28 Μαΐου 2024

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Ε/2019.

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2019 (ΦΕΚ.2/01.02.2019, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Πληροφορικής με Εξειδίκευση Αναλυτών Πληροφοριακών Συστημάτων’’ [κωδικός θέσης: 10002], με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη Βουλή των Ελλήνων.

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο πίνακας δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον Αριθμό Μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, οι οποίες επισημαίνεται ότι επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την από 20/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ.68Α/2020  άρθρο 38 παρ. 5) η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων αναστέλλεται από 11.03.2020 για δύο (2) μήνες. Για το λόγο αυτό η προθεσμία υποβολής αυτών θα οριστεί με νέο δελτίο τύπου του Α.Σ.Ε.Π.

Τέλος, γνωστοποιείται ότι,  στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τoν περιορισμό της  διασποράς  του  κορωναϊού COVID-19 η  υπηρεσία  μας  θα δέχεται ερωτήματα αποκλειστικά στο e-mail: enimerosi@asep.gr.

https://www.aftodioikisi.gr/

Επισκέψεις: 117

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει