26 Μαΐου 2024

“Οικοδομικές άδειες με αλλαγές…και μόνο 4 ημέρες διαβούλευση!”, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

Το ΥΠΕΝ έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου: «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος».

Και ακούγοντας για διαβούλευση λέμε υπέροχα… αλλά στην συγκεκριμένη περιπτωση θα πρεπει να πούμε οτι σε ένα τοσο μεγαλο νομοσχέδιο αφήνουν ελάχιστες ημέρες καθώς θα διαρκέσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., δηλαδή μόλις τέσσερις μέρες και μάλιστα εν μέσω τριημέρου!

Για εμάς αλλά και για τους πολίτες απο τα σπουδαιότερα άρθρα ειναι αυτά που αφορούν στις οικοδομικές άδειες.

Σημείωσα τις κυριότερες αλλαγές:

Δασικές εκτάσεις σε χερσαία ζώνη λιμένα – Υλοποίηση οικοδομικών αδειών σε μη δασικού χαρακτήρα προστατευόμενες εκτάσεις – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται στις απαριθμούμενες στην δασική νομοθεσία περιπτώσεις διοικητικών πράξεων προ του 1975 δυνάμει των οποίων επήλθε απώλεια της πρότερης δασικής μορφής έκτασης και η περίπτωση διοικητικού καθορισμού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος. Προσέτι, επειδή διά των υπ’ αρ. 1364-1365/2021 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ως αντίθετη στο Σύνταγμα η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), η οποία προσετέθη με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), καθ΄ο μέρος επεξέτεινε και στις μη υλοποιηθείσες οικοδομικές άδειες τις ρυθμίσεις περί εξαίρεσης από τη δασική νομοθεσία της απολύτως αναγκαίας έκτασης για την εφαρμογή οικοδομικής αδείας, διευκρινίζεται το κατ’ έκταση πεδίο εφαρμογής της ως άνω παρ. 7, το οποίον και περιορίζεται μόνον σε μη δασικού χαρακτήρα, πλην όμως υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Επί τη ευκαρία, εξορθολογίζεται και το χρονικό πεδίο εφαρμογής της διατάξεως για να μην προσβάλλεται η προστατευτέα δεδικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διοικουμένων ως εκ της μεταβολής της νομοθεσίας το 2014.- Advertisement –

Προτεινόμενη διάταξη

Στο πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί εκτάσεων που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν την 11η Ιουνίου 1975, προστίθενται οι παράκτιες περιοχές, τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου τροποποιούνται ως προς το πεδίο εφαρμογής τους και επικαιροποιούνται ως προς την πολεοδομική ορολογία και νομοθεσία, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις ή ως εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ή κατά τη διαδικασία κατάρτισης δασικού χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες εφόσον διατηρούν τη χρήση που τους αποδόθηκε. Ως διατηρούμενη σήμερα αγροτική χρήση νοείται οποιαδήποτε από τις αποδοθείσες στο παρελθόν χρήσεις: γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική). Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως:

α. πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως: αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν (κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες, διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), διανομές και αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες ή αποφάσεις Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων που έχουν αποδοθεί για γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση, αμπελουργικά και ελαιουργικά κτηματολόγια και

β. πράξεις που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουργίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή εκτάσεις παράκτιων περιοχών, εντός των οποίων έχει καθορισθεί χερσαία ζώνη λιμένα ή έχει καθορισθεί χώρος που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα, σύμφωνα με το β.δ. 14/19-01-1939 (Α’ 24) και τον ν. 2344/1940 (Α΄154).

Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, ή ως έκταση των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3 κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης – οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967. Για τις οικοδομικές άδειες σε μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις όπου εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμη και εάν δεν έχουν υλοποιηθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παρούσας μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση οικοδομικής αδείας ή προεγκρίσεώς της ή αδείας μικρής κλίμακας, κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.».

Παράταση προθεσμίας ολοκληρώσεως όψεων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 29 ν. 4067/2012

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν βάσει της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου.

Προτεινόμενη διάταξη

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 795) έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Για τις εργασίες αυτές δεν απαιτείται έκδοση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, παρά μόνον έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία συνοδεύεται από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό και γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.».

Κατανομή αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4315/2014, παρ. 3 άρθρου 35 και παρ. 2 και 6 άρθρου 38 ν. 4495/2017

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, περιέχονται διευκρινίσεις και προσθήκες αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) για θέματα μείζονος σημασίας όπως στρατηγικές επενδύσεις και διαδικασιών της περιοχής της Πλάκας των Αθηνών. Ειδικότερα: Στην πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης, καθορίζεται ως αρμόδια για την εντός των ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο) η υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για τη βεβαίωση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις καθορισμού χρήσεων γης, με εξαίρεση την περιοχή της Πλάκας (Δ’ 1329/1993), για την οποία η ανωτέρω αρμοδιότητα συνεχίζει να ασκείται από την ΔΟΑΚΑ.

Στη δεύτερη παράγραφο, προστίθεται η υποχρεωτικότητα προέγκρισης από τη ΔΑΟΚΑ για τις περιπτώσεις οικοδομικών αδειών για στρατηγικές επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, η Υπηρεσία δρα με ταχύτερους ρυθμούς και αποφεύγεται περιττή γραφειοκρατία με ερωτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Στην τρίτη παράγραφο, γίνεται διευκρίνιση και προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 38 του ν. 4495/2017, που αφορά την έκδοση των οικοδομικών αδειών στρατηγικών επενδύσεων με σκοπό την υπαγωγή στις επιταγές του Κεφ. Β του ν. 3986/2011, ως ειδικότερου. Τέλος, στην τέταρτη παράγραφο της ιδίας ρύθμισης, διευκρινίζεται ότι η ΔΑΟΚΑ και το Γραφείο Ελληνικού του ΥΠΕΝ δεν φέρουν υποχρέωση ελέγχου ορθότητας των προσκομιζόμενων εγγράφων που αφορούν στον έλεγχο των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, δήμου, e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του προϋπολογισμού του έργου, αλλά την ευθύνη του περιεχομένου τους φέρει ο υποβάλλων μελετητής μηχανικός.

Προτεινόμενη διάταξη

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4315/2014 (A’ 269), περί αναθεώρησης των χρήσεων γης, εντός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών, αντικαθίσταται, πλην του τελευταίου εδαφίου, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την εντός των ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτή έχει οριοθετηθεί με τα από 21.9.1979 (Δ’ 567) και 26.5.1989 (Δ’ 411) προεδρικά διατάγματα, την αρμοδιότητα αναθεώρησης των ειδικών διαταγμάτων χρήσεων γης, εποπτείας της ορθής εφαρμογής τους, της έγκρισης για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και κάθε σχετικής διαδικασίας, έχει η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων βεβαιώνει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις καθορισμού χρήσεων γης, με εξαίρεση την περιοχή της Πλάκας (Δ’ 1329/1993), για την οποία η ανωτέρω αρμοδιότητα συνεχίζει να ασκείται από την ΔΟΑΚΑ, ενώ η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ή της περιφέρειας ασκεί τον επιβαλλόμενο έλεγχο των ειδικών διαταγμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ορίζονται προδιαγραφές και κατευθύνσεις για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.».

  1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται εδάφιο σχετικά με τη χορήγηση προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η προέγκριση εκδίδεται αποκλειστικά από την οικεία Υ.ΔΟΜ., εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται από την οικεία Υ.ΔΟΜ. και διαβιβάζεται στην αρμόδια για την έκδοση της προέγκρισης υπηρεσία. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή του ιδίου ως άνω νομοθετικού πλαισίου, η προέγκριση εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για τις οικοδομικές άδειες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η προέγκριση είναι υποχρεωτική και χορηγείται από την ίδια τη Διεύθυνση.».

  1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2A. Οι οικοδομικές άδειες των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί ή υπάγονται στον ν. 3986/2011 (Α’ 152) εκδίδονται σύμφωνα με την περ. α) της παρ 1 του άρθρου 15 του ν. 3986/2011 και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες για την έκδοση αυτών, όπως καθορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.».

  1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 προστίθεται εδάφιο ως προς τη μη απαίτηση ελέγχου των αποδεικτικών και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ο έλεγχος του προϋπολογισμού του έργου, πραγματοποιείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα. Μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοση της οικοδομικής άδειας διενεργείται από την Υ.ΔΟΜ. έλεγχος των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, δήμου, e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του προϋπολογισμού του έργου, έως την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματου ελέγχου του προϋπολογισμού του έργου από το πληροφοριακό σύστημα. Στις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων και το Γραφείο Ελληνικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν απαιτείται ο έλεγχος των ανωτέρω αποδεικτικών, για την ορθότητα των οποίων την ευθύνη φέρουν οι μελετητές μηχανικοί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.».

Παρατάσεις ισχύος προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών – Τροποποιήση παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4495/2017

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μικρής χρονικής ισχύος της προέγκρισης οικοδομικών αδειών. Η επέκταση της χρονικής ισχύος είναι αναγκαία, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα αναγκαία στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται παράταση ισχύος της προέγκρισης από ένα σε δύο έτη. Ειδικά για τις περιπτώσεις προεγκρίσεων, οι οποίες έληξαν από την 1.1.2022 έως τη θεσμοθέτηση της προτεινόμενης ρύθμισης, προκειμένου να ισχύσει και για αυτές η ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση παρέχεται παράταση ισχύος για ένα έτος και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μέχρι την 1.5.2023, ήτοι αν μία προέγκριση ετήσιας ισχύος έχει λήξει την 1.2.2022 αυτή δεν παρατείνεται μόνο μέχρι 1.2.2023 αλλά μέχρι 1.5.2023.

Προτεινόμενη διάταξη

  1. Οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών της περ. γ) του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) που έχουν λήξει ή λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται από τη λήξη τους και για ένα (1) έτος και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μέχρι την 1η Μαΐου 2023.
  2. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως προς τη διάρκεια ισχύος της προέγκρισης οικοδομικής άδειας και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για δύο (2) έτη ανεξαρτήτως επιφανείας κτιρίου.».

Οικοδομική άδεια σε οικοδομές μη ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων – Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 88 ν. 4759/2020

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται το επιτρεπτό και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών σε μη ρυμοτομούμενα τμήματα ρυμοτομούμενων ακινήτων, διότι δεν υφίσταται επαρκής λόγος δημοσίου συμφέροντος να περιστέλλεται ένα τέτοιο δικαίωμα των πολιτών, ιδίως καθ’ ην στιγμήν στην πράξη οι διαδικασίες απαλλοτριώσεως διαρκούν συχνά επί δεκαετίες και εναλλακτικώς οι πολίτες καταφεύγουν σε μη πολεοδομικώς εγκεκριμένες εργασίες, που ενέχουν μείζονα βαθμό επισφάλειας για την υγεία περαστικών, ενοίκων και εργαζομένων

Προτεινόμενη διάταξη

Στο άρθρο 88 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), περί άρσης ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Για τις ιδιοκτησίες της παρ. 2 δύναται να εκδίδεται άδεια για πάσης φύσεως εργασίες αποκαταστάσεως και αισθητικής, λειτουργικής ή ενεργειακής αναβαθμίσεως, ιδίως επισκευής, συντηρήσεως, στατικής ενισχύσεως, ανακαινίσεως, συνδέσεως με δίκτυα κοινής ωφελείας, σε νομίμως υφιστάμενες οικοδομές, εφόσον αυτές δεν κείνται στο ρυμοτομούμενο τμήμα του ακινήτου και δεν επέρχεται αύξηση των πολεοδομικών όγκων, μη λαμβανομένης υπόψη αυξήσεων στην περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία, από εργασίες εξωτερικής θερμομονώσεως και από ανακατασκευή στέγης, κατά την παρ. 80 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79). Για πραγματοποιηθείσες ανάλογες οικοδομικές εργασίες δύναται να υποβληθεί έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, αίτηση του ιδιοκτήτη για την έκδοση κάθε απαιτούμενης αδείας.»

Νικόλαος Κορακιανίτης: Πολιτικός Μηχανικός Laisergo.gr

Επισκέψεις: 272

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει