26 Νοεμβρίου 2022

Ανάθεση στο ΤΕΕ της ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης».

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και αξιοποίηση των τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού αυτού συστήματος ανατίθεται με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά στο ΤΕΕ.

ΥΠΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/79561/1001/16-08-2022
Ανάθεση στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) της ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης»
Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/79561/1001/2022

(ΦΕΚ Β’ 4605/01-09-2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) ως ισχύουν και ιδίως το άρθρο 67 αυτού ως ισχύει.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

6. Το από 27.11/14.12.1926 π.δ. «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430).

7. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 161).

8. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 17).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

10. Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Η διαχείριση και αξιοποίηση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4495/2017 ως ισχύει μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης.
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) η ανάθεση στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» της ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης»,
β) ο τρόπος υλοποίησης, οι λειτουργίες και οι τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Τράπεζα Γης»,
γ) η κυριότητα, διαχείριση και δομή του πληροφοριακού συστήματος,
δ) οι υποχρεώσεις του διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος και τα δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης.

Άρθρο 2
Ανάθεση ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος στο ΤΕΕ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και αξιοποίηση των τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού αυτού συστήματος ανατίθεται με την παρούσα στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο και αποκαλείται εφ’ εξής «Διαχειριστής του συστήματος».

Άρθρο 3
Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος

1. Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4305/2014
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα», της υπό στοιχεία Φ.40.4/1/989/2012 υπουργικής απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

2. Το πληροφοριακό σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών όπου περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:
α. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης και των συναφών τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, που θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο των εγγραφών και περιλαμβάνει:
αα) Σχεδιασμό της βάσης δεδομένων (ανάλυση απαιτήσεων, σχεσιακό διάγραμμα (ERD), εννοιολογικό σχεδιασμό/μοντελοποίηση, λογικό σχεδιασμό, φυσικό/λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων). ββ) Υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και μηχανισμών ασφάλειας συμβατών με το G-Cloud, με αξιοποίηση αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) και υποστήριξη της λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών
που θα αναπτυχθούν.
β. Δημιουργία εφαρμογής για τη διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους, στις υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος.
γ. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.
δ. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος.
ε. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών.
στ. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων (εφαρμογές και δεδομένα).

3. Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει στη βάση κοινών κανόνων διαλειτουργικότητας με τη χρησιμοποίηση ανοικτών διεπαφών, πρωτοκόλλων και μορφοτύπων (συγκεντρωτικά: ανοικτά πρότυπα).

Άρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος

Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που απαρτίζεται από επιμέρους διαδικτυακές και τοπικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει:
α) Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS).
β) Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών.
γ) Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
δ) Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση δεδομένων.
ε) Εξυπηρετητές (application servers) διάθεσης των δεδομένων και υποστήριξης υπηρεσιών για την εκτέλεση άλλων διεργασιών σε αυτά (π.χ. μετασχηματισμός, οπτικοποίηση, αναζήτηση, μεταφόρτωση).

Άρθρο 5
Δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα

1. Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης των δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι κατηγορίες χρηστών ως κατωτέρω. Η προσβασιμότητα στη διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστήματος γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

2. Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος είναι:
α) οι ιδιοκτήτες των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του ν. 4495/2017 (Α’ 167),
β) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών,
γ) εξουσιοδοτημένα από το Διαχειριστή του συστήματος πρόσωπα, τα οποία έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος (δεδομένα χρήσης, παραμετροποίησης, καταγραφής μεταβολών κ.λπ.), με δυνατότητα εξαγωγής τους. Η δομή του πληροφοριακού συστήματος και η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων που εισάγονται σε αυτό επιτρέπουν τη διαβαθμισμένη ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων.

3. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Β’ 1301) απόφασης.

Άρθρο 6
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, όροι πρόσβασης και διάθεσης στο πληροφοριακό σύστημα και τα δεδομένα

1. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» για τη διαχείριση και αξιοποίηση των τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης γίνεται, σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση.

2. Ο πιστοποιημένος χρήστης οφείλει να τηρεί τη μυστικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώριση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων που διενεργείται με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί.

3. Το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει τις ενέργειες και τον χρόνο που τις πραγματοποιεί ο εξουσιοδοτημένος χρήστης. Η τήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 7
Διαλειτουργικότητα

Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Β’ 1301) απόφασης.
Το πληροφοριακό σύστημα διασυνδέεται με όρους διαλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 8
Κυριότητα, διαχείριση και δομή του πληροφοριακού συστήματος

1. Η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Το ΥΠΕΝ οφείλει να παρέχει προς τον διαχειριστή κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη του συστήματος και να συνεργάζεται επί σταθερής βάσεως για την ομαλή λειτουργία αυτού.

3. Η διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστήματος θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
Η δομή, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστήματος

Οι γενικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστήματος είναι οι ακόλουθες:
α) Να υποστηρίζει τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
β) Να συντηρεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια.
γ) Να προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας και, εφόσον απαιτηθεί, να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
δ) Να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ε) Να αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών και των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2022

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Επισκέψεις: 14

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει