετικό φορέα.

Τα στοιχεία προς συμπλήρωση επιμερίζονται σε τέσσερις (4) ενότητες ως εξής:

α) Στοιχεία υπηρεσίας:

αα. Φορέας (Υπουργεία, Ανεξάρτητες αρχές, Περιφέ­ρειες, Δήμοι)

ββ. Στεγαζόμενη υπηρεσία

γγ. ΑΦΜ υπηρεσίας, εφόσον διαθέτει. Εναλλακτικά, καταχωρίζεται το ΑΦΜ του φορέα.

δδ. Χρήση κτηρίου. Επιλέγεται χρήση με βάση τον κτι- ριολογικό κανονισμό. Σε περίπτωση που στεγάζονται διαφορετικές χρήσεις, επιλέγεται η επικρατούσα.

εε. Γεωχωρικός προσδιορισμός του κτηρίου σε υπό­βαθρο χάρτη και ταχυδρομική διεύθυνση.

β) Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτηρίου:

αα. Καταχωρίζεται εάν ο χώρος που καταλαμβάνει η υπηρεσία είναι ιδιόκτητος, μισθωμένος, παραχωρημέ- νος, συνδυασμός αυτών ή άλλη περίπτωση.

ββ. Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης, καταχω­ρίζεται η ημερομηνία λήξης της, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή/παραχωρητή. γ) Στοιχεία κτηρίου:

αα. Χρονική περίοδος κατασκευής (προ 1955, 1955­1985, 1985-2000, 2000-2012, μετά το 2012). Σε περί­πτωση που κτήριο έχει κατασκευαστεί σταδιακά σε διαφορετικό χρόνο, επιλέγεται η περίοδος κατασκευής της πιο πρόσφατης προσθήκης. ββ. Όροφοι κτηρίου, υπέργειοι και υπόγειοι γγ. Όροφοι που καταλαμβάνει η υπηρεσία. δδ. Τάξη μεγέθους επιφάνειας (τ.μ.) των κύριων χώ­ρων που καταλαμβάνει η υπηρεσία (0-100, 100-500, 500­2000, 2000-5000, άνω των 5000).

εε. Ύπαρξη ή μη ανελκυστήρα πρόσβασης στην υπη­ρεσία για 7 άτομα και άνω, με δυνατότητα μεταφοράς άτομου σε αμαξίδιο,

στ. Εάν η είσοδος του κτηρίου είναι προσβάσιμη από άτομο σε αμαξίδιο,

ζζ. Συνολικός αριθμός κτηρίων στο οικόπεδο που κα­ταλαμβάνει η υπηρεσία. δ) Λοιπές πληροφορίες:

αα. Εάν η συγκεκριμένη χρήση της υπηρεσίας είναι η μοναδική στον οικισμό,

ββ. Εάν στεγάζονται άλλες υπηρεσίες στο κτήριο, δη­μόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

γγ. Εάν έχει συνταχθεί μελέτη προσβασιμότητας ή είναι υπό σύνταξη.

δδ. Εάν έχει εκκινήσει διαδικασία εκτέλεσης εργασιών προσβασιμότητας.

εε. Φωτογραφίες του κτηρίου (κατ’ ελάχιστον πρόσο­ψης, εισόδου, θαλάμου ανελκυστήρα) σε εκτυπώσιμη μορφή PDF, χωρίς αλλοίωση αναλογιών και διαστάσεων.

στ. Χρήσιμες σχετικές παρατηρήσεις, κατά την κρίση του καταχωριστή.

ζζ. Στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία ή τον φορέα (ονοματεπώνυμο αρμοδίου/εξουσιοδοτημένου προσώ­που, τηλέφωνο, e-mail).

Μετά την εισαγωγή των ανωτέρω και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των στοιχείων – με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομέ­νων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευ­αίσθητων πληροφοριών – το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εκάστοτε υπηρεσίας ή του φορέα ολοκληρώνει την υποβολή.Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης και εφόσον δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία σε επόμενο στάδιο, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εκάστοτε υπηρεσίας ή του φορέα δύναται να επαναφέρει την καταχώριση σε προηγούμενο, επεξεργάσιμο στάδιο.

Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος

Το πληροφοριακό σύστημα «Καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα πρότυπα σχε- διασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τό­πων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά­τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α 184).

Το πληροφοριακό σύστημα αναλύεται σε ένα σύνο­λο διακριτών λειτουργιών, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες:

α. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των κτηρί­ων

που θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο των εγγραφών και περιλαμβάνει:

αα) Σχεδιασμό της βάσης δεδομένων (ανάλυση απαι­τήσεων, σχεσιακό διάγραμμα (ERD), εννοιολογικό σχε- διασμό/μοντελοποίηση, λογικό σχεδιασμό, φυσικό/λει- τουργικό σχεδιασμό, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων).

ββ) Υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και μηχα­νισμών ασφάλειας συμβατών με το G-Cloud, με αξιο­ποίηση αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) και υποστήριξη της λει­τουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.

β. Δημιουργία εφαρμογής για τη διαβαθμισμένη πρό­σβαση των χρηστών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους, στις υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος.

γ. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολού­θησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

δ. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των βάσεων δε­δομένων και των εφαρμογών.

ε. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υπο­στήριξης των συστημάτων (εφαρμογές και δεδομένα).

Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει στη βάση κοινών κανόνων διαλειτουργικότητας με τη χρησιμοποίηση ανοικτών διεπαφών, πρωτοκόλλων και μορφοτύπων (συγκεντρωτικά: ανοικτά πρότυπα).

 Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος

Το πληροφοριακό σύστημα «Καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που απαρτίζεται από επιμέρους διαδικτυακές και τοπικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει: α) Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS). β) Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών. γ) Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την οριστικοποίηση της καταγραφής. δ) Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση δεδομένων. ε) Εξυπηρετητές (application servers) διάθεσης των δεδομένων και υποστήριξης υπηρεσιών για την εκτέ­λεση άλλων διεργασιών σε αυτά (π.χ. μετασχηματισμός, οπτικοποίηση, αναζήτηση, μεταφόρτωση).

Δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα

Το πληροφοριακό σύστημα «Καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλ­ληλες τεχνικές διαχείρισης των δεδομένων, ώστε να εξα­σφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβα­ση οι κατηγορίες χρηστών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η προσβασιμό- τητα στη διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστή­ματος γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος

Ως χρήστες του πληροφοριακού συστήματος ορίζονται:

*Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της εκάστοτε υπη­ρεσίας ή του φορέα, που πιστοποιούνται μέσω διαπι­στευτηρίων Taxisnet

*Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών.

*Εξουσιοδοτημένα από τον Διαχειριστή του συστή­ματος πρόσωπα, τα οποία έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος (δεδο­μένα χρήσης, γεωχωρικά δεδομένα, παραμετροποίησης, καταγραφής μεταβολών κ.λπ.), με δυνατότητα εξαγωγής τους. Η δομή του πληροφοριακού συστήματος και η δι­άρθρωση των επιμέρους στοιχείων που εισάγονται σε αυτό επιτρέπουν τη διαβαθμισμένη ανάκτηση πληρο­φοριών και δεδομένων. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντιμε­τωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του Παραρτήματος Ι και στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης του Υφυ­πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, όροι πρόσβασης και διάθεσης στο πληροφορια­κό σύστημα και τα δεδομένα

Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Κα­ταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημο­σίου ενδιαφέροντος» για την ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων των κτηρίων γίνεται, σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση.

Ο πιστοποιημένος χρήστης οφείλει να τηρεί τη μυ­στικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώριση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων που διενεργείται με τους κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί.

Το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει τις ενέργειες και τον χρόνο που τις πραγματοποιεί ο εξουσιοδοτημέ­νος χρήστης. Η τήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την περίπτωση αναδρομής σε ενέργειες του παρελθόντος, τα αρχεία καταγραφής ενεργειών και γεγονότων διατηρούνται για χρονικό διάστημα εικοσιτεσ- σάρων (24) μηνών από την προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012

 Διαλειτουργικότητα

Το πληροφοριακό σύστημα «Καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστή­ματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης, και τις δι­ατάξεις του ν. 4727/2020.

Το πληροφοριακό σύστημα διασυνδέεται με όρους διαλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστή­ματα, εφόσον απαιτείται, και ιδίως με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας της παρ. 10β του άρθρου 26 του ν. 4067/2012.

Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστήματος

Οι γενικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστή­ματος είναι οι ακόλουθες:

α) Να υποστηρίζει τη λειτουργία του πληροφοριακού συ­στήματος με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας διαδικτυα- κή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέρ­γεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

β) Να μεριμνά για τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματος, προκειμένου να εξα­σφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια.

γ) Να προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφορια­κού συστήματος σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας και, εφόσον απαιτηθεί, να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

δ) Να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ε) Να αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών και των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.

Κυριότητα-διαχείριση

Η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος «Κα­ταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσί­ου ενδιαφέροντος» ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλο­ντος και Ενέργειας.

Η διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστή­ματος θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες της καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων.

Η δομή, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες διαχείρι­σης του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης αντιμετω­πίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 7 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

Προθεσμία καταχώρισης

Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2021 η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας από τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρω­τοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατό­μων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α’ 88), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α’ 137). Με την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση της καταχώρισης των κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασι­μότητας, αναστέλλονται αναδρομικά από την 1η.1.2021 και μέχρι την 31η.12.2022 οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012.

Έναρξη λειτουργίας

Για την έναρξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος» εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Νικόλαος Κορακιανίτης: Πολιτικός Μηχανικός. LAISERGO

Επισκέψεις: 786

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει