27 Νοεμβρίου 2021

Σ/Ν ΥΠΕΝ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση, ΑΠΕ και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία (PDF):

https://www.michanikos-online.gr/wp-content/uploads/2021/10/11745436.pdf

https://www.michanikos-online.gr/wp-content/uploads/2021/10/11745439.pdf

https://www.michanikos-online.gr/wp-content/uploads/2021/10/11745440.pdf

https://www.michanikos-online.gr/wp-content/uploads/2021/10/11745443.pdf

Επισκέψεις: 16

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει