30 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΕ: Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος – Οδηγίες για την εξεταστική διαδικασία.

Το ΤΕΕ σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

ΕΔ 5/4/339 (ΦΕΚ 713 Β/5.10.1984), Δ16γ/6/1185/821/Γ (ΦΕΚ 776 Β/31.12.1992), Δ16γ/1049/1/507/Γ (ΦΕΚ 1910 Β /23.12.2004), Δ11δ/ο/3/83 (ΦΕΚ 991 Β /26.7.2006), Δ16γ/602/5/47/Γ (ΦΕΚ 434 Β /21.2.2014) και σε συνέχεια, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 11839/13.5.2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ,

ΚΑΛΕΙ τους Διπλωματούχους: Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Μεταλλείων-Μεταλλουργούς, Ναυπηγούς ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, Αεροναυπηγούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης, Αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ισότιμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, που έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΤΕΕ ή στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη, να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, όπως ορίζεται από το παρακάτω πρόγραμμα.

  1. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από απόσταση, μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, από τα εξεταστικά κέντρα ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΧΑΝΙΩΝ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Στον ΒΟΛΟ οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία των εξεταζομένων στις αίθουσες του Περ. Τμήματος Ν. Μαγνησίας του ΤΕΕ, 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος 93.
  2. Οι εξεταζόμενοι θα προσέρχονται για εξέταση με ραντεβού, το οποίο θα έχει προκαθοριστεί από τους ίδιους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής των δικαιολογητικών, στην καρτέλα Επεξεργασίας της Αίτησής τους και στην ενότητα Ραντεβού Αίτησης, με επιλογή Ημέρας (όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα) και ώρας εξέτασης. Η δυνατότητα επιλογής θα είναι διαθέσιμη για όσους έχουν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν στην Προκήρυξη των εξετάσεων και έχουν λάβει έγκριση από το ΤΕΕ.

Σε ειδικές περιπτώσεις ειδικοτήτων (όπως απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ) ο καθορισμός της ημερομηνίας και της ώρας εξέτασης θα γίνει από το ΤΕΕ. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν κλείνουν μόνοι τους ραντεβού, αλλά θα ενημερωθούν σχετικά μέσω του λογαριασμού τους.

Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν δηλώσει κοινή διπλωματική εργασία με υλικό (μακέτες, σχέδια κλπ) μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να κλείσουν ραντεβού και να εξεταστούν την ίδια ημερομηνία/ώρα στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.

  1. Οι υποψήφιοι την ημέρα της εξέτασης πρέπει να έχουν μαζί τους ό,τι περιλαμβάνεται στη Διπλωματική τους εργασία, το δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας και οι στρατευμένοι τη Στρατιωτική τους Ταυτότητα.
  2. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ σύμφωνα με το αντικείμενο εξέτασης, που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι.

Η εξέταση με βάση τη διπλωματική εργασία θα αφορά στο γνωστικό περιεχόμενο της διπλωματικής σε συνδυασμό με την ειδικότητα του εξεταζόμενου.

Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να κρίνει, εάν το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας επαρκεί ή πρέπει να επεκταθεί σε γενικότερες ερωτήσεις για την πιστοποίηση των ικανοτήτων του υποψηφίου.

Οι ερωτήσεις στο βαθμό που είναι κάθε φορά εφικτό, θα προσανατολίζονται στην επίλυση προβλημάτων του Ελληνικού χώρου.

Η εξέταση των υποψηφίων, θα γίνει σύμφωνα με την αίτηση που έχουν υποβάλει και το ραντεβού που έχουν κλείσει.

 Α Θ Η Ν Α

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ
05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ
08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ
10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ
03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

Π Α Τ Ρ Α

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ
04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

Κ Α Β Α Λ Α

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

03/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ
02/11/2021ΤΡΙΤΗ

Χ Α Ν Ι Α

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ
09/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

04/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β Ο Λ Ο Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

02/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

01/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

09/11/2021ΤΡΙΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

08/11/2021ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

10/11/2021ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

12/11/2021ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11/11/2021ΠΕΜΠΤΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα https://web.tee.gr/exams, στο email: exams@central.tee.gr και στo τηλέφωνo: 2103291200

  • Στη Θεσσαλονίκη στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ,

τηλ. 2310-883141, e-mail: tee_thess@tee.gr

  • Στην Καβάλα στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ,

τηλ. 2510-227430,    e-mail: teeam@tee.gr

  • Στην Πάτρα στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ,

τηλ. 2610-390900, e-mail: patra@tee.gr

  • Στο Βόλο στο Περιφερειακό Τμήμα Ν. Μαγνησίας του ΤΕΕ,

τηλ. 24210-26574, e-mail: tee_vol@tee.gr

  • Στα Χανιά στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ,

τηλ. 28210-27900 και 1, e-mail: teetdk@tee.gr

  • Στην Κομοτηνή στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ,

τηλ. 25310-35313 και 4, e-mail: tee_thrace@tee.gr

Οδηγίες για την εξεταστική διαδικασία

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος θα διεξαχθούν (για όλα τα εξεταστικά κέντρα εκτός του Τμήματος Μαγνησίας) αποκλειστικά από απόσταση, μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ. Οι υποψήφιοι που έχουν λάβει έγκριση από το ΤΕΕ, θα πρέπει να εισέλθουν στον λογαριασμό που έχουν δημιουργήσει στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Υποβολής Δικαιολογητικών και να κλείσουν ραντεβού στην Ενότητα: Ραντεβού Αίτησης στην καρτέλα Επεξεργασίας της Αίτησής τους.

Η πλατφόρμα στην οποία καλείται ο υποψήφιος να συνδεθεί για την εξεταστική διαδικασία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://tee-exams.tee.gr/

Στην ίδια σελίδα υπάρχει αναρτημένο το εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης και τις λειτουργίες της πλατφόρμας.

Για τη σύνδεση θα χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί (username και password) που έχουν ήδη χορηγηθεί από το ΤΕΕ, για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Υποβολής Δικαιολογητικών. Το username θα ακολουθείται από τους χαρακτήρες “@tee-exams.tee.gr”. Για παράδειγμα, εάν το όνομα χρήστη είναι exams12345, στην πλατφόρμα εισάγεται το “exams12345@tee-exams.tee.gr” και αυτούσιο το password του λογαριασμού.

Από τη Δευτέρα 25/11 θα βρίσκεται σε λειτουργία εικονικό δοκιμαστικό δωμάτιο στη διεύθυνση: https://tee-exams.tee.gr/test-room με τα ίδια χαρακτηριστικά του δωματίου της εξέτασης, προκειμένου οι υποψήφιοι να ελέγξουν την διαδικασία εισόδου και λειτουργίας του μικροφώνου και της κάμερας του Η/Υ τους και να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες του (public/private chat, screen sharing, take presenter).

Συστήνεται η σύνδεση του εξεταζόμενου στην πλατφόρμα να γίνει από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να διαθέτει αρκετή ευελιξία στις κινήσεις του για την παρουσίαση της εργασίας του και από γρήγορη και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος χαμηλής ποιότητας σήματος κατά την εξέταση.

Από το δοκιμαστικό δωμάτιο καλούνται να περάσουν όλοι οι υποψήφιοι, προκειμένου να εντοπιστούν έγκαιρα ενδεχόμενα προβλήματα σύνδεσης, ήχου ή εικόνας του δικτύου ή του υπολογιστή μας και να επιλυθούν πριν την ημέρα της εξέτασης. Η σύνδεση για την εξέταση θα πρέπει να γίνει από τον υπολογιστή που έχουμε ήδη τεστάρει τις προηγούμενες ημέρες.

Το URL δωματίου (βήμα 5) θα αναρτάται στην πλατφόρμα εξέτασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://tee-exams.tee.gr/ την ημέρα της εξέτασης, λίγες ώρες πριν το προκαθορισμένο ραντεβού.

Οι εξεταζόμενοι συνδέονται στην πλατφόρμα (βήματα 1-11 στο εγχειρίδιο) την ώρα του προκαθορισμένου ραντεβού. Αν π.χ. η ώρα εξέτασης είναι 16:00 θα πρέπει να κάνουν αίτημα συμμετοχής στις 16:00 (βήμα 7) προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία τους. Δεν παίρνουν έγκριση όλοι αυτόματα για την είσοδό τους στο δωμάτιο. Η έγκριση δίνεται σε έναν υποψήφιο κάθε λίγα λεπτά και στη συνέχεια ακολουθεί η ταυτοποίησή του από τον γραμματέα της επιτροπής. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη ταυτότητα (ή διαβατήριο) την οποία και θα επιδείξει στην κάμερα.

Όσοι βρίσκονται σε αναμονή για την είσοδό τους στο δωμάτιο, θα πρέπει να παρατηρούν την οθόνη του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή αν παραμένει το μήνυμα του βήματος 7. Το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι το αίτημά τους είναι ορατό στον γραμματέα και θα πρέπει να αναμένουν την έγκρισή του. Δεν πατάμε ανανέωση της ιστοσελίδας και δεν πάμε μπρος-πίσω στις σελίδες του browser.

Οι διπλωματικές εργασίες που έχουν ήδη υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των δικαιολογητικών θα βρίσκονται στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής κατά την ώρα της εξέτασης, με μέριμνα του ΤΕΕ. Παραταύτα, ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει άμεσα διαθέσιμη την εργασία του στον υπολογιστή του, σε περίπτωση που χρειαστεί να εξηγήσει κάτι ή του ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις.

Αν κάποιος το επιθυμεί μπορεί να έχει προετοιμάσει ένα μικρό συνοπτικό αρχείο, με επιλεγμένες σελίδες της διπλωματικής του εργασίας, βασικά ή χαρακτηριστικά σημεία επιγραμματικά αποτυπωμένα (bullets), διαγράμματα ή/και σχέδια που περιλαμβάνονται στη διπλωματική εργασία και να το παρουσιάσει στην επιτροπή.

Η παρουσίαση οποιουδήποτε αρχείου αποθηκευμένου στον η/υ μας γίνεται με χρήση του screen sharing, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης, διαδικασία με την οποία καλείται ο χρήστης να είναι εξοικειωμένος και προετοιμασμένος, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις κατά την ώρα της εξέτασης.

Επισκέψεις: 19

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει