28 Φεβρουαρίου 2021

Κρατικό e – σύστημα υποβολής δεδομένων από τους χρήστες λιμανιών.

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, υπό κρατική ιδιοκτησία, για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων για όλους τους λιμένες της χώρας δημιουργείται, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή» που κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα, που θα κοστίσει σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ, το είχε  εξαγγείλει ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, βάζοντας την περασμένη άνοιξη «φρένο» στην προσπάθεια της Cosco να στήσει το δικό της σύστημα στο λιμάνι του Πειραιά, προοπτική με την οποία είχαν αντιδράσει έντονα όλοι οι χρήστες του λιμανιού.about:blank

Αναλυτικότερα το σχέδιο νόμου στο άρθρο 24 με τίτλο Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας αναφέρει:

1 Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συσταθεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» (National Intergrated Port Community System) για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α 184). Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα συστήματα/εφαρμογές όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών και την Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2 Η Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας παραμένει καθ’ ολοκληρίαν υπό κρατική ιδιοκτησία, είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας, τηρείται και λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τελεί υπό την αποκλειστική εποπτεία της. Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αναθέτει και σε ιδιώτες το σύνολο ή τμήμα της τεχνικής υλοποίησης του έργου της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας.

3 Στην Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η καταχώριση των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει στόχο την καταγραφή προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών αυτών κατά τρόπο ομοιογενή και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών που θεσμοθετούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

4 Με κοινή απόφαση των υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας, τα δεδομένα που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων και την εν γένει λειτουργία της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας.
Στο σχέδιο νόμου υπάρχουν ακόμη διατάξεις που προβλέπουν την ένταξη των ναυτικών σε καθεστώς ειδικής αποζημίωσης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 που δεν θα απασχολούνται σε ακτοπλοϊκά πλοία λόγω της πανδημίας. Επίσης διατάξεις για το e-ναυλοσύμφωνο των σκαφών αναψυχής, ενώ ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν την πλοηγική υπηρεσία στους αξιωματικούς του λιμενικού Σώματος αλλά και την εξ αποστάσεως ναυτική εκπαίδευση.

Νησιωτική πολιτική

Βασικό τμήμα του σχεδίου νόμου αποτελούν οι διατάξεις για τη Νησιωτική Πολιτική και τη Θαλάσσια Οικονομία. 

Όπως τονίζει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, πρόκειται για νομοθετική παρέμβαση που αλλάζει τα δεδομένα στην αντίληψη για τη νησιωτικότητα και την αναπτυξιακή πορεία των νησιών μας. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα, σε σχέση τόσο με την ανάπτυξη υποδομών όσο και με τη νησιωτική επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και τους φορείς σχεδιασμού και προγραμματισμού που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση τομεακών, περιφερειακών και τοπικών προγραμμάτων, όπως δήμοι, περιφέρειες, επιμελητήρια, θεσμικοί φορείς κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς εκπροσώπησης κοινωνικών και παραγωγικών τομέων: 

α) Θεσμοθετεί και παρακολουθεί στρατηγικές, σχέδια, προγράμματα και δράσεις που σχετίζονται με τη θαλάσσια οικονομία και τον νησιωτικό χώρο, λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ζητήματα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

β) Μεριμνά για την υιοθέτηση ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της έντονης διαφοροποίησης του νησιωτικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές κατηγορίες του νησιωτικού χώρου, όπως τα μικρά νησιά ή νησιά που αντιμετωπίζουν συνδυαστικά χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές-πληθυσμιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και τις ευάλωτες ομάδες του νησιωτικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ζητήματα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

Επίσης το σχέδιο νόμου προβλέπει στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής και για την προώθηση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου νησιωτικών περιοχών (εφεξής «πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας»), μέσω του οποίου δημιουργούνται κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία με πόρους του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και επιχορηγήσεων, σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 3 και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, ιδίως σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει συνδυασμό κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των δυσχερειών της αγοράς, των σοβαρών προβλημάτων λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης, καθώς και των ειδικών συνθηκών και χαρακτηριστικών του νησιώτη επιχειρηματία. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντίστοιχα.

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1682899/kratiko-e-sustima-upobolis-dedomenon-apo-tous-xristes-limanion

Επισκέψεις: 24

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει