5 Δεκεμβρίου 2021

Π. Γαλάνης: Παραβάσεις του ΝΟΚ από τον γείτονα και δικαστική προστασία του πολίτη.

Παραβάσεις του ΝΟΚ από τον γείτονα και δικαστική προστασία του πολίτη

Η ακίνητη ιδιοκτησία δεν συνεπάγεται την πλήρη ελευθερία διαθέσεως εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του έχοντος περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο.

Νόμιμοι περιορισμοί της κυριότητας επιβάλλονται και από ειδικούς διοικητικούς νόμους, όπως είναι ο εκάστοτε ισχύων ΓΟΚ (νυν ΝΟΚ), με τους κανόνες του οποίου, για χάρη του δημόσιου συμφέροντος, τίθενται περιορισμοί του δικαιώματος της κυριότητας σε ακίνητα που οικοδομούνται (συντελεστής δόμησης και κάλυψης, ύψος κτιρίου, τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο, κατασκευή προεξοχών, κ.λ.π.). Με τους οικοδομικούς κανονισμούς εν γένει δημιουργείται και η διοικητική εξουσία, η δράση της οποίας υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο των διοικητικών δικαστηρίων (βλ. αντί πολλών ΕφΑθ 3008/2017).

Το ζήτημα για το παρόν άρθρο είναι το πώς θα προστατευτεί ιδιοκτήτης οικοπέδου, όταν κρίνεται ότι ιδιοκτήτης ακινήτου, όταν γείτονας παραβιάζει τις οικοδομικές διατάξεις.

Σε τι ενέργειες νομικά μπορούμε να στραφούμε κατά του παρανομούντος οικοδομικά γείτονα;

Κατά πρώτον, απαιτείται εξειδικευμένη νομική συμβουλή για το αν συντρέχει παραβίαση του ΝΟΚ, αλλά σχεδόν πάντα και σχετική γνώμη μηχανικού αρμόδιου για το θέμα.

Αν δεχτούμε την ύπαρξη παραβίασης, τότε, σύμφωνα με τη νομολογία:

α) αν η παράβαση καλύπτεται από παράνομη άδεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής, με αίτηση ακύρωσης της εν λόγω άδειας στο Συμβούλιο Επικρατείας και

β) αν η παράβαση λαμβάνει χώρα χωρίς να υπάρχει παράνομη πράξη ή παράλειψη της αρμόδιας διοικητικής αρχής (ως λ.χ. κατά υπέρβαση της νόμιμης οικοδομικής άδειας), με καταγγελία προς την αρμόδια διοικητική αρχή, που είναι αποκλειστικά αρμόδια να διατάξει την κατεδάφιση της οικοδομής που ανεγείρεται παρανόμως.

Διαφορετική, όπως προαναφέρθηκε, είναι η περίπτωση, κατά την οποία η παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων συνιστά συγχρόνως και παράβαση των διατάξεων των άρθρων περί γειτονικού δικαίου (άρθρα 1003 έως 1032 ΑΚ).

Παραδείγματα ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

Ενέργειες, όπως η διάνοιξη ή η διατήρηση από τον κύριο του ακινήτου ανοιγμάτων (παραθύρων κ.λπ.) σε τοίχο οικοδομήματος, το οποίο είναι κτισμένο εξ ολοκλήρου στο δικό του ακίνητο, όσο και αν αυτός προσεγγίζει προς το γειτονικό ακίνητο, δεν αποτελούν αυτές καθαυτές, επέμβαση στην ξένη ιδιοκτησία, δεδομένου ότι, τόσο το άνοιγμα των παραθύρων, όσο και η διατήρηση αυτών απορρέουν αναμφισβήτητα από το δικαίωμα της κυριότητάς του και δεν αποτελούν πράξη διατάραξης της κυριότητας του κυρίου του γειτονικού ακινήτου (ΑΠ 279/1985 στην ΤΝΠ Ισοκράτης, ΕφΑθ 3770/2004, ΕφΑθ 6157/2001 στη ΝΟΜΟΣ).

Παναγιώτης Γαλάνης,

Δικηγόρος/Νομικός Σύμβουλος Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, PhDLLM Νομικής ΕΚΠΑ

panagiotisgln@gmail.comwww.pgalanislaw.gr

Κατά τα λοιπά, βλέπετε: https://www.pgalanislaw.gr/blog/

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: panagiotisgln@gmail.com

Πηγή: michanikos-online.gr

Επισκέψεις: 23

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει