25 Φεβρουαρίου 2024

“Εξοικονομώντας τα κτίρια… ηλεκτρονικά”, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

Αρχές Νοεμβρίου και βρισκόμαστε σε ετοιμότητα μετά και την ανακοίνωση του Εξοικονομώ.

Το νέο εξοικονομώ αυτή την φορά έχει ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό!

Την υποχρεωτική ταυτότητα κτιρίου.

Για τον λόγο αυτό δόθηκαν έστω και τώρα διευκρινίσεις για την ημερομηνία αυτοψίας και τη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης μηχανικού, στις μεταβιβάσεις και δωρεές ακινήτων παράλληλα με τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, σύμφωνα με τη νέα  ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που περιελήφθη στο νόμο 4843/21 Οκτωβρίου 2021 (ΦΕΚ 193, Τεύχος )

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του ΤΕΕ, με τίτλο «δυνατότητα επισύναψης βεβαιώσεων του άρθρου 83 σε συμβολαιογραφικές πράξεις» σημειώνεται ότι:

-“Με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 62 του ν. 4495/2017, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4843/2021, από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο κεφάλαιο Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.

Οι βεβαιώσεις εκδίδονται με ημερομηνία αυτοψίας από 1η Οκτωβρίου 2021 και έχουν δίμηνη ισχύ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017, και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021, ακόμα κι αν δεν έχει λήξει η ισχύς τους.

Στην ανακοίνωση αυτή του Υπουργείου άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά του Συλλόγου Συμβολαιογράφων. Συγκεκριμένα , σε ανακοίνωση του Συλλόγου Συμβολαιογράφων με θέμα: «Ημερομηνία Αυτοψίας στις Βεβαιώσεις μηχανικών του άρθρου 83 – Διάρκεια ισχύος» σημειώνεται ότι:

-«Σε συνέχεια της ανακοίνωσης αναφορικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ Α’ 193 του Ν. 4843/2021, στον οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 76, σύμφωνα με το οποίο «από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται […] για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83», διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση του μηχανικού του άρθρου 83 Ν. 4495/2017 θα πρέπει να έχει ημερομηνία αυτοψίας από 1η Οκτωβρίου 2021, η οποία θα έχει δίμηνη ισχύ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 83 του αυτού ως άνω νόμου.

Σημειώνεται, ότι στις δικαιοπραξίες που θα λάβουν χώρα από την 01.01.2022 δεν θα προσαρτώνται οι ανωτέρω βεβαιώσεις, ακόμα κι αν αυτές βρίσκονται εντός της δίμηνης ισχύος τους, καθώς από 01.01.2022 στις δικαιοπραξίες θα προσαρτάται η Βεβαίωση μόνον μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Αυτοτελούς Οριζόντιας Ιδιοκτησίας».

Χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων κτιρίου-διηρημένης ιδιοκτησίας

Με τροπολογία, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», παρατείνεται η ισχύς της βεβαίωσης μηχανικού

Η διάταξη

Άρθρο . . .

«Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων – Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 4495/2017

Στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62

Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β΄

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.».

Αναλυτικά η τροπολογία

Η προηγηθείσα ανακοίνωση 29.9.2021

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατίθεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία χορηγείται τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης μηχανικού, έως και τις 31.12.2021. Υπογραμμίζεται ότι αυτή είναι και η τελευταία παράταση που δίνεται

Η προηγούμενη παράταση

Νόμος 4819/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 129/23.07.2021

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 118

Παρατάσεις προθεσμιών

9.            9. Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου 4787/ 2021 (Α’ 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1.1.2021 έως και 31.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1 Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου – διηρημένης ιδιοκτησίας.»

Βασικό χαρακτηριστικό για τους ωφελούμενους του προγράμματος φαίνεται να είναι η ταυτότητα ακινήτου, αφενός για να θωρακίσει – κλειδώσει το νόμιμο αποτύπωμα των ακινήτων της χώρας και αφετέρου για να δώσει την κατεύθυνση της πολιτείας να στηρίζει εκσυγχρονιστικά  προγράμματα και να αναβαθμίζει το κτιριακό απόθεμα της χώρας μέσω όμως μιας αλληλέγγυας διαδικασίας μεταξύ Κράτους και Πολίτη.

Νικόλαος Κορακιανίτης: Πολιτικός Μηχανικός Laisergo.gr

Επισκέψεις: 888

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει